งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมการจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA CENTER 2011 วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2554 สพม.32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมการจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA CENTER 2011 วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2554 สพม.32."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมการจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA CENTER 2011 วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2554 สพม.32

2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผน กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคลเพื่อการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต่าง ๆ สำหรับสถานศึกษา แต่เนื่องจากมีความ ต้องการใช้ข้อมูลที่รวดเร็ว จึงต้องมีการ พัฒนาการระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมวลผล ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผน กลุ่มงาน ข้อมูลสารสนเทศได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคลเพื่อการจัดทำสถิติข้อมูลสารสนเทศ และเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ต่าง ๆ สำหรับสถานศึกษา แต่เนื่องจากมีความ ต้องการใช้ข้อมูลที่รวดเร็ว จึงต้องมีการ พัฒนาการระบบการจัดเก็บข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประมวลผล ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย ดังนั้นจึงได้พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ขึ้น (Web Application) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งการ จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ดังกล่าวภายใต้ ชื่อ DATA CENTER 2011 ดังนั้นจึงได้พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ขึ้น (Web Application) เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ซึ่งการ จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ดังกล่าวภายใต้ ชื่อ DATA CENTER 2011 วัตถุประสงค์ สพฐ.

3 วัตถุประสงค์ สพ ม.32 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ. ย. 2554 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ. ย. 2554 ◦ เพื่อจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียน ( 2 ภาค เรียน ) ◦ เพื่อจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐาน ◦ เพื่อจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ ( M-OBEC ) จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ ( M-OBEC ) จัดทำข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ( B- OBEC ) จัดทำข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง ( B- OBEC ) จัดทำข้อมูล คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 จัดทำข้อมูล คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 AMSS + OBEC 53 ระยะ 2 ( AMSS + OBEC 53 ระยะ 2)

4 ปฏิทินการดำเนินงาน ข้อมูลปีนี้ ส่งข้อมูลสิ้นปี กศ. 2553 ระยะที่ 2 (OBEC 53_2) ส่งข้อมูลสิ้นปี กศ. 2553 ระยะที่ 2 (OBEC 53_2) ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DATA CENTER 2001 ครั้งที่ 1 ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DATA CENTER 2001 ครั้งที่ 1 ส่งข้อมูลสิ่งครุภัณฑ์ M-OBEC ส่งข้อมูลสิ่งครุภัณฑ์ M-OBEC ส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC ส่งข้อมูลสถานศึกษา เพื่อทำ School Mapping ส่งข้อมูลสถานศึกษา เพื่อทำ School Mapping ตรวจเช็คข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน ( เลข ปชช. ซ้ำกัน 2 ร. ร.) ตรวจเช็คข้อมูลเด็กซ้ำซ้อน ( เลข ปชช. ซ้ำกัน 2 ร. ร.) ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DATA CENTER 2001 ครั้งที่ 2 ส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DATA CENTER 2001 ครั้งที่ 2 พ. ค. 54 มิ. ย. 54 ก. ค. 54 ส. ค. 54 พ. ย. 54

5 START USER = ? PASSWORD = ?

6 http://portal.bopp-obec.info/obec53_2/index http://portal.bopp-obec.info/obec54/index โปรแกรม MOZILLA FIREFOX 3.6.17

7 ตรวจสอบการรายงาน OBEC 53 ระยะ 2 การรับรองข้อมูล ปี 2553 ภาคเรียนที่ 2

8 บันทึกข้อมูลสละสิทธิ์, บริจาค เรียนฟรี 15 ปี บันทึกข้อมูลสละสิทธิ์, บริจาค เรียนฟรี 15 ปี บันทึกข้อมูล ครุภัณฑ์ M-OBEC บันทึกข้อมูล ครุภัณฑ์ M-OBEC ขั้นตอนการทำงาน ปี 2554

9 บันทึก กำหนดข้อมูลเบื้องต้น บันทึก กำหนดข้อมูลเบื้องต้น บันทึก ข้อมูลสถานศึกษา บันทึก ข้อมูลสถานศึกษา การจบการศึกษา / การเลื่อน ชั้น / จัดชั้นเรียน การจบการศึกษา / การเลื่อน ชั้น / จัดชั้นเรียน บันทึก ทะเบียนนักเรียน ( เข้า ใหม่ ) บันทึก ทะเบียนนักเรียน ( เข้า ใหม่ )

10 ปรับปรุง น้ำหนัก - ส่วนสูง ปรับปรุง น้ำหนัก - ส่วนสูง นักเรียนพิการ นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส ** นักเรียนด้อยโอกาส ** ตรวจสอบครบถ้วน 30 รายการ ตรวจสอบครบถ้วน 30 รายการ

11 ** ยืนยัน รับรอง ข้อมูล ** ** ยืนยัน รับรอง ข้อมูล ** เมนู จำนวน น. ร. แยกชั้น เพศ และห้อง เมนู จำนวน น. ร. แยกชั้น เพศ และห้อง กำหนดให้เสร็จ ภายใน 30 มิถุนายน 2554

12 END


ดาวน์โหลด ppt การประชุมการจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DATA CENTER 2011 วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2554 สพม.32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google