งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเทศนา: ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเทศนา: ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเทศนา: ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย
Welcome & thanks ดร. ริค กริฟฟิธ, พระคริสตธรรมสิงคโปร์

2 การอรรถาธิบาย คือ อะไร และ ทำไม

3 อะไรทำให้มีเทศนาแบบอรรถาธิบาย
1 “เทศนาแบบอรรถาธิบายอธิบายข้อพระคัมภีร์ในวิธีที่นำที่ประชุมไปสู่การนำมาใช้ที่เป็นจริงและสามารถทำได้จากข้อพระคัมภีร์นั้นๆ" คำจำกัดความ วอลเตอร์ ลีฟเฟลด์, NT Exposition, 6

4 คำจำกัดความที่ละเอียดมากกว่า…
1 คำจำกัดความที่ละเอียดมากกว่า… “การเทศนาแบบอรรถาธิบายเป็นการประกาศ (หรือ การสื่อสาร) แนวความคิดทางพระคัมภีร์ ที่มาจากและส่งผ่านทางการศึกษาเนื้อหาในบริบท ด้านประวัติศาสตร์ ไวยกรณ์ และวรรณคดี ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในตัวผู้เทศน์ก่อน และจากสิ่งที่เขาประยุกต์ใช้ นำไปสู่ประสบการณ์ของที่ประชุม” (โรบินสัน, 20, ดัดแปลงโดยโรบินสันจากสัมมนาการเทศน์)

5 ลักษณะของการอรรถาธิบาย
1 ลักษณะของการอรรถาธิบาย อธิบายข้อความตอนเดียวในพระคัมภีร์ E.g., 1 Cor 13:1-7 Reference to other Scriptures is subordinate to the exposition of the main passage ลีฟเฟลด์, 6-7

6 ลักษณะของการอรรถาธิบาย
1 ลักษณะของการอรรถาธิบาย สัตย์ซื่อต่อความตั้งใจของผู้เขียน Neh 8:8 Luke 4:16-22 on Isa. 61:1-2 The text is not a box of candy from which one selects his favorite treats. It is the Word of God, which has come to us to be master, not servant. For example, preaching leadership principles from Nehemiah 1—2 misreads authorial intent. You can preach a biblical message from the wrong verse! In other words, you can be held by a great theology so that you preach truth, but it may not be the message of the particular passage before you. = ลีฟเฟลด์, 6-7

7 ลักษณะของการอรรถาธิบาย
1 ลักษณะของการอรรถาธิบาย เชื่อมโยง แนวคิดหลัก แนวคิดของเนื้อหา True exposition expounds the one, central idea of the text called the Big Idea (homiletical idea or main idea or synthetic statement). Real exposition is not a series of exegetical comments, unrelated truths, or a cute outline that gives a survey of a passage ลีฟเฟลด์, 6-7

8 ลักษณะของการอรรถาธิบาย
1 ลักษณะของการอรรถาธิบาย การเคลื่อนไหวและทิศทาง I. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก II. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก III. เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลัก ระบุแนวคิดหลัก แนวคิดของเนื้อหา brings the hearers towards the same point made by the author. The message does not simply state the main idea over and over without some design that brings the listeners along in truth ลีฟเฟลด์, 6-7

9 ลักษณะของการอรรถาธิบาย
1 ลักษณะของการอรรถาธิบาย การประยุกต์ใช้ ผู้ฟังควรจะ… รู้ รู้สึก ปฏิบัติ แนวคิดของเนื้อหา It relates biblical truth to the listener's life in line with the original purpose, meaning, or function of the text. Application must first be applied to the preacher's life to be effective exposition ----- Meeting Notes (7/5/12 10:55) ----- Preaching without application is like making a car but forgetting to put the tyres on! It is "where the rubber meets the road" in this sense, for the sermon will go nowhere without application. ลีฟเฟลด์, 6-7

10 สรุปลักษณะของการอรรถาธิบาย
1 สรุปลักษณะของการอรรถาธิบาย Summary: So then, what is expository preaching and what is it not?

11 ทำไมการเทศนาแบบอรรถาธิบาย จึงสำคัญ?
2 ทำไมการเทศนาแบบอรรถาธิบาย จึงสำคัญ?

12 2 A. การอรรถาธิบายมีพื้นฐานบนเนื้อหาที่แน่นอน ที่แสดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า ในชีวิตการเฝ้าเดี่ยวส่วนตัว ในครอบครัวของเรา การงานของเรา ในการศึกษาพระคัมภีร์ของเรา (รวมถึงอันนี้ด้วย) The more we preach from Scripture, the less false teaching we will have. We have only ONE inerrant book! Why preach other things?

13 B. การอรรถาธิบายสอนพระคำของพระเจ้า ในสถานการณ์ที่ถูกเลือกโดยพระวิญญาณ
2 B. การอรรถาธิบายสอนพระคำของพระเจ้า ในสถานการณ์ที่ถูกเลือกโดยพระวิญญาณ ป้องกันจาก “การพิสูจน์พระคำ” ป้องกันจาก ”การสร้างหลักการ” ที่ไม่เหมาะสม God's Word is much more effective than the best of man's sermons to affect people's will and meet their needs. "The type of preaching that best carries the force of divine authority is expository preaching" (Robinson, 19).

14 C. การอรรถาธิบายเชื่อม สิทธิอำนาจ และ ฤทธิ์เดช
2 C. การอรรถาธิบายเชื่อม สิทธิอำนาจ และ ฤทธิ์เดช Isaiah 55:10-11 ----- Meeting Notes (7/5/12 11:23) ----- As water comes from God and blesses the earth, so God's Word comes from him and blesses his people.

15 D. การอรรถาธิบายดึงความสนใจของผู้ฟังไปสู่ พระคัมภีร์
2 D. การอรรถาธิบายดึงความสนใจของผู้ฟังไปสู่ พระคัมภีร์ เสื้อผ้า อาหารเที่ยง By teaching his people how to get answers from Scripture itself, the pastor frees himself up from always being the authority. Expository sermons remind people that the final authority is the Bible—not the preacher! ลูกๆ

16 ทำไมพระคำของพระเจ้าสำคัญขนาดนั้น?
พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และ {หรือ ทุกตอนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ก็} เป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง 2 ทิโมธี 3:16-17

17 ผลสี่ประการของพระคำของพระเจ้า
2 ผลสี่ประการของพระคำของพระเจ้า การตักเตือน Correcting การอบรม (ในทางธรรม) การสอน If you preach sequentially through the Bible, you will have the divine balance in these four areas: Teaching tells people how to walk God's road Rebuking tells them when they get off the path Correcting shows how to get back to the right way Training in righteousness is the result of the cycle of teaching, rebuking and correcting over and over. 2 ทิโมธี 3:16-17

18 E. การอรรถาธิบายตอบสนองความต้องการด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริง
2 E. การอรรถาธิบายตอบสนองความต้องการด้านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริง Good expository preaching does not impress the congregation; it feeds them.

19 F. การอรรถาธิบายป้องกันการแปลพระคำ แบบผิดๆ
2 F. การอรรถาธิบายป้องกันการแปลพระคำ แบบผิดๆ บริบท บริบท ข้อความ บริบท "Spiritualizing" (drawing a spiritual lesson while ignoring the actual meaning of a passage) is more difficult to fall into when one preaches from a single text than when the pulpit hits at verses all over the Bible. บริบท

20 G. การอรรถาธิบายช่วยการเทศน์ตลอดพระธรรมได้ดีที่สุด
2 G. การอรรถาธิบายช่วยการเทศน์ตลอดพระธรรมได้ดีที่สุด สัปดาห์ที่ 1 2015 เทศนา 2013 เทศนา สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 2008 เทศนา 2009 เทศนา การพรรณนา เทศนาส่วนมาก 2011 เทศนา In a 10 year period, topical preaching might at best hit a third of the text in these two pages. Systematic exposition provides a vehicle for people to get to know the big picture of each biblical book and cover every passage. 2012 เทศนา กาลาเทีย กาลาเทีย 2010 เทศนา 2014 เทศนา สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 10 2017 เทศนา 2016 เทศนา สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 12

21 H. การอรรถาธิบาย ประหยัดเวลาโดยไม่ต้องตัดสินใจว่าจะพูดเรื่องอะไรดี
2 H. การอรรถาธิบาย ประหยัดเวลาโดยไม่ต้องตัดสินใจว่าจะพูดเรื่องอะไรดี “พระเจ้า สัปดาห์นี้หัวข้ออะไรดี?”

22 I. การอรรถาธิบายทำให้นักเทศน์สามารถ พูดด้วยความเชื่อได้
2 I. การอรรถาธิบายทำให้นักเทศน์สามารถ พูดด้วยความเชื่อได้ การให้ ความขัดแย้ง ความบริสุทธิ์ทางเพศ

23 J. การอรรถาธิบายป้องกันเราจากอันตรายของการเทศน์ตามหัวข้อ
2 J. การอรรถาธิบายป้องกันเราจากอันตรายของการเทศน์ตามหัวข้อ อันตรายอะไร?

24 อันตรายบางประการของการเทศน์ตามหัวข้อ
2 อันตรายบางประการของการเทศน์ตามหัวข้อ

25 Black


ดาวน์โหลด ppt หลักการเทศนา: ทักษะการเทศนา แบบอรรถาธิบาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google