งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มุกดา โจวตระกูล ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP เครื่องสำอาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มุกดา โจวตระกูล ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP เครื่องสำอาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มุกดา โจวตระกูล ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP เครื่องสำอาง

2 ความสามารถสูงสุดที่กำลัง การผลิต มีหน่วยเป็นปริมาณผลผลิตต่อ เวลา เช่น ตัน / ปี, ชิ้น / วัน คือ อะไร การวางแผนกำลังการผลิต (PRODUCTION PLANNING)

3  เพื่อผลิตสินค้า และบริการให้ทันต่อ ความต้องการของลูกค้า  เพื่อประสิทธิภาพในจัดลำดับการผลิต และต้นทุนการผลิต  เพื่อการตัดสินใจว่าจะขยายกำลังการ ผลิตอย่างไรจึงจะให้ผลตอบแทนใน การลงทุนสูงที่สุด

4  ประเมินกำลังการผลิตที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน  คาดการณ์กำลังการผลิต เพื่อ ตอบสนองความต้องการสินค้าและ บริการ  กำหนดทางเลือกเพื่อปรับกำลังการ ผลิต โดยวิเคราะห์ และประเมินผล การเงิน การตลาด และเทคนิค  เลือกทางเลือกสำหรับการปรับปรุง การผลิตที่ดีที่สุด

5  สินค้าคงเหลือปัจจุบัน ( กรณีผลิต มากกว่าความต้องการสินค้า )  ค้างส่งสินค้า ( กรณีกำลังการผลิต น้อยกว่าปริมาณความต้องการสินค้า )  ปรับระดับการใช้แรงงาน พนักงาน ทำงานล่วงเวลาในช่วงที่ต้องเพิ่ม กำลังการผลิต หรือยอมปล่อยให้ พนักงานมีเวลาว่างในช่วงที่มีความ ต้องการสินค้าลดลง

6  อบรม ให้ความรู้กับพนักงานเพื่อให้มี ความรู้และความสามารถหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดสรรกำลังคน เพื่อการผลิตในลักษณะหมุนเวียนงาน  ออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ การ ปรับปรุงสายการผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการ ผลิต โดยไม่เพิ่มแรงงานหรือเครื่องจักร  การจ้างเหมาช่วง ( ช่วงที่กำลังการผลิต มาก ) อาจจะใช้วิธีการเหมาให้โรงงานอื่น รับงานไปทำชั่วคราว  การซ่อมบำรุงเครื่องจักร ( ช่วงที่กำลัง การผลิตสินค้าน้อย )

7  วัดจากผลิตภัณฑ์ (Output)  วัดจากปัจจัยนำเข้า (Input)

8  กลยุทธ์ระยะสั้น (3-6 เดือน ) แต่ ส่วนมากจะไม่เกิน 1 ปี  กลยุทธ์ระยะยาว ธุรกิจทั่วไปมักจะ วางแผนกลยุทธ์สำหรับดำเนินธุรกิจ ในช่วง 3-5 ปี

9  ระยะสั้น (Short Run Planning) จะ พิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อให้ สามารถปฏิบัติการได้ถูกต้องแม่นยำ  ระยะยาว (Long Run Planning) พิจารณา จากการวางแผนกำลังการผลิตที่ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง (3-5 ปีเป็นอย่างน้อย )  พิจารณามูลค่าเงินปัจจุบันที่จะได้ใน อนาคต Present Value  การวางแผนกำลังการผลิตรวม Aggregate Planning  การพิจารณามูลค่าการลงทุนในระยะ ยาว โดยนำมาเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตใน ปัจจุบัน

10  Present Value : PV จะเป็นรูปแบบที่ช่วยตัดสินใจ เมื่อนำมาพิจารณาระยะเวลาในการลงทุนและงบ กระแสเงินสด  Aggregate Planning Models : เหมาะสมกับการ ผลิตภายใต้กำลังการผลิตปัจจุบันในระยะสั้น  Breakeven Analysis : สามารถแสดงจุดคุ้มทุนใน ปริมาณการผลิตที่น้อยที่สุด เมื่อทางเลือกในการ ขยายกำลังการผลิตจะประมาณการได้จากรายได้ จากการขาย  Linear Programming : ประเมินกำลังการผลิต ระยะสั้น ( Short Run)  การนำ Linear Programming มาประยุกต์ใช้กับ กำลังการผลิตสินค้าที่มีหลายชนิด ( Product Mixed) การวางแผนกำลังการผลิตระยะสั้น

11 การผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้า เรียกว่า Pull Manfacturing การผลิต ตามอุปสงค์ในอนาคต เรียกว่า Push Manufacturing ซึ่งการผลิตแบบ Push มีโอกาสเสี่ยงต่อสินค้าล้าสมัย และ เสียหายชำรุดได้ง่าย โดยเฉพาะสินค้าที่ มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว บางบริษัทแก้ปัญหาโดยการ ชะลอการผลิตโดย จัดทำเกือบเสร็จแต่ ยังไม่ได้ทาสี เมื่อมีลูกค้าสั่งค่อยจัดทำ ตามที่ลูกค้าต้องการ

12

13

14

15 สามารถส่งคำถามได้ที่ มือถือ 08 1838 7649 หรือ e-mail : mukda.jow@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt มุกดา โจวตระกูล ที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP เครื่องสำอาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google