งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 เป้าประสงค์ (Goal) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนและ การกระจายที่เหมาะสม โดยมีขวัญกำลังใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 มาตรการเร่งด่วน ด้านกำลังคน ( ภายใน กย.57 )
มาตรการเร่งด่วน ด้านกำลังคน ( ภายใน กย.57 ) จำนวน 6 เรื่อง

4 มาตรการระยะเร่งด่วน 1. การบรรจุลูกจ้าง พนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้าราชการ ตามมติครม ปี 2. การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) ที่จบการศึกษา และเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ เมษายน 2557 เป็นข้าราชการ

5 มาตรการระยะเร่งด่วน 3.การเยียวยาผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างและพนักงานราชการ
ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ก่อน วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ให้ปรับเงินเดือนเทียบเคียง กับผู้ที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่... วันที่ 11 ธันวาคม 2555

6 มาตรการระยะเร่งด่วน 4. การปูนบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เช่น เจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการส่งต่อผู้ป่วย ฯลฯ)

7 มาตรการระยะเร่งด่วน 5.การขยายเวลาการจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
ตามมติครม.(ฉบับที่ 8และ9) ในหลักการเดิมไปก่อน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 6. ใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการแต่งตั้ง โยกย้าย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการรพศ./รพท.

8 มาตรการระยะกลาง ด้านกำลังคน (1 ตค.57 – 30 กย.58)
มาตรการระยะกลาง ด้านกำลังคน (1 ตค.57 – 30 กย.58) จำนวน 4 เรื่อง

9 มาตรการระยะกลาง 1. การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนทั้งระบบ เพื่อจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข

10 มาตรการระยะกลาง ......... 2. การประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทนฉบับ 8 และ 9
เพื่อเสนอขอทบทวน 3. การกำหนดแนวทางความก้าวหน้าเสนอ ก.พ.เพื่อลด ความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น ในประเด็น อัตราเงินเดือนเต็มขั้น การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระบบการประเมินผลงานวิชาการ

11 ....พรบ.ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข....
มาตรการระยะกลาง 4.เตรียมจัดทำ ... ....พรบ.ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข....

12 มาตรการระยะยาว ด้านกำลังคน ( 1 ตค. 58 – 30 กย. 61 )
จำนวน 3 เรื่อง

13 มาตรการระยะยาว 1.การประเมินผลการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อปรับระบบ การจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนทั้งระบบ

14 มาตรการระยะยาว 2. การผลิตและพัฒนากำลังคนรายวิชาชีพทั้งระบบตาม แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ( Service Plan )

15 3.แผนการผลิตแพทย์เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการของประชาชน
มาตรการระยะยาว 3.แผนการผลิตแพทย์เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการของประชาชน - การผลิตแพทย์ก่อนปริญญา (CPIRD ODOD) ตามความ ขาดแคลนของเขตสุขภาพ - การผลิตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 1,000 คน ในระยะเวลา 5 ปี ( )

16 .............. ............... -------------------------

17 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารและพัฒนากำลังคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google