งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2  Information obtained from the web, may be viewed as ‘free’ and thus not necessitating the usual academic documentation or citation  A simple ‘cut and paste’ from a web-site, may be viewed as providing evidence of ‘like-minded’ thinkers.

3  Since these opinions are found on the web, students may accept that such work is not officially ‘published’ (like articles that appear in scholarly academic journals) and thus do not require academic references  students may interpret information gathered through web-sites as legitimate’ sources of data, and thus opt to incorporate such findings into their work.

4  The most recent National Survey of Student Engagement indicates that as high as 59% of U.S. students involved in eLearning programs admit to some sort of academic fraud either “very often (27%) or “often” (32%). (NSSE, 2007)

5  ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 70 ระบุว่าเคย คัดลอกและดัดแปลงข้อความจากอินเทอร์เน็ต หรือเคยนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่ เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาในระดับตั้งแต่ปานกลาง ขึ้นไป ในจำนวนนี้ เกือบร้อยละ 40 ระบุว่าเคย ละเมิดจริยธรรมในแต่ละด้านในระดับมากขึ้นไป  การละเมิดที่พบว่ามีผู้ทำสูงสุดคือการดัดแปลง ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นของตนเอง และ การไม่เขียนอ้างอิงแหล่งที่มาเนื่องจากไม่ ปรากฏแหล่งที่มาอยู่แล้ว และเนื่องจากเป็นเรื่อง ยุ่งยาก ส่วนผู้ที่ไม่เขียนอ้างอิงแหล่งที่มา เนื่องจากไม่อยากให้ใครรู้ว่าคัดลอกมามีจำนวน น้อยกว่าการไม่อ้างอิงแหล่งที่มาเพราะสอง สาเหตุข้างต้น

6  ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ให้เห็นความสำคัญ ของการอ้างอิง  หากไม่อ้างอิงเกรงว่าจะถูกอาจารย์ตัดคะแนน  เห็นความสำคัญของการอ้างอิงด้วยตนเอง  แม้จะอ้างอิงแหล่งที่มาก็ไม่ได้เห็นความสำคัญ แต่ทำไปเพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบของการทำ รายงานเท่านั้น  อ้างอิงเพราะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มิใช่ อ้างอิงเพราะเหตุผลทางจริยธรรม

7  ไม่เห็นความสำคัญ  ไม่ได้อ้างอิงเนื่องจากมีเจตนาที่จะใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อคัดลอกงาน  เข้าใจว่าเนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเป็น เนื้อหาที่เปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ จึงไม่ จำเป็นต้องอ้างอิง  การทำงานส่งอาจารย์ไม่จำเป็นต้องอ้างอิง เนื่องจากไม่ได้เผยแพร่ในวงกว้าง  นำข้อมูลจากหลายแหล่งมาประมวลกัน และใส่ ความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ของตนลงไปด้วย ถ้าในลักษณะนี้ตนไม่คิดว่าเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ และอาจารย์ถือว่าเป็นการสังเคราะห์ ด้วยตัวผู้เรียนเอง

8  Inappropriate assistance on examinations  Misuse of sources on papers and projects  Writing assistance and other inappropriate tutoring  Misrepresentation in the collection and reporting of data

9 .  Improper use of academic resources  Disrespecting the work of others  Lack of protection for human subjects in research  Breaches of computer ethics  Lack of adherence to copyright and copy- protection Fass, R. A. (1990) Cheating and plagiarism. Ethics and Higher Education. May, W. W. editor. New York: Macmillan Publishing Company and American Council on Education

10  Ethics of examinations  Use of sources on papers and projects  Writing assistance and other tutoring  Collecting and reporting data  Use of academic resources  Respecting the work of others  Computer ethics  Giving assistance to others  Adherence to academic regulations

11  Providing inappropriate assistance to others  Lack of adherence to academic regulations

12  pressure for grades  anxiety in the testing environment,  lack of knowledge related to academic regulations,  personality characteristics  lack of development of moral reasoning.

13  Technology has given cheaters and people with low ethical standards more options for dishonesty. Via the Internet, one can buy term papers, look for old tests and answers, and even find someone to act as an impersonator throughout an entire course.

14  Psychological distance  Lack of knowledge of curricular regulations and the academic code of behavior

15  เนื้อหาของสารสนเทศ  รูปแบบของสารสนเทศ  ลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ สำหรับ e learning

16  Social Cognitve Theory (Bandura) พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดย การสังเกต (Observational Learning) หรือการ เลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) สำหรับตัว แบบไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตัวสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็น ในโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์หรืออาจจะเป็น รูปภาพการ์ตูนหนังสือคำบอกเล่าด้วยคำพูดหรือ ข้อมูลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบ ได้

17  มีแรงเสริมให้ได้สิ่งที่ต้องการ และไม่ต้อง เจอสิ่งที่ไม่ต้องการ  ไม่มีการลงโทษ สื่อสามารถเป็นได้ทั้งต้นแบบ และเสนอ เนื้อหาที่มีผลต่อแรงจูงใจ

18 เจตนาที่จะแสดงพฤติกรรมเป็นผลจาก ทัศนคติต่อพฤติกรรม อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม

19  สิ่งที่เป็นธรรมชาติ ต้องยอมรับ หลีกเลี่ยง ไม่ได้  ให้คุณค่าแก่ความสำเร็จในระบบทุนนิยม

20  มีปริมาณมาก  มีความซับซ้อน  เขียนด้วยภาษาต่างประเทศ  มีการคัดลอกต่อ ๆ กันมา หาที่มาไม่ได้  มีการนำเสนอที่ดูไม่เป็นทางการ  ข้อมูลเมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ตจะสืบค้นได้ ง่าย  ข้อมูลถูกคัดลอกและดัดแปลงได้ง่าย

21  ความไม่มีตัวตน  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ความเคารพ การประเมินความสามารถ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิด psychological distance Disinhibitory effect

22  In interacting with others face-to-face we get immediate feedback on inappropriate and unethical behaviors, even if it is as subtle as body language.  In using information technology in a way that could harm to others, the act feels less personal because we can’t see or hear the other person in the exchange.


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ดร. ดวงกมล ชาติประเสริฐ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google