งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics)
Gene and Chromosome DNA structure Regulation of gene expression Cell division

2 กระบวนการสำคัญในวงจรสิ่งมีชีวิต

3 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ (cell and cell components)

4 ยีน และ โครโมโซม (Gene and chromosome)
“ยีน” จะอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของสัตว์

5 จำนวนโครโมโซม Species Chromosome Human 46 Cattle 60 Pig 38 Goat 54
House 64 Rabbit 44 Chicken 78 Dog Cat

6 โครงสร้างของดีเอ็นเอ (Structure of DNA)
เกลียวคู่ (double-helix model) ทิศทางสวนทางกัน (anti-parallel) H-bond

7 องค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ
1) น้ำตาล 2-deoxyribose ซึ่งเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยที่คาร์บอนตำแหน่งที่ 2 จะไม่มีหมู่ไฮดร็อกซี่ (OH-group) 2) ไนโตรจีนัสเบส (nitrogenous base) ได้แก่ - purine เบส adenine, (A) และ guanine (G) - pyrimidine เบส thymine (T) และ cytosine (C) พบว่าในสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมีอัตราส่วน A ≈ T, C ≈ G และ A+G ≈ T+C 3) หมู่ฟอสเฟต (phosphate group) ซึ่งประกอบด้วยฟอสฟอรัสและออกซิเจน

8 Gene ทำงานอย่างไร 5’ 3’ Subunit enzyme (Protein) exon1 exon2 exon3
tRNA, rRNA exon1 exon2 exon3 exon4 intron1 intron2 intron3 mRNA Protein mRNA Subunit enzyme (Protein)

9 5’ 3’ Transcription (การถอดรหัส) m-RNA Translation (การแปลรหัส)
Protein

10 แต่ละเซลล์ในร่างกายสัตว์มียีน เท่ากันหรือไม่ ?
STOP and THINK ? แต่ละเซลล์ในร่างกายสัตว์มียีน เท่ากันหรือไม่ ?

11 การแสดงออกของยีน WHERE / WHEN / HOW MUCH ตับ ผิวหนัง เด็ก ผู้ใหญ่

12 หน้าที่ของ DNA (the role of DNA)
Functions: เก็บรวบรวมข้อมูล Storing information Functions: คัดลอกข้อมูล Copying information Functions: ถ่ายทอดข้อมูลได้ Transmitting information หน้าที่นี้สำคัญ อย่างไร? : DNA เป็นชิ้นส่วน ของยีนที่ควบคุมการ พัฒนาการลักษณะ ของสิ่งมีชีวิต : DNA จะมีการ จำลองตัวเองอย่าง แม่นยำในทุกๆ ครั้งที่มีการแบ่ง เซลล์ : สารพันธุกรรม (DNA) จะ ถ่ายทอดจากรุ่น หนึ่งไปยังรุ่นหนึ่ง

13 วัฏจักรของเซลล์ ( cell cycle)
วัฏจักรของเซลล์ หมายถึง ช่วง ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัว ซึ่ง ประกอบด้วย 2 ระยะได้แก่ การเตรียม ตัวให้พร้อม ที่จะแบ่งตัว และ กระบวนการแบ่งเซลล์

14 การแบ่งเซลล์ (cell division)
การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิส - แบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อเมจำนวน (2n) การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส - แบ่งเซลล์สืบพันธุ์ (n)

15 ขั้นตอนต่างๆของโมโทซิส
1. ระยะอินเตอร์เฟส ( interphase) เป็นระยะพักตัว จะมองไม่เห็นเส้นโครโมโซม 2. ระยะโฟรเฟส ( prophase) ระยะที่โครโมโซมหดสั้น มองเห็นเป็นเส้นและเริ่มแบ่งตัว 3. ระยะเมทาเฟส ( metaphase) เส้นโครมาติดหดสั้น และเคลื่อนตัวมาเรียงตรงกลางนิวเคลียส 4. ระยะแอนาเฟส ( anaphase) ระยะนี้เส้นใยสปินเดิล หดสั้นเข้า ดึงให้โครมาทิดแยกตัวออก จากกัน แล้วโครมาทิด จะค่อยๆ เคลื่อนไปยังแต่ละขั้ว ของ เซลล์ 5. ระยะเทโลเฟส ( telophase) โครมาทิดที่แยกออกจากกัน จะเรียกเป็น โครโมโซมลูก ( daughter chromosome) ซึ่งจะไปรวมกลุ่มในแต่ละขั้วของเซลล์


ดาวน์โหลด ppt พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Principle of genetics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google