งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics)  Gene and Chromosome  DNA structure  Regulation of gene expression  Cell division.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics)  Gene and Chromosome  DNA structure  Regulation of gene expression  Cell division."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics)  Gene and Chromosome  DNA structure  Regulation of gene expression  Cell division

2

3

4  “ ยีน ” จะอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของ สัตว์

5 SpeciesChromosome Human46 Cattle60 Pig38 Goat54 House64 Rabbit44 Chicken78 Dog78 Cat38

6 - เกลียวคู่ (double-helix model) - ทิศทางสวนทางกัน (anti- parallel) H- bond

7 1) น้ำตาล 2-deoxyribose ซึ่งเป็น น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยที่ คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 จะไม่มีหมู่ไฮดร็อกซี่ (OH-group) 2) ไนโตรจีนัสเบส (nitrogenous base) ได้แก่ - purine เบส adenine, (A) และ guanine (G) - pyrimidine เบส thymine (T) และ cytosine (C) พบว่าในสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมีอัตราส่วน A ≈ T, C ≈ G และ A+G ≈ T+C 3) หมู่ฟอสเฟต (phosphate group) ซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัสและออกซิเจน

8 Subunit enzyme (Protein) mRNA Protein exon1 exon2exon3exon4 intron1intron2intron3 mRNA 5’3’3’5’ tRNA, rRNA

9 5’3’3’5’ Transcription ( การ ถอดรหัส ) Translation ( การแปล รหัส ) m-RNA Protei n

10  แต่ละเซลล์ในร่างกายสัตว์มี ยีนเท่ากันหรือไม่ ?

11 ตับผิวหนัง เด็กผู้ใหญ่ การแสดงออกของ ยีน WHERE / WHEN / HOW MUCH

12  Functions: เก็บรวบรวมข้อมูล Storing information  Functions: เก็บรวบรวมข้อมูล Storing information  Functions: คัดลอกข้อมูล Copying information  Functions: ถ่ายทอดข้อมูล ได้ Transmitting information  หน้าที่นี้สำคัญ อย่างไร ? : DNA เป็นชิ้นส่วน ของยีนที่ควบคุม การพัฒนาการ ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต  หน้าที่นี้สำคัญ อย่างไร ? : DNA เป็นชิ้นส่วน ของยีนที่ควบคุม การพัฒนาการ ลักษณะของ สิ่งมีชีวิต  : DNA จะมีการ จำลองตัวเองอย่าง แม่นยำในทุกๆ ครั้งที่มีการแบ่ง เซลล์  : สารพันธุกรรม (DNA) จะ ถ่ายทอดจากรุ่น หนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง

13  วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ช่วง ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว ซึ่ง ประกอบด้วย 2 ระยะได้แก่ การเตรียม ตัวให้พร้อม ที่จะแบ่งตัว และ กระบวนการแบ่งเซลล์

14  การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส - แบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อเมจำนวน (2n)  การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส - แบ่งเซลล์สืบพันธุ์ (n)

15  ขั้นตอนต่างๆของโมโทซิส 1. ระยะอินเตอร์เฟส ( interphase) เป็นระยะพักตัว จะมองไม่เห็นเส้นโครโมโซม 2. ระยะโฟรเฟส ( prophase) ระยะที่โครโมโซมหดสั้น มองเห็นเป็นเส้นและเริ่มแบ่งตัว 3. ระยะเมทาเฟส ( metaphase) เส้นโครมาติดหดสั้น และเคลื่อนตัวมาเรียงตรงกลาง นิวเคลียส 4. ระยะแอนาเฟส ( anaphase) ระยะนี้เส้นใยสปินเดิล หดสั้นเข้า ดึงให้โครมาทิดแยกตัว ออกจากกัน แล้วโครมาทิด จะค่อยๆ เคลื่อนไปยังแต่ละขั้ว ของเซลล์ 5. ระยะเทโลเฟส ( telophase) โครมาทิดที่แยกออกจากกัน จะเรียกเป็น โครโมโซมลูก ( daughter chromosome) ซึ่งจะไปรวมกลุ่มในแต่ละขั้ว ของเซลล์


ดาวน์โหลด ppt พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics)  Gene and Chromosome  DNA structure  Regulation of gene expression  Cell division.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google