งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คปสอ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานรอบที่ 1/2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คปสอ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานรอบที่ 1/2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คปสอ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานรอบที่ 1/2555

2 1. ผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

3

4

5

6

7

8 โครงการ คปสอ. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8 โครงการ
โครงการ คปสอ. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 8 โครงการ ลำดับ โครงการ งบประมาณ งบ เบิก ร้อยละ 1 โครงการบูรณาการชุมชนเข้มแข็งโดยใช้สุขศาลา 176,760 2 โครงการพัฒนาระบบ ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 30,000 3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 50,000 4 โครงการนิเทศงานและควบคุมภายใน 40,000 5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค 20,000 6 โครงการเสริมกำลังใจ อาสาสมัครสาธารณสุข 100 7 ปรับปรุงปัจจัยพื้นฐาน ให้เอื้อต่อสุขภาพ 96,096 8 พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศทั้งองค์กร รวม 492,856

9 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 1.การบูรณาการงานยุทธศาสตร์ กับงานนโยบายเร่งด่วน ยังไม่กลมกลืนเท่าที่ควร 1.คปสอ.ควรบูรณาการงานทุกอย่าง ให้ขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ 2. เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารท้องถิ่น 4 แห่ง การประสานงานเลยไม่ต่อเนื่อง 2. เร่งรัดการประสาน ทั้งทางการ ไม่เป็นทางการ 3. การมอบหมายนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านชุมชนเข้มแข็ง พึ่งชัดเจน สิ้นเดือน พ.ค.55

10 แผนการเร่งรัด และติดตามประเมินผล ของ คปสอ. กระบวนการภายในองค์กร
แผนการเร่งรัด และติดตามประเมินผล ของ คปสอ. กระบวนการภายในองค์กร เป้าประสงค์ แนวทาง ระยะเวลา 1,2 คุณภาพบริการ 4 เฝ้าระวังภัยคุกคาม 5 ลดโรคที่เป็นปัญหา 6 แพทย์แผนไทย 10 การบริหารยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ เร่งรัด ติดตาม ผลงาน นำเสนอต่อ ที่ประชุม คปสอ. ทุกเดือน 12 การใช้ความรู้ ถอดบทเรียนนวตกรรมเบาหวาน ก.ค.-ส.ค. 13 การพัฒนาบุคลากร สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ตามแผน IDP ส.ค.

11 แผนการเร่งรัด และติดตามประเมินผล ของ คปสอ
แผนการเร่งรัด และติดตามประเมินผล ของ คปสอ. ด้านชุมชนต้นแบบ และสุขศาลาในฝัน เป้าประสงค์ แนวทาง ระยะเวลา 3 กองทุนสุขภาพ ขับเคลื่อน ติดตามกองทุนศูนย์เรียนรู้ 2 แห่ง มิ.ย. 5 ลดโรคที่เป็นปัญหา เร่งรัดสนับสนุนร่วมกับ กาฬสินธุ์ 3 ดี ทุกเดือน 6 แพทย์แผนไทย ในชุมชน 7 ปัจจัยพื้นฐานเอื้อต่อสุขภาพ สรุปผลสารพิษในเลือด /การลดใช้สารเคมี 8 วิถีสุขภาพ 9 ชุมชนเข้มแข็งจัดการสุขภาพ เร่งรัด สรุปแผนชุมชนร่วมกับ กาฬสินธุ์ 3 ดี อบรม /ขับเคลื่อนสุขศาลาในฝัน มิ.ย.-ส.ค. 10 คนพิเศษทางสังคม

12 2. ผลงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัด

13 2.1 สุขศาลาในฝัน ประเด็น แนวทาง ระยะเวลา 1.คณะกรรมการ/แผนรองรับ
ใช้คณะกรรมการ คปสอ. ร่วมกับ สภาสุขภาพ โดยมีโครงการ คปสอ.รองรับ มิ.ย. 2.การจัดทีมสหวิชาชีพ บูรณาการกับทีมสหวิชาชีพเดิม และทำแผนร่วมสุขศาลา ปีละ 2 ครั้ง 3.การสนับสนุนทีม SAT ชุมชน ประชุม SAT ชุมชน ร่วม SAT คปสอ. ทุกเดือน 4.การอบรม อสม.ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการตามแผน 18 แห่ง 3 รุ่น 232 คน

14 2.2 โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
เป้าประสงค์ แนวทาง ระยะเวลา 1.การบูรณาการทีมอำเภอ ใช้คำสั่งจังหวัด นายอำเภอเป็นประธาน ประชุม หัวหน้าส่วน อปท./กำนัน/ปราชญ์ 24 พ.ค. 2.สรุปแผนรองรับระดับตำบล นัดส่ง และสรุปแผน อปท. เสนอนายอำเภอ 10 มิ.ย.55 - ปี 2555 เทศบาลตำบลอิตื้อ /โคกศรี และ อุ่มเม่า มิ.ย. 3.ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นการบูรราการงานเชิงพื้นที่ เป็นแนวทางใหม่ ยังต้องใช้เวลาในการหาแนวทางที่เหมาะสม

15 ผลงานตามนโยบายสำคัญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

16 3.1 การบรรลุตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านแก ต.อิตื้อ
เป้าหมาย ผลงาน ผล 1.พัฒนาฐานข้อมูลกลาง มี 2.จำนวนครั้งที่รับบริการที่ รพ.สต. 60 : 40 88.79 : 11.21 3.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 4.การเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 100 5. 6.1 ลงทะเบียนเบาหวาน ความดันฯรายใหม่ มากกว่า 10% 32 6.2 ส่งกลับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ 1.00 6.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง มากกว่า 60%

17 3.1 การบรรลุตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านดอนยานาง ต.ดอนสมบูรณ์
3.1 การบรรลุตัวชี้วัด รพ.สต.บ้านดอนยานาง ต.ดอนสมบูรณ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ผล 1.พัฒนาฐานข้อมูลกลาง มี 2.จำนวนครั้งที่รับบริการที่ รพ.สต. 60 : 40 89.01 : 10.99 3.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 4.การเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 97.78 5. 6.1 ลงทะเบียนเบาหวาน ความดันฯรายใหม่ มากกว่า 10% 10.63 6.2 ส่งกลับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ 7.82 6.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง มากกว่า 60% 100

18 3.2 แนวทางพัฒนา เพื่อการบรรลุ ตัวชี้วัด รพ.สต.
ระยะเวลา 1.พัฒนาฐานข้อมูลกลาง มิ.ย. 2.จำนวนครั้งที่รับบริการที่ รพ.สต. ทุกเดือน 3.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 4.การเยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมาย 5. 6.1 ลงทะเบียนเบาหวาน ความดันฯรายใหม่ 6.2 ส่งกลับผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ 6.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

19 3.2 การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดัน
ประเด็น เป้าหมาย ผลงาน 1.ผลการคัดกรองเบาหวาน 1.ผลการคัดกรองความดันฯ 3.3 การคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ประเด็น เป้าหมาย ผลงาน 1.ผลการคัดกรองเบาหวาน 1.ผลการคัดกรองความดันฯ

20 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt คปสอ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานรอบที่ 1/2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google