งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รู้เขา รู้เรา พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ในยุคอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รู้เขา รู้เรา พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ในยุคอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รู้เขา รู้เรา พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ในยุคอาเซียน
รู้เขา รู้เรา พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ในยุคอาเซียน ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 23 ธันวาคม 2557

2 เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

3 พร้อมแข่งขัน?

4 พร้อมแบ่งปัน

5 พร้อมร่วมมือ

6 แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์
เตรียมความพร้อม แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ์

7 เตรียมความพร้อม 知己知彼 百战百胜 รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

8 Asean is not yet ready for integration, Mahathir says
Supalak Ganjanakhundee The Nation September 18, :00 am Different strategies can achieve different results from trade liberalisation, such as with automobiles in Malaysia and Thailand, he said. He noted that Malaysia had invested a lot to develop its own automobile manufacturer - Proton Holdings - but had derived less benefit from the effort than Thailand had from its strategy of assembling foreign automobiles.

9 Is Malaysia prepared? The Asean Economic Community is at hand
Asean-US Leaders’ Meeting in New York in 2010. South-East Asia is set to become smaller and more interconnected thanks to an ambitious economic integration plan set to become reality by the end of The groundwork has been laid, but what exactly does it all mean? Are we ready for real Asean Integration? What’s in it for Malaysia?

10 Cambodia Leads Doubts Over AEC
In a rare moment of honesty a Cambodian official has admitted his doubts about his country’s ability to meet regional expectations in time for the launch of the much vaunted ASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. Luke Hunt 7 April 2014 “If you talk about short-term: Yes, we are not ready,” Chuop Narath, deputy director of the department of employment and manpower at Cambodia’s Labor Ministry, said during a recent labor rights forum.

11 Laos ready for Hi speed train to Vietnam!
Asean Community Awareness: 11 November 2012 สปป.ลาว มีแผนจะมีรถไฟความเร็วสูงจากสะหวันเขต(แขวงตรงข้ามมุกดาหาร)ไปที่ชายแดนเวียดนาม(ลาวบาว) โดยจะมีกลุ่มทุนจากมาเลเซียสนับสนุน / แต่พี่ไทยจะแช่แข็งประเทศจริงๆหรือ ครับ

12 Is Thailand Ready for ASEAN Community 2015?
The Nation Kavi Chongkittavorn BANGKOK: -- Much has been said about the AEC and its far-reaching implications for Thailand. During the past two years, the country has been the most active within Asean as far as the AEC campaign is concerned.

13 Shared risks of infectious diseases
Emerging Infectuious Diseases (EID) Avian flu MERS CoV Ebola Nipah Leishmaniasis West Nile enceph. Antimicrobial resist. Bioterrorism Etc. Dengue Malaria TB (MDR / XDR) HIV / AIDS VPD (eg: Measles, diph) Influenza Rabies Pneumonia Enteric dis, eg. typhoid Leptospirosis, etc.

14 Return of vaccine preventable diseases
Drop in immunization Poor vaccination coverage Substandard vaccine administration Cold chain break Immunity gaps Waning immunity Low immunogenicity Unvaccinated / missed vaccinated Other factors Migrants, displaced pop. Personal / host factors

15 Also, the more opportunities for cooperation
Surveillance Information exchanges Joint investigations Joint research Case referral Human resource development Synchronizing disease control plans Synchronizing laws and regulations Other

16 Strategies Strategies Safe animal husbandry
Strengthening surveillance; prevention; control under One Health concept Good practice for livestock husbandry & wildlife managem Knowledge management / Research & development Integrated management including emergency preparedness and response Enhancing risk communication Strategies Safe animal husbandry Disease surveillance control in man & animals Knowledge management / Research & development Multi-sector and international coordination in EID management 2nd National Strategic Plan for Prevention and Control of Avian Influenza and Preparedness for Pandemic Influenza ( ) National Strategic Plan for Emerging Infectious Disease Preparedness, Prevention and Response

17 EID risks of concern Ebola Leishmaniasis MERS CoV
Avain / new influenza SARS Nipah encephalitis West nile encephalitis Antimicrobial resistance Bio-terrorism Leishmaniasis Resurgence of VPD (eg. Diphtheria; pertussis; measles; polio; etc) Other

18 Main partners in AI responses
Finance Commerce Security Foreign affairs Education Public Com. Wildlife Labour Other Public health authorities Animal health authorities One world, One health Neighbor countries Thailand

19 Overlapping Regional Networks
APEC ASEAN ACMECS MBDS พื้นที่ซ้อน แต่งานเสริม

20 ASEAN Health Ministerial Meeting (AHMM)
Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) ASEAN Working Group on Commu-nicable Diseases (AEGCD) ASEAN Technical Focal Point on AIDS (ATFOA) ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS) ASEAN Focal Point on Tobacco Control (AFPTC) ASEAN Technical Working Group on Prepared-ness and Responses (ATWGPPR) ASEAN Working Group on Pharma-ceutical Develop. (AWGPD) Other working groups to be later established Health & Communicable Diseases, ASEAN Secretariat, Provide coordinating support to AMS, 4 staff, project based staff

21 ยุทธศาสตร์/กิจกรรมหลัก
ASEAN Work Plan on Multi-sectoral Pandemic Preparedness & Response, ยุทธศาสตร์/กิจกรรมหลัก ประเทศผู้นำหลัก 1.พัฒนากลไกการทำงานในระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนงานตามแผนงาน ควบคุมโรคชายแดนและจุดผ่านแดน พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์, กัมพูชา มาเลเซีย, อินโด 2. เตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ทุกภาคส่วน ทำกรอบความคิดเรื่องการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ พัฒนาการทำแผนประคองกิจการ (BCP) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จ แสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตร ประเมินความเสี่ยงบริการสาธารณะที่จำเป็น ฟิลิปปินส์,อินโด ไทย, สิงคโปร์ ทุกประเทศ กัมพูชา 3. การเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสและวัคซีน บรูไน, เมียนมาร์, เวียดนาม 4. การติดตามประเมินผล

22

23 ความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า

24 ASEAN collaboration on rabies elimination

25 ASEAN + 3 Field Epidemiology training Network (FETN)
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติงาน ปี ( ) จัดทำโครงร่างการศึกษาเปรียบเทียบอัตราตาย จากน้ำท่วม ระหว่างสมาชิกอาเซียน กัมพูชา ไทย ฟิลลิปินส์และเวียดนาม (2555) จัดทำโครงร่างการศึกษา HFMD in ASEAN+3 countries: Update from FETP” การศึกษาสถานการณ์โรค และการควบคุมและป้องกันโรคของแต่ละประเทศ (2555) จัดทำแบบสำรวจ “Field Epidemiology Training Program Survey” (2555) Tele-conference ระหว่างประเทศสมาชิกทุก 3 เดือน แลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค HFM, H7N9 ( )

26 Opportunities are open for bilateral cooperation

27 Bilateral MOUs Thailand-Cambodia Thailand-Laos Thailand-Myanmar
Thailand-Malaysia Frame: Target health problems Areas of collaboration Mechanisms of collab. Other

28 พิธีลงนาม MOU ระหว่างนพ.สสจ. สะหวัน-มุก-อำนาจ-อุบลฯ-นครฯ

29 อีบัวหล้า เจ้าสิมาบ่?

30 West Africa Thailand

31 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมต่ออีโบลา
เฝ้าระวังโรค ในผู้เดินทางระหว่างประเทศ ที่ด่านตป ที่สถานบริการสุขภาพ และในชุมชน เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถดูแลผู้ป่วยสงสัยอีโบลา ได้อย่างปลอดภัย พัฒนาศักยภาพการชันสูตร และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เผยแพร่ สื่อสาร ข้อมูลและคำแนะนำ แก่ประชาชน จัดหาและสนับสนุน เวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ ประสานความร่วมมือในสธ. และกับภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งชุมชน ประสานความร่วมมือ ระหว่างประเทศ

32 EVD surveillance strategies

33 EVD surveillance strategies
Screening at points of entry. On travelers from affected areas. Self report, interview, temp check, HBC, contact information, daily FU Hospital based surveillance . Detection and reporting by all hospitals Community based surveillance. Participation of health volunteers and local entrepreneurs 2 Sep 2014

34 EVD surveillance strategies
เดินทาง ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยวผ่าน ประเทศที่มีการระบาด ผู้เดินทางจาก ประเทศที่มีการระบาด Screening at points of entry. On travelers from affected areas. Self report, interview, temp check, HBC, contact information, daily FU Hospital based surveillance . Detection and reporting by all hospitals Community based surveillance. Participation of health volunteers and local entrepreneurs 2 Sep 2014

35 การเตรียมความพร้อมด้านชันสูตร
หน่วยงานในประเทศไทยที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ออีโบลา มี 2 แห่ง คือ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและติดเชื้อ โรคไวรัสสัตวสู่คน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

36 Logistics & supply Key item – PPE, procured by DDC; provided to all provinces, with regional & provincial stockpiles Non-absorbable gown, suits Face masks, face shields / goggles Gloves Neck cover, shoe cover & other Other medical supplies procured by the hospital Additional support of WHO and US-CDC

37 มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทาง มาตรการดำเนินการ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทุก ภาคส่วน เห็นชอบให้จัดความช่วยเหลือของประเทศไทย (ด้านเงินช่วยเหลือ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และด้านมนุษยธรรมอื่นๆ) และในชั้นต้นให้ ซักซ้อมความรู้ความเข้าใจบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขให้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และรอบคอบ เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ในช่วงเดือนธันวาคม 2557

38

39

40 อีบัวหล้า เจ้าสิมาบ่? Potential ASEAN cooperation for EBOLA preparedness and response Exchange of information on preparedness plan, guideline, SOP, laws & regulations Prompt sharing on surveillance SRRT capacity Laboratory capacity Border check point coop. Expert consultation What else?

41 JOINT STATEMENT OF ASEAN+3 HEALTH MINISTERS SPECIAL MEETING ON EBOLA Bangkok, Thailand, 15 December 2514 II. AT REGIONAL LEVEL Stepping up collaboration in prevention and control of trans-boundary emerging infectious diseases through Strengthening regional mechanism including those under the ASEAN Plus Three framework to ensure proper preparedness and response to emerging infectious diseases including Ebola; Strengthening effective communication channels, among Ministers of Health, and Health Senior Officials and key contact points Promoting the collaboration and provision of financial support and sharing of resources from available sources Strengthening health systems with continuous efforts of ASEAN Plus Three to develop human resources for health;

42 Strategic Framework of Actions
Strategy: To strengthen and maintain preparedness for EIDs and other PHEs A: Immediate Actions [by 2015] / Proposed Actions: Conduct training and simulation exercises Coordinate and participate in joint investigation of Ebola, or other EID outbreak Establish/enhance/implement screening of travelers at the Points of Entry (PoE) and follow-up of travelers from affected countries as needed Establish or have access to Ebola diagnostic laboratory in the region Share information on disease situation and

43 Strategic Framework of Actions
B: Medium/Long Term Actions ( ) / Proposed Actions Develop and implement capacity building programs to strengthen & maintain preparedness for EID Establish and sustain systematic training of epidemiologists and experts in other disciplines Assess the need and feasibility of stockpiling and consider establishment of regional stockpile of PPE and other essential supplies for response to EID & other PHE Strengthen collaboration on laboratory services, research and development of EID intervention tools

44 Thank you Cam-On ขอบใจ / ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รู้เขา รู้เรา พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ในยุคอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google