งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เสนอความก้าวหน้า การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ให้นักเรียน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เสนอความก้าวหน้า การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ให้นักเรียน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เสนอความก้าวหน้า การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ให้นักเรียน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2554

2 กิจกรรมที่ 1 ทำความเข้าใจ กิจกรรมที่ 2 จุดประกาย กิจกรรมที่ 3 ท้าทายความคิด กิจกรรมที่ 4 นิเทศ อย่าง ต่อเนื่อง การขับเคลื่อนการสร้าง วัฒนธรรมวิจัยให้นักเรียน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 กิจกรรมที่ 5 เป็นพี่เลี้ยง สม่ำเสมอ

3 การดำเนินงานตาม กิจกรรม ทำความเข้าใจ / จุด ประกาย

4 การดำเนินงานตาม กิจกรรม ท้าทาย ความคิด

5 ระยะที่ 1 1/2554 นิเทศอย่างต่อเนื่อง ร. ร. บ้านเหล่าหญ้า ภาคเรียนที่ 1 /2554 ครูแกน นำ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 พ. ค. 54 ครูแกน นำและ รอง ผอ. ครั้งที่ 2 วันที่ 12 ก. ค. 54 ขยาย ผล ทั้ง โรงเรียน ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ก. ค. 54 ครู แกนนำ และ นักเรีย น วันที่ 4 วันที่ 2 ส. ค. 54 นักเรีย น ครั้งที่ 6 วันที่ 1 พ. ย. 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครั้งที่ 5 วันที่ 8 ก. ย. 54 ครู แกนนำ

6 ระยะที่ 1 1/2554 นิเทศอย่างต่อเนื่อง ร. ร. บ้านส้มเลา ภาคเรียนที่ 1 /2554 ครูแกน นำ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 พ. ค. 54 ครูแกน นำและ รอง ผอ. ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ก. ค. 54 ขยาย ผล ทั้ง โรงเรียน ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ก. ค. 54 ครู แกนนำ และ นักเรีย น วันที่ 4 วันที่ 5 ส. ค. 54 นักเรีย น ครั้งที่ 6 วันที่ 2 พ. ย. 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครั้งที่ 5 วันที่ 26 ส. ค. 54 ครู แกนนำ

7 เป็นพี่เลี้ยง สม่ำเสมอ

8 สัมภาษณ์ นักเรียน

9 เพิ่มพูนองค์ ความรู้

10

11

12 ผลลัพธ์ความสำเร็จ ของโครงการสร้าง วัฒนธรรมการวิจัยให้ นักเรียน ระยะที่ 1 ภาค เรียนที่ 1/25 54 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2554 ผลของการดำเนินงาน 1. นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม ปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน เริ่มกล้าแสดงออก นำเสนอได้ อย่างสร้างสรรค์ 2. ครูเปลี่ยนแปลง / เตรียม วางแผนอย่างชัดเจน 3. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดมากขึ้น 4. ครูรู้ เข้าใจ กระบวนการสอนที่ ใช้วัฒนธรรมการวิจัย 5. ผู้บริหาร เริ่มมั่นใจในการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน 6. โรงเรียนเริ่มมีเป้าหมายในการ สร้างวิถีวัฒนธรรมการวิจัย

13 ต้องตั้งใจจริงของทุกฝ่าย ( ผอ. ร. ร./ ครู / นร./ ศน.) มีอุดมการณ์อย่างแท้จริงในการ พัฒนา ค้นคว้า เพิ่มพูน เทคนิคอย่าง ต่อเนื่อง เชื่อว่า เรา “ ครู ” “ เด็ก ” ทำ ได้ และมีความสุข บทเรียนที่ได้รับ บรรลุความสำเร็จตาม เป้าหมายแน่นอน

14


ดาวน์โหลด ppt อนงค์ รอดแสน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ เสนอความก้าวหน้า การสร้างวัฒนธรรมวิจัย ให้นักเรียน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google