งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ บอกความหมายและส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง บอกคุณสมบัติพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลได้ บอกความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ บอกความหมายและส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง บอกคุณสมบัติพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลได้ บอกความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Network

2 วัตถุประสงค์ บอกความหมายและส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง บอกคุณสมบัติพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลได้ บอกความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และประโยชน์ เปรียบเทียบความแตกต่างของ LAN MAN WAN มีความเข้าใจและมองเห็นภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในลักษณะต่าง ๆ

3 ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร ผู้ส่ง/แหล่งกำเนิดข่าวสาร ผู้รับ/จุดหมายปลายทาง สื่อกลางส่งข้อมูล โปรโตคอล

4 คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการของการสื่อสารข้อมูล
การส่งมอบ (Delivery) ความถูกต้องแน่นอน (Accuracy) ระยะเวลา (Timelines)

5 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)
Tele + communication = Telecommunication เกี่ยวข้องกับ Electronics Tranmitters เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงกันในระยะใกล้ภายในพื้นที่เดียวกัน และเครือข่ายระยะไกล (Remote)

6 โทรเลข (Telegraphy) แปลตัวอักษรและตัวเลขเป็นรหัส
แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสื่อกลาง ประกาศเลิกใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 รวมกว่า 100 ปี

7 โทรพิมพ์ (Telex) เหมือนโทรเลขแต่สามารถพิมพ์โต้ตอบกันได้
เป็นเครื่องรับส่งในตัวเดียวกัน อาศัยตัวนำหรือช่องสัญญาณและชุมสาย เครื่องพิมพ์สามารถทำงานแบบอัตโนมัติ

8 โทรสาร (Facsimile) ใช้เทคนิคแสงสแกนลงเอกสาร
เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสาย แปลงสัญญาณกลับมาเป็นต้นฉบับ

9

10 โทรศัพท์ (Telephone) โทรศัพท์บ้านแบบอะนาล็อก โทรศัพท์ไร้สาย SMS MMS
มีการแบ่งเขตการรับส่งสัญญาณวิทยุตามพื้นที่ เรียกว่า เซลล์ แต่ละเซลล์มีเสาอากาศตามประเภทของคลื่นนั้น SMS MMS การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ

11

12

13

14 โทรทัศน์ (Television)
ย่านความถี่สูง VHF (Very High Frequency) ย่านความถี่สูงมาก UHF (Ultra High Frequency) ระบบการส่งสัญญาณ ระบบออกอากาศทั่วไป (Broadcast) ระบบเคเบิลทีวี (Cable Television) Video on Demand

15

16

17

18 วิทยุกระจายเสียง (Radio)
การส่งคลื่นไปยังอากาศเพื่อเข้าไปยังเครื่องรับวิทยุ ใช้การมอดูเลตคลื่นสัญญาณสามารถส่งได้ระยะไกล ไม่ต้องใช้สาย

19 ไมโครเวฟ (Microwave) การส่งคลื่นวิทยุความถี่สูงระดับกิกะเฮิรตซ์ (GHz)
เป็นคลื่นระดับสายตา (Line-of-sight) ห้ามมีสิ่งใดมาขวางสัญญาณ

20 ดาวเทียม (Satellite) เป็นสถานีไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือพื้นผิวโลก
ห่างจากพื้นโลกประมาณ 22,300 ไมล์ ดาวเทียมค้างฟ้า (Geostationary satellite) หมุนโคจรด้วยความเร็วเท่ากับโลก ต้องใช้จำนวน 3 ดวงจะครอบคลุมทั่วโลก Uplink downlink

21 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในด้านการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ

22 ประเภทของเครือข่าย LAN MAN WAN

23 เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)
เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ออกแบบเพื่อแชร์ทรัพยากรและเครือข่ายร่วมกัน การเชื่อมต่ออยู่ในรูปแบบ Bus, Star, Ring ปัจจุบันมีความเร็วสูงถึง 100 Mbps หรือ 1000 Mbps ระบบแลนไร้สาย

24

25 เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)
ครอบคลุมพื้นที่ในเมืองหรือจังหวัด เป็นการสื่อสารความเร็วสูง เช่น DSL , การบริการเคเบิลทีวี

26 เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN)
ส่งผ่านข้อมูลได้ในระยะไกล เชื่อมต่อข้ามทวีปหรือประเทศ มีสายแกนหลักได้มากกว่า 1 เส้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท Switched WAN คือ อุปกรณ์เร้าเตอร์, ATM, Wireless WAN Point-to-Point WAN คือ ISP

27


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ บอกความหมายและส่วนประกอบของการสื่อสารข้อมูลได้อย่าง ถูกต้อง บอกคุณสมบัติพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลได้ บอกความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google