งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานห้องสมุด เฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ งานจัดระบบ สารสนเทศและ ทรัพยากร สารสนเทศ ( ต่อ ) 1/11/2015 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานห้องสมุด เฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ งานจัดระบบ สารสนเทศและ ทรัพยากร สารสนเทศ ( ต่อ ) 1/11/2015 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานห้องสมุด เฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ งานจัดระบบ สารสนเทศและ ทรัพยากร สารสนเทศ ( ต่อ ) 1/11/2015 1

2 การวิเคราะห์สารสนเทศ (Subject analysis) การจัดหมู่ (Classification) ระบบการจัดหมู่สารสนเทศด้าน กฎหมาย ▫ คู่มือหมวด K ของระบบ LC ▫ ระบบ Los Angeles County Law Library Classification ▫ ระบบ Moys Classification ▫ ระบบ Schiller 1/11/2015 2

3 3 Subclass K Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence Subclass KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence Subclass KBM Jewish law Subclass KBP Islamic law Subclass KBR History of canon law Subclass KBU Law of the Roman Catholic Church. The Holy See Subclasses United Kingdom and Ireland KD-KDK Subclass KDZ America. North America Subclass KE Canada Subclass KF United States

4 1/11/2015 4 K JOURNALS AND REFERENCE WORKS K1 Journals K28 Indexes, abstracts K110 Abbreviation and citation guides K150 Legal dictionaries KA JURISPRUDENCE KA10 General works KA20 Legal concepts KA35 Justice KA40 Legal theories KA60 Sociology of Law

5 การวิเคราะห์สารสนเทศ (Subject analysis) การจัดหมู่ (Classification) ระบบการจัดหมู่สารสนเทศสาขา เศรษฐศาสตร์ ▫ จัดตามสาขาที่แบ่งในวารสาร Journal of Economic Literature 1/11/2015 5

6 6 A - General Economics and Teaching B - Schools of Economic Thought and Methodology C - Mathematical and Quantitative Methods D - Microeconomics E - Macroeconomics and Monetary Economics F - International Economics G - Financial Economics H - Public Economics I - Health, Education, and Welfare J - Labor and Demographic Economics K - Law and Economics L - Industrial Organization M - Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting N - Economic History O - Economic Development, Technological Change, and Growth P - Economic Systems Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics R - Urban, Rural, and Regional Economics Y - Miscellaneous Categories A - General Economics and Teaching B - Schools of Economic Thought and Methodology C - Mathematical and Quantitative Methods D - Microeconomics E - Macroeconomics and Monetary Economics F - International Economics G - Financial Economics H - Public Economics I - Health, Education, and Welfare J - Labor and Demographic Economics K - Law and Economics L - Industrial Organization M - Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting N - Economic History O - Economic Development, Technological Change, and Growth P - Economic Systems Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics R - Urban, Rural, and Regional Economics Y - Miscellaneous Categories Z - Other Special Topics

7 การวิเคราะห์สารสนเทศ (Subject analysis) การจัดหมู่ (Classification) ระบบการจัดหมู่สารสนเทศสาขา ดนตรี ▫ ใช้สัญลักษณ์ในหมวด 780-789 ของระบบดิวอี้ ▫ ใช้สัญลักษณ์ในคู่มือหมวด M ของระบบ LC ▫ ระบบ Dickinson ▫ ระบบ ANSCR 1/11/2015 7

8 8 00 Miscellaneous Collections 02 Anthologies (History of Music) 03 Denkmäler, etc. 05 Complete Works of Individual Composers 06 Partial Works of Individual Composers Solo Instrumental Music 11-19 Keyboard 11 Piano solo 12 Piano, four hands 15 Arrangement for piano 16 Organ solo 21-29 Strings 21 Violin 22 Viola 23 Violoncello 24 Double bass

9 1/11/2015 9 A - Music Appreciation: History and Commentary B - Operas C - Choral Music D - Vocal Music E - Orchestral Music: EA-General Orchestral, EB-Ballet, EC-Concertos, ES- Symphonies F - Chamber Music G - Solo Instrumental Music: GG-Guitar, GO-Organ, GP-Piano, GS-Stringed Instruments GV-Violin, GW-Wind Instruments, GX-Percussion Instruments H - Band Music J - Electronic Music K - Musicals L - Soundtrack Music: Movies and Television M - Popular Music:

10 การวิเคราะห์สารสนเทศ (Subject analysis) การจัดหมู่ (Classification) ระบบการจัดหมู่สำหรับเอกสาร ลักษณะพิเศษ ▫ ระบบสากลสำหรับการจัดจำแนก เอกสารมาตรฐาน : ICS ▫ ระบบ Federal Supply Classification ▫ ระบบ Superintendent of Document หรือ SUDOCS 1/11/2015 10

11 1/11/2015 11 01 GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION. DOCUMENTATION 01.020 Terminology (principles and coordination) *Including terminography 01.040 Vocabularies *Standards included in this group shall also be included in other groups and/or sub -groups according to their subject 01.040.01 Generalities. Terminology. Standardization. Documentation (Vocabularies) 01.040.03 Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology. (Vocabularies) 01.040.07 Mathematics. Natural sciences (Vocabularies) 01.040.11 Health care technology (Vocabularies)

12 1/11/2015 12 10Weapons 11Nuclear Ordinance 12Fire Control Equipment 13Ammunition and Explosives 14Guided Missiles 15Aircraft and Airframe Structural Components 16Aircraft Components and Accessories 17Aircraft Launching, Landing, and Ground Handling Equipment 18Space Vehicles 19Ships, Small Craft, Pontoons, and Floating Docks 20Ship and Marine Equipment

13 1/11/2015 13 A..............Agriculture Department AE............National Archives and Records Administration C..............Commerce Department C3............Census CR...........Civil Rights Commission CS...........Civil Service Commission D..............Defense Department E...............Energy Department ED............Education Department EP............Environmental Protection Agency FR............Federal Reserve System FT.............Federal Trade Commission GA............General Accounting GP............Government Printing Office GS............General Services Administration HE............Health and Human Services Department HH............Housing and Urban Development Department Classification system

14 การทำรายการหัวเรื่อง Subject Cataloging หลักในการเลือกใช้คู่มือหัวเรื่อง ของห้องสมุดเฉพาะ ▫ ควรมีการรวบรวมคำศัพท์ที่แสดง รายการโยง ที่แสดงความสัมพันธ์ ของหัวเรื่องชุดเดียวกัน ▫ ควรเลือกใช้คู่มือหัวเรื่องที่เป็น มาตรฐานเพียงคู่มือเดียว 1/11/2015 14

15 การทำรายการหัวเรื่อง Subject Cataloging คู่มือในการกำหนดหัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ ▫ คู่มือหัวเรื่องของหอสมุดรัฐสภา อเมริกัน (Library of Congress Subject Heading) ประกอบด้วย  คำที่กำหนดเป็นหัวเรื่องหลัก  หัวเรื่องที่มี May Subd Geog แบ่งย่อย ตามภูมิศาสตร์  ข้อความอธิบายขอบเขตการใช้หัวเรื่อง  รายการโยงแสดงความสัมพันธ์ของ คำศัพท์ ได้ BT, NT, RT, UF, USE, SA 1/11/2015 15

16 การทำรายการหัวเรื่อง Subject Cataloging คู่มือในการกำหนดหัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ ▫ คู่มือหัวเรื่องของเซียร์ (Sears List of Subject Headings) 1/11/2015 16

17 การทำรายการหัวเรื่อง Subject Cataloging คู่มือในการกำหนดหัวเรื่องภาษาไทย ▫ คู่มือกำหนดหัวเรื่องภาษาไทยของ โดยกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากร สารสนเทศ ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ▫ คู่มือหัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทย ของห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▫ หัวเรื่องสำหรับหนังสือภาษาไทยของ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 1/11/2015 17

18 1/11/2015 18

19 1/11/2015 19 การหาเสียงเลือกตั้ง [Electioneering]2 [J123.25] แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ ใช้แทน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Law and legislation) แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ - - วิจัย (Research) แบ่งตามชื่อภูมิศาสตร์ - - ไทย - - - การศึกษาเฉพาะกรณี (Case studies) - - อุบลราชธานี (Ubon Ratchathani)

20 1/11/2015 20

21 การทำดรรชนี (Indexing) บริการดรรชนีในห้องสมุดเฉพาะ ▫ การบอกรับดรรชนีที่ผลิตโดย สำนักพิมพ์หรือบริษัททางการค้า ▫ การทำดรรชนีขึ้นใช้เองใน ห้องสมุด 1/11/2015 21

22 การทำดรรชนี (Indexing) ขั้นตอนการทำดรรชนี ▫ ลงรายละเอียดทางบรรณานุกรม ▫ วิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากร สารสนเทศ ▫ กำหนดคำศัพท์แทนเนื้อหาสาระ 1/11/2015 22

23 การทำดรรชนี (Indexing) ระบบของการจัดทำดรรชนี ▫ ระบบ Pre-coordinate สร้างคำ เฉพาะหลายๆคำในกลุ่มเดียวกัน ในลักษณะหัวเรื่องย่อย ▫ ระบบ Post-coordinate กำหนด ศัพท์ดรรชนีหลายคำเพื่อให้ ครอบคลุมเนื้อหา 1/11/2015 23

24 การทำดรรชนี (Indexing) ประเภทของดรรชนี ▫ ดรรชนีที่เป็นคำศัพท์ควบคุม (Controlled vocabulary) ▫ ดรรชนีที่เป็นคำศัพท์ไม่ควบคุม (Uncontrolled vocabulary) คู่มือดรรชนีที่เป็นคำศัพท์ควบคุม ▫ คู่มือหัวเรื่อง ▫ ศัพท์สัมพันธ์หรือ ธีซอรัส (Thesaurus) 1/11/2015 24

25 1/11/2015 25 ข้าว uf ข้าวเปลือก BT ธัญพืช BT ผลิตผลจากพืช RT Oryza RT แป้งข้าวเจ้า RT ฟางข้าว ธัญพืช ผลิตผลจากพืชOryza แป้งข้าวเจ้า ฟางข้าว

26 การทำดรรชนี (Indexing) การทำดรรชนีที่เป็นคำศัพท์ไม่ควบคุม - ดรรชนีแบบควิก (Key word in context : KWIC) - In Texas, Blue-eyed Cats……………………23 - The Cat and the Economy……………12 - ดรรชนีแบบควอก (Key word out of context : KWOC) - Blue-eyed Blue-eyed Cats in Texas………...23 - Cat The Cat and the Economy………12 1/11/2015 26

27 การทำสาระสังเขป (Abstracting) ประเภทของสาระสังเขป ▫ สาระสังเขปแบบให้ความรู้ (Informative abstract) ▫ สาระสังเขปแบบพรรณนา (Descriptive or Indicative abstract) 1/11/2015 27

28 การทำสาระสังเขป (Abstracting) ส่วนประกอบของสาระสังเขป 1. ส่วนอ้างอิง (Bibliographic reference) 2. ส่วนเนื้อเรื่อง (Text of abstract) 3. ส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป (Signature) 1/11/2015 28


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานห้องสมุด เฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ งานจัดระบบ สารสนเทศและ ทรัพยากร สารสนเทศ ( ต่อ ) 1/11/2015 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google