งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THEORIES of POLITICAL ECONOMY And POLITICAL ECONOMY of DEVELOPMENT ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THEORIES of POLITICAL ECONOMY And POLITICAL ECONOMY of DEVELOPMENT ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 THEORIES of POLITICAL ECONOMY And POLITICAL ECONOMY of DEVELOPMENT ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม

3 ภาคหนึ่ง  ปรัชญาสังคมศาสตร์ ปรัชญา ความรู้ และทฤษฏีสังคม  ปรัชญา และวิธีวิทยาของ เศรษฐศาสตร์การเมือง  ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมือง : หลักการพื้นฐาน  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการ พัฒนา

4  ความหลากหลายของทฤษฎีการ พัฒนา  เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วย โลกาภิวัตน์ และ Neo-liberalism และ Neo-liberalism  การพัฒนาทางเลือก  แนวคิด Post-Development ภาคหนึ่ง ( ต่อ )

5  ภาคผนวก 1 : การพัฒนา – แนวคิดจาก Institutional Political Economy – แนวคิดจาก Institutional Political Economy  ภาคผนวก 2 : การวิเคราะห์ระบบ เศรษฐกิจทุนนิยมเปรียบเทียบ – แนวคิดจากความ หลากหลายของทุนนิยม – แนวคิดจากความ หลากหลายของทุนนิยม (Varieties of Capitalism) (Varieties of Capitalism) ภาคหนึ่ง ( ต่อ )

6 ภาคสอง  ปรัชญาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ของชาวพุทธ และ deep ecology deep ecology  นิเวศวิทยาของชาวพุทธ และ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ  เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว และ นิเวศวิทยาการเมือง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน

7  แนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน  การวิเคราะห์เชิงอำนาจ และ สถาบันท้องถิ่น  Postmodernism : เศรษฐศาสตร์ การเมือง และ การพัฒนา  การสังเคราะห์องค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ภาคสอง ( ต่อ )

8  ภาคผนวก 1 : การวิเคราะห์ เศรษฐกิจชุมชน และ เศรษฐกิจชาวนา เศรษฐกิจชาวนา  ภาคผนวก 2 : สิ่งแวดล้อม และ การพัฒนา ภาคสอง ( ต่อ )

9 บทสรุป  ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง  ยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง – Action Research แนว เศรษฐศาสตร์การเมืองของ – Action Research แนว เศรษฐศาสตร์การเมืองของ Habermas Habermas

10 End


ดาวน์โหลด ppt THEORIES of POLITICAL ECONOMY And POLITICAL ECONOMY of DEVELOPMENT ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม ผศ. ดร. จิตรกร โพธิ์งาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google