งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (F UNDAMENTAL OF D ATA C OMMUNICATIONS AND N ETWORK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (F UNDAMENTAL OF D ATA C OMMUNICATIONS AND N ETWORK."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (F UNDAMENTAL OF D ATA C OMMUNICATIONS AND N ETWORK

2 วัตถุประสงค์ บอกความหมายและส่วนประกอบของการ สื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง บอกคุณสมบัติพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ได้ บอกความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และประโยชน์ เปรียบเทียบความแตกต่างของ LAN MAN WAN มีความเข้าใจและมองเห็นภาพการเชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ

3 ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ผู้ส่ง / แหล่งกำเนิดข่าวสาร ผู้รับ / จุดหมายปลายทาง สื่อกลางส่งข้อมูล โปรโตคอล

4 คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการของการ สื่อสารข้อมูล การส่งมอบ (Delivery) ความถูกต้องแน่นอน (Accuracy) ระยะเวลา (Timelines)

5 การสื่อสารโทรคมนาคม (T ELECOMMUNICATION ) Tele + communication = Telecommunication เกี่ยวข้องกับ Electronics Tranmitters เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงกันในระยะใกล้ ภายในพื้นที่เดียวกันและเครือข่ายระยะไกล (Remote)

6 โทรเลข (T ELEGRAPHY ) แปลตัวอักษรและตัวเลขเป็นรหัส แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งผ่านสื่อกลาง ประกาศเลิกใช้งานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 รวมกว่า 100 ปี

7 โทรพิมพ์ (T ELEX ) เหมือนโทรเลขแต่สามารถพิมพ์โต้ตอบกัน ได้ เป็นเครื่องรับส่งในตัวเดียวกัน อาศัยตัวนำหรือช่องสัญญาณและชุมสาย เครื่องพิมพ์สามารถทำงานแบบอัตโนมัติ

8 โทรสาร (F ACSIMILE ) ใช้เทคนิคแสงสแกนลงเอกสาร เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสาย แปลงสัญญาณกลับมาเป็นต้นฉบับ

9

10 โทรศัพท์ (T ELEPHONE ) โทรศัพท์บ้านแบบอะนาล็อก โทรศัพท์ไร้สาย มีการแบ่งเขตการรับส่งสัญญาณวิทยุตาม พื้นที่ เรียกว่า เซลล์ แต่ละเซลล์มีเสาอากาศตามประเภทของคลื่น นั้น SMS MMS การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ

11

12

13

14 โทรทัศน์ (T ELEVISION ) ย่านความถี่สูง VHF (Very High Frequency) ย่านความถี่สูงมาก UHF (Ultra High Frequency) ระบบการส่งสัญญาณ ระบบออกอากาศทั่วไป (Broadcast) ระบบเคเบิลทีวี (Cable Television) Video on Demand

15

16

17

18 วิทยุกระจายเสียง (R ADIO ) การส่งคลื่นไปยังอากาศเพื่อเข้าไปยัง เครื่องรับวิทยุ ใช้การมอดูเลตคลื่นสัญญาณสามารถส่งได้ ระยะไกล ไม่ต้องใช้สาย

19 ไมโครเวฟ (M ICROWAVE ) การส่งคลื่นวิทยุความถี่สูงระดับกิกะเฮิรตซ์ (GHz) เป็นคลื่นระดับสายตา (Line-of-sight) ห้ามมีสิ่งใดมาขวางสัญญาณ

20 ดาวเทียม (S ATELLITE ) เป็นสถานีไมโครเวฟที่ลอยอยู่เหนือ พื้นผิวโลก ห่างจากพื้นโลกประมาณ 22,300 ไมล์ ดาวเทียมค้างฟ้า (Geostationary satellite) หมุนโคจรด้วยความเร็วเท่ากับโลก ต้องใช้จำนวน 3 ดวงจะครอบคลุมทั่วโลก Uplink downlink

21 ประโยชน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในด้านการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของ ระบบ

22 ประเภทของเครือข่าย LAN MAN WAN

23 เครือข่ายท้องถิ่น (L OCAL A REA N ETWORK : LAN) เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ออกแบบเพื่อแชร์ทรัพยากรและเครือข่าย ร่วมกัน การเชื่อมต่ออยู่ในรูปแบบ Bus, Star, Ring ปัจจุบันมีความเร็วสูงถึง 100 Mbps หรือ 1000 Mbps ระบบแลนไร้สาย

24

25 เครือข่ายระดับเมือง (M ETROPOLITAN A REA N ETWORK : MAN) ครอบคลุมพื้นที่ในเมืองหรือจังหวัด เป็นการสื่อสารความเร็วสูง เช่น DSL, การบริการเคเบิลทีวี

26 เครือข่ายระดับประเทศ (W IDE A REA N ETWORK : WAN) ส่งผ่านข้อมูลได้ในระยะไกล เชื่อมต่อข้ามทวีปหรือประเทศ มีสายแกนหลักได้มากกว่า 1 เส้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท Switched WAN คือ อุปกรณ์เร้าเตอร์, ATM, Wireless WAN Point-to-Point WAN คือ ISP

27


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (F UNDAMENTAL OF D ATA C OMMUNICATIONS AND N ETWORK.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google