งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ คปสอ. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8 โครงการ ลำดั บ โครงการ งบประมาณ งบเบิกร้อยละ 1 โครงการบูรณาการชุมชนเข้มแข็งโดยใช้สุขศาลา 176,760.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ คปสอ. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8 โครงการ ลำดั บ โครงการ งบประมาณ งบเบิกร้อยละ 1 โครงการบูรณาการชุมชนเข้มแข็งโดยใช้สุขศาลา 176,760."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 โครงการ คปสอ. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8 โครงการ ลำดั บ โครงการ งบประมาณ งบเบิกร้อยละ 1 โครงการบูรณาการชุมชนเข้มแข็งโดยใช้สุขศาลา 176,760 2 โครงการพัฒนาระบบ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 30,000 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 50,000 4 โครงการนิเทศงานและควบคุมภายใน 40,000 5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 20,000 6 โครงการเสริมกำลังใจ อาสาสมัครสาธารณสุข 50,000 100 7 ปรับปรุงปัจจัยพื้นฐาน ให้เอื้อต่อสุขภาพ 96,096 8 พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศทั้งองค์กร 30,000 รวม 492,856

9 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ 1. การบูรณาการงานยุทธศาสตร์ กับงาน นโยบายเร่งด่วน ยังไม่กลมกลืนเท่าที่ควร 1. คปสอ. ควรบูรณาการงานทุก อย่าง ให้ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ 2. เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารท้องถิ่น 4 แห่ง การประสานงานเลยไม่ต่อเนื่อง 2. เร่งรัดการประสาน ทั้งทางการ ไม่เป็นทางการ 3. การมอบหมายนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านชุมชนเข้มแข็ง พึ่งชัดเจน สิ้นเดือน พ. ค.55

10 แผนการเร่งรัด และติดตามประเมินผล ของ คปสอ. กระบวนการภายในองค์กร เป้าประสงค์แนวทางระยะเวล า 1,2 คุณภาพบริการ 4 เฝ้าระวังภัยคุกคาม 5 ลดโรคที่เป็นปัญหา 6 แพทย์แผนไทย 10 การบริหาร ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ เร่งรัด ติดตาม ผลงาน นำเสนอต่อ ที่ประชุม คปสอ. ทุกเดือน 12 การใช้ความรู้ถอดบทเรียนนวตกรรมเบาหวานก. ค.- ส. ค. 13 การพัฒนาบุคลากรสรุปผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผน IDP ส.ค.ส.ค.

11 แผนการเร่งรัด และติดตามประเมินผล ของ คปสอ. ด้านชุมชนต้นแบบ และสุขศาลาในฝัน เป้าประสงค์แนวทางระยะเวลา 3 กองทุนสุขภาพขับเคลื่อน ติดตามกองทุนศูนย์เรียนรู้ 2 แห่ง มิ. ย. 5 ลดโรคที่เป็นปัญหาเร่งรัดสนับสนุนร่วมกับ กาฬสินธุ์ 3 ดีทุกเดือน 6 แพทย์แผนไทย ในชุมชนเร่งรัดสนับสนุนร่วมกับ กาฬสินธุ์ 3 ดีทุกเดือน 7 ปัจจัยพื้นฐานเอื้อต่อ สุขภาพ สรุปผลสารพิษในเลือด / การลดใช้สารเคมีมิ. ย. 8 วิถีสุขภาพเร่งรัดสนับสนุนร่วมกับ กาฬสินธุ์ 3 ดีทุกเดือน 9 ชุมชนเข้มแข็งจัดการ สุขภาพ เร่งรัด สรุปแผนชุมชนร่วมกับ กาฬสินธุ์ 3 ดี อบรม / ขับเคลื่อนสุขศาลาในฝัน มิ. ย.- ส. ค. 10 คนพิเศษทางสังคมเร่งรัดสนับสนุนร่วมกับ กาฬสินธุ์ 3 ดีมิ. ย.- ส. ค.

12

13 ประเด็นแนวทางระยะเวล า 1. คณะกรรมการ / แผน รองรับ ใช้คณะกรรมการ คปสอ. ร่วมกับ สภาสุขภาพ โดยมีโครงการ คปสอ. รองรับ มิ. ย. 2. การจัดทีมสหวิชาชีพบูรณาการกับทีมสหวิชาชีพเดิม และ ทำแผนร่วมสุขศาลา ปีละ 2 ครั้ง 3. การสนับสนุนทีม SAT ชุมชน ประชุม SAT ชุมชน ร่วม SAT คป สอ. ทุกเดือน 4. การอบรม อสม. ผู้นำ การเปลี่ยนแปลง ดำเนินการตามแผน 18 แห่ง 3 รุ่น 232 คน มิ. ย.

14 เป้าประสงค์แนวทางระยะเวล า 1. การบูรณาการทีม อำเภอ ใช้คำสั่งจังหวัด นายอำเภอเป็น ประธาน ประชุม หัวหน้าส่วน อปท./ กำนัน / ปราชญ์ 24 พ. ค. 2. สรุปแผนรองรับระดับ ตำบล นัดส่ง และสรุปแผน อปท. เสนอ นายอำเภอ 10 มิ. ย.55 - ปี 2555 เทศบาลตำบลอิตื้อ / โคกศรี และ อุ่มเม่า มิ. ย. 3. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นการบูรราการงานเชิงพื้นที่ เป็น แนวทางใหม่ ยังต้องใช้เวลาในการ หาแนวทางที่เหมาะสม

15

16 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานผล 1. พัฒนาฐานข้อมูลกลาง มี 2. จำนวนครั้งที่รับบริการที่ รพ. สต. 60 : 40 88.79 : 11.21 มี 3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค มี 4. การเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 100 มี 5. มี 6.1 ลงทะเบียนเบาหวาน ความดันฯราย ใหม่ มากกว่า 10% 32 มี 6.2 ส่งกลับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ 1.00 มี 6.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง มากกว่า 60% 100 มี

17 ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานผล 1. พัฒนาฐานข้อมูลกลาง มี 2. จำนวนครั้งที่รับบริการที่ รพ. สต. 60 : 40 89.01 : 10.99 มี 3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค มี 4. การเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 97.78 มี 5. มี 6.1 ลงทะเบียนเบาหวาน ความดันฯราย ใหม่ มากกว่า 10% 10.63 มี 6.2 ส่งกลับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ 7.82 มี 6.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง มากกว่า 60% 100 มี

18 ตัวชี้วัดแนวทางระยะเว ลา 1. พัฒนาฐานข้อมูลกลาง มิ. ย. 2. จำนวนครั้งที่รับบริการที่ รพ. สต. ทุกเดือน 3. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 4. การเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 5. 6.1 ลงทะเบียนเบาหวาน ความ ดันฯรายใหม่ 6.2 ส่งกลับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ 6.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยง

19 ประเด็นเป้าหมายผลงาน 1. ผลการคัดกรอง เบาหวาน 1. ผลการคัดกรองความ ดันฯ ประเด็นเป้าหมายผลงาน 1. ผลการคัดกรอง เบาหวาน 1. ผลการคัดกรองความ ดันฯ

20


ดาวน์โหลด ppt โครงการ คปสอ. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8 โครงการ ลำดั บ โครงการ งบประมาณ งบเบิกร้อยละ 1 โครงการบูรณาการชุมชนเข้มแข็งโดยใช้สุขศาลา 176,760.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google