งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com

2 การอรรถาธิบาย คือ อะไร และ ทำไม

3 คำจำกัดความ “ เทศนาแบบ อรรถาธิบาย อธิบายข้อพระ คัมภีร์ในวิธีที่ นำที่ประชุม ไปสู่การ นำมาใช้ที่เป็น จริงและ สามารถทำได้ จากข้อพระ คัมภีร์นั้นๆ " อะไรทำให้มีเทศนาแบบอรรถาธิบาย วอลเตอร์ ลีฟเฟลด์, NT Exposition, 6 1 1

4 1 1

5 อธิบายข้อความตอนเดียว ในพระคัมภีร์ ลีฟเฟลด์, 6-7 ลักษณะของการ อรรถาธิบาย 1 1

6 สัตย์ซื่อต่อความตั้งใจของ ผู้เขียน ลีฟเฟลด์, 6-7 ลักษณะของการ อรรถาธิบาย = = 1 1

7 เชื่อมโยง ลีฟเฟลด์, 6-7 ลักษณะของการ อรรถาธิบาย แนวคิ ดของ เนื้อหา แนวคิ ดหลัก 1 1

8 การเคลื่อนไหวและทิศทาง ลีฟเฟลด์, 6-7 ลักษณะของการ อรรถาธิบาย แนวคิด ของ เนื้อหา I. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก II. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก III. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก ระบุแนวคิดหลัก 1 1

9 การประยุกต์ใช้ ลีฟเฟลด์, 6-7 ลักษณะของการ อรรถาธิบาย แนวคิด ของ เนื้อหา 1 1 ผู้ฟังควรจะ … รู้ รู้สึก ปฏิบัติ ผู้ฟังควรจะ … รู้ รู้สึก ปฏิบัติ

10 สรุปลักษณะของการ อรรถาธิบาย 1 1

11 2 2

12 A. การอรรถาธิบายมีพื้นฐานบนเนื้อหาที่ แน่นอน ที่แสดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า 2 2 ในชีวิตการเฝ้าเดี่ยว ส่วนตัว ในครอบครัวของเรา การงานของเรา ในการศึกษาพระคัมภีร์ ของเรา ( รวมถึงอันนี้ ด้วย )

13 B. การอรรถาธิบายสอนพระคำของพระเจ้า ในสถานการณ์ที่ถูกเลือกโดยพระวิญญาณ 2 2 ป้องกันจาก “ การ พิสูจน์พระคำ ” ป้องกันจาก ” การ สร้างหลักการ ” ที่ไม่ เหมาะสม

14 C. การอรรถาธิบายเชื่อม สิทธิอำนาจ และ ฤทธิ์เดช 2 2

15 D. การอรรถาธิบายดึงความสนใจของ ผู้ฟังไปสู่ พระคัมภีร์ 2 2 อาหารเที่ยง เสื้อผ้า ลูกๆ

16 พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจาก พระเจ้า และ { หรือ ทุกตอนที่ได้รับการ ดลใจจากพระเจ้า ก็ } เป็นประโยชน์ใน การสอนการตักเตือนว่ากล่าวการ ปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรม ในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะ พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุก อย่าง 2 ทิโมธี 3:16-17 ทำไมพระคำของพระเจ้าสำคัญขนาด นั้น ?

17 ผลสี่ประการของพระคำของพระเจ้า 2 2 การสอน การอบรม ( ในทางธรรม ) 2 ทิโมธี 3:16-17

18 E. การอรรถาธิบายตอบสนองความ ต้องการด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่าง แท้จริง 2 2

19 F. การอรรถาธิบายป้องกันการแปลพระคำ แบบผิดๆ 2 2 ข้อความ บริบท

20 G. การอรรถาธิบายช่วยการเทศน์ตลอด พระธรรมได้ดีที่สุด 2 2008 เทศนา 2009 เทศนา 2010 เทศนา 2011 เทศนา 2012 เทศนา 2013 เทศนา 2014 เทศนา 2015 เทศนา 2016 เทศนา กาลาเทีย 2017 เทศนา สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 10 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 กาลาเทีย เทศนา ส่วนมาก การพรรณนา สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 5

21 H. การอรรถาธิบาย ประหยัดเวลาโดย ไม่ต้องตัดสินใจว่าจะพูดเรื่องอะไรดี 2 2

22 I. การอรรถาธิบายทำให้นักเทศน์สามารถ พูดด้วยความเชื่อได้ 2 2

23 J. การอรรถาธิบายป้องกันเราจาก อันตรายของการเทศน์ตามหัวข้อ 2 2

24 อันตรายบางประการของการเทศน์ตามหัวข้อ 2

25 Black


ดาวน์โหลด ppt หลักการเทศนา : ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์ www.biblestudydownloads.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google