งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข

2 เป้าประสงค์ (Goal) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนและ การกระจายที่เหมาะสม โดยมีขวัญกำลังใจและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 มาตรการเร่งด่วน ด้านกำลังคน ( ภายใน กย. 57 ) จำนวน 6 เรื่อง

4 มาตรการระยะเร่งด่วน 1. การบรรจุลูกจ้าง พนักงานราชการ และ พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามมติครม. ปี 2556-2558 2. การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ( แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ) ที่จบการศึกษา และเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นข้าราชการ

5 3. การเยียวยาผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างและพนักงานราชการ ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ก่อน วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ให้ปรับเงินเดือนเทียบเคียง กับผู้ที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่... วันที่ 11 ธันวาคม 2555 มาตรการระยะเร่งด่วน

6 4. การปูนบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุข ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ( เช่น เจ้าหน้าที่ในจังหวัด ชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการส่งต่อผู้ป่วย ฯลฯ ) มาตรการระยะ เร่งด่วน

7 5. การขยายเวลาการจ่ายค่าตอบแทน กำลังคนด้านสาธารณสุข ตามมติครม.( ฉบับที่ 8 และ 9) ใน หลักการเดิมไปก่อน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 6. ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการแต่งตั้ง โยกย้าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และ ผู้อำนวยการรพศ./ รพท.

8 มาตรการระยะกลาง ด้านกำลังคน (1 ตค.57 – 30 กย.58) จำนวน 4 เรื่อง

9 1. การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้ง ระบบ เพื่อจัดทำแผนการผลิตและพัฒนา กำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการระยะกลาง.......

10 2. การประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 8 และ 9 เพื่อเสนอขอทบทวน 3. การกำหนดแนวทางความก้าวหน้า เสนอ ก. พ. เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภท อื่น ในประเด็น.. - อัตราเงินเดือนเต็มขั้น - การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น - ระบบการประเมินผลงานวิชาการ มาตรการระยะกลาง.........

11 4. เตรียมจัดทำ....... พรบ. ข้าราชการ กระทรวง สาธารณสุข....

12 มาตรการระยะยาว ด้านกำลังคน ( 1 ตค. 58 – 30 กย. 61 ) จำนวน 3 เรื่อง

13 1. การประเมินผลการจ่าย ค่าตอบแทน เพื่อปรับระบบ การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนทั้ง ระบบ มาตรการระยะยาว.....................

14 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนราย วิชาชีพทั้งระบบตาม แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan ) มาตรการระยะยาว...................

15 3. แผนการผลิตแพทย์เพื่อสร้างความ เท่าเทียมในการเข้าถึงบริการของ ประชาชน - การผลิตแพทย์ก่อนปริญญา (CPIRD ODOD) ตามความ ขาดแคลนของเขตสุขภาพ - การผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ ครอบครัว จำนวน 1,000 คน ในระยะเวลา 5 ปี ( 2558-2562) มาตรการระยะยาว........................

16 ............................. ------------------------- ----------------------------

17 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน นพ. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google