งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ การบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ การบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ การบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

2 Child Health Situation Analysis : Are we serving the need? ที่มา : นันทา อ่วมกุล และคณะ 17 กันยายน 2551 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยแรกเกิด – 5 ปี พ.ศ. 2542, 2547, 2550 พ.ศ. ร้อยละ * ประเมินโดยเครื่องมือ Denver II

3 โรคติดเชื้อ 43% ที่อยู่ใน รพ 1. ระบบทางเดินหายใจ 2. ไข้เลือดออก โรคภูมิแพ้ หอบหืด 12% แพ้อากาศ 21% ภูมิแพ้ผิวหนัง 9.6% ปัญหาสายตา 6.2 – 8.7% Conductive loss 3.9 – 6.1%  otitis media  impact cerumen ฟันผุ 57% DMFT 1.55 ซี่/คน  แปรงฟันที่ ร.ร.ลดลง, ได้รับ บริการเคลือบร่องฟันต่ำมาก เด็ก กทม.ฯ 6.6% ขาดเรียนเพราะปวดฟัน เฉลี่ย 4.7 วัน ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ

4 การจัดการศึกษาสำหรับเด็ก พิการให้ประสบผลสำเร็จ คนรอบข้างมีความ เชื่อ ว่าเด็กมีความสามารถ ไร้ขอบเขตและทำให้เด็กเชื่อว่าตนเองมี ความสามารถอย่างไร้ขอบเขตเหมือนกัน

5 การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม คือ การ พัฒนาศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความ พิการผ่านกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้ ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และดำเนิน ชีวิตอยู่ในสังคม เป็นภาระแก่ผู้อื่นน้อยที่สุด โดยสนับสนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ปรับ สภาพแวดล้อม ที่ลดอุปสรรคทั้งภายในและ ภายนอกศูนย์ฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ เป้าหมายในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

6 กิจกรรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เป้าห มาย ร่าง กาย จิตใ จ อาร มณ์ สังค ม ทัก ษะ ชีวิต กิจกรรม 1.กิจวัตรประจำวัน 2.เรียน 3.นันทนาการ

7 กิจกรรมการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 1.กิจวัตรประจำวัน 2. เรียน 3. นันทนาการ การดูแลตนเองเบื้องต้น การดำเนินชีวิตอย่างอิสระ การสื่อสาร สังคม ร่างกาย การพักผ่อน การพัฒนาสุนทรียภาพ ความเข้าใจและการใช้ภาษา การเล่นและการสร้างปฏิสัมพันธ์ การเคลื่อนไหว การทรงตัว การใช้มือ การทำความสะอาดตนเอง การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การเดินทาง การซื้อของ การ ทำงานบ้าน การประกอบ อาหาร การเตรียม กิจกรรม การนอน การเล่น กิจกรรมยามว่าง งานอดิเรก

8 กิจกรรมการช่วยเหลือระยะ แรกเริ่ม ผู้เรียน หมอ ครู พ่อแม่

9 หลักการ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 1.ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามกฎหมาย 2.ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และได้รับประโยชน์จาก การศึกษา 3.ศูนย์ฯต้องปรับเปลี่ยน...ตามความต้องการจำเป็นของ ผู้เรียนมากกว่าให้ผู้เรียนปรับตามสภาพของศูนย์ฯ 4.ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้โดยผ่านหลักสูตรที่เหมาะสม

10 การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่มีประสิทธิภาพ 1. ครูมีองค์ความรู้ ในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่าง การวัดประเมินผลตามสภาพจริง 2. เชื่อมต่อสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับศูนย์ฯ 3. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนพิเศษ ด้านทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม 4. เตรียมความพร้อมผู้เรียนและบุคลากร ก่อนการเรียนร่วม 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และจัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จำเป็นในแผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

11 1.สัมพันธภาพระหว่างบ้านกับศูนย์ฯ 2.ความร่วมมือของครูการศึกษาพิเศษ ครูทั่วไปและนักการศึกษา 3.สร้างแผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง กับผู้เรียนและสามารถปฏิบัติได้ 4.การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนของทีมงาน 5.ความสามารถในการวางแผนที่ดีของทีมงาน 6.การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Your site hereCompany Logo ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt การให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ การบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google