งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การปฏิรูประบบสาธารณสุข ระยะเร่งด่วน 1. ร่วมสร้างกระบวนการ สมานฉันท์ 2. พัฒนาระบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The Better.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การปฏิรูประบบสาธารณสุข ระยะเร่งด่วน 1. ร่วมสร้างกระบวนการ สมานฉันท์ 2. พัฒนาระบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The Better."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 การปฏิรูประบบสาธารณสุข ระยะเร่งด่วน 1. ร่วมสร้างกระบวนการ สมานฉันท์ 2. พัฒนาระบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The Better Service) - ลดระยะเวลารอคอย - ลดการปฏิเสธการส่งต่อ - การแพทย์คุณภาพ - ผู้สูงอายุ / ผู้พิการได้รับ การฟื้นฟูสุขภาพใน โรงพยาบาล - ได้รับยาในมาตรฐาน เดียวกัน 3. สร้างขวัญกำลังใจ - ปรับค่าตอบแทนที่เป็น ธรรม - จัดหาตำแหน่งเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการ - มาตรการช่วยเหลือ บุคลากร ที่ได้รับผลกระทบ 4. สร้างระบบธรรมาภิบาลและ กลไก เฝ้าระวัง ตรวจสอบถ่วงดุล ระยะกลาง 5. ปฏิรูประบบบริการเป็น เขตบริการสุขภาพ 6. ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง ด้านสุขภาพ 7. ปฏิรูปข้อมูลด้าน สุขภาพ 8. พัฒนาและบังคับใช้ กฎหมาย 9. พัฒนากลไก การ สร้างเอกภาพในการ กำหนดนโยบาย สาธารณสุข ระยะยาว 10. จัดทำแผนงบ ลงทุน 11. จัดทำแผนผลิต และพัฒนากำลังคน

3 1 ร่วมสร้างกระบวนการ สมานฉันท์  ผู้ได้รับผลกระทบ จากภาวะวิกฤต ทางการเมือง / เหตุการณ์ความไม่ สงบ และ ประชาชน 1. ได้รับการเยียวยาด้าน สังคมจิตใจ 2. กิจกรรมเสริมสร้างพลัง ชุมชน (Community Resilience) ให้กลับมาอยู่ ด้วยกันอย่างสันติ 3. เฝ้าระวังความสุขชุมชน  ดำเนินการ แก้ไขญหา ผู้เสพ / ผู้ติดยา เสพติด 1. สถานพยาบาลทุกแห่งพร้อม รองรับ ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการ บำบัดฯ ห้ามปฏิเสธการรักษา 2. เน้นคุณภาพการบำบัดฯอย่างมือ อาชีพ “ ทุกสถานพยาบาลพร้อมรับเน้น คุณภาพบำบัดอย่างมืออาชีพ ”

4 2 การพัฒนาระบบบริการที่ดีขึ้นเพื่อ ประชาชน Better Service  ได้พบหมอ 1 ผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน พบแพทย์ทุกราย 2 จัดระบบ Fast Tract กลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วน 6 โรค ( 3S3H )  ได้พบหมอ 1 ผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน พบแพทย์ทุกราย 2 จัดระบบ Fast Tract กลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วน 6 โรค ( 3S3H )  รอไม่นาน 1 ขยายเวลา บริการ นอกเวลาราชการ 2 เพิ่มจุดบริการ นอกโรงพยาบาลให้ พอเพียง 3 ลดระยะเวลารอ คอย  รอไม่นาน 1 ขยายเวลา บริการ นอกเวลาราชการ 2 เพิ่มจุดบริการ นอกโรงพยาบาลให้ พอเพียง 3 ลดระยะเวลารอ คอย  อยู่ใกล้ไกลได้ยาเดียวกัน ระบบยาให้เป็น ระบบเดียวกัน 3. จัดบริการส่ง ยาเชิงรุก ในกลุ่ม ผู้ป่วย โรคเรือรังทียาก ต่อการเข้าถึง บริการ 3. จัดบริการส่ง ยาเชิงรุก ในกลุ่ม ผู้ป่วย โรคเรือรังทียาก ต่อการเข้าถึง บริการ 1. ดำเนินการให้มียา โรคเรื้อรังที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน ทั้งจังหวัด 1. ดำเนินการให้มียา โรคเรื้อรังที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน ทั้งจังหวัด 2. จัดให้มีระบบ การกระจายยาเฉพาะทาง ไปทีรพ. แม่ข่าย (Node) 2. จัดให้มีระบบ การกระจายยาเฉพาะทาง ไปทีรพ. แม่ข่าย (Node)

5 3 ขวัญและ กำลังใจ  ปรับค่าตอบแทนที่ เหมาะสม  จัดสรรตำแหน่งเพื่อ บรรจุเป็นข้าราชการ  มีมาตรการให้ความ ช่วยเหลือ แก่บุคลากร ทางการแพทย์ที่ได้รับ ผลกระทบ 4 ระบบธรรมาภิ บาลและการ ตรวจสอบ ถ่วงดุล  การจัดซื้อยา  วัสดุการแพทย์  วัสดุวิทยาศาสตร์  อื่นๆ

6

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การปฏิรูประบบสาธารณสุข ระยะเร่งด่วน 1. ร่วมสร้างกระบวนการ สมานฉันท์ 2. พัฒนาระบบริการให้ดียิ่งขึ้น (The Better.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google