งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวมทุกกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2,460612251,47653036.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวมทุกกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2,460612251,47653036."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รวมทุกกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2, , นครสวรรค์ 1, , เพชรบูรณ์ 3, , อุทัยธานี 2, , สุโขทัย 2, , พิจิตร กำแพงเพชร 1, , พิษณุโลก 1, , อุตรดิตถ์ 1, หน่วยฯศูนย์ฯ 2, , รวม 9 จังหวัด 21,9654, ,1793,42426

3 2 เดือนควรปฏิบัติงาน ได้ 17 %

4

5 งานปกติงานปกติ ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2, , นครสวรรค์ 1, , เพชรบูรณ์ 3, , อุทัยธานี 1, , สุโขทัย 2, , พิจิตร กำแพงเพชร 1, , พิษณุโลก 1, อุตรดิตถ์ 1, หน่วยฯศูนย์ฯ 2, , รวม 9 จังหวัด 20,6604, ,3963,35827

6 ขยายพันธุ์กระบือขยายพันธุ์กระบือ ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัดผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ หน่วยฯศูนย์ฯ รวม 9 จังหวัด

7 2 เดือนควรปฏิบัติงาน ได้ 17%

8

9

10 เปรียบเทียบผลงานปีงบประมาณ 54-58

11

12

13 แผน – ผลการปฏิบัติงานผสม เทียมปี 2558 ประจำเดือน ตุลาคม เดือน พฤศจิกายน 2557

14 หน่วยงา น เป้าห มาย รวม ทุก กิจกร รม ( ตัว ) จำนวน จนท. ( คน ) ไม่รวม จ้าง เหมาฯ แผนการ ปฏิบัติงาน ปี 2558 ต. ค. 57 – พ. ย. 57 ( ตัว ) ผลการ ปฏิบัติงาน ปี 2558 ต. ค. 57 – พ. ย. 57 ( ตัว ) % ผลง าน เฉลี่ย ผลงา น : คน ( ตัว ) เฉลี่ย ผลงาน : วัน ( ตัว ) จ. ตาก 2, จ. นครสวรร ค์ 1, จ. เพชรบูร ณ์ 4, จ. สุโขทัย 2, จ. อุทัยธานี 2, จ. พิจิตร จ. กำแพงเพ ชร 2, จ. พิษณุโล ก 1, จ. อุตรดิตถ์ 1, ศูนย์ฯ พิษณุโลก 3, รวมทั้ง เขต 21, ,5643,

15 ผลงานการเก็บรูปถ่ายลูกเกิดจากการ ผสมเทียม ปีงบประมาณ 2558 ตุลาคม 2557 – พฤศจิกายน 2557

16 ปศุสัตว์ จังหวัด / ศูนย์ฯ เป้ารูปถ่ายลูกเกิดจากการ ผสมเทียม ปีงบประมาณ 2558 ( ตัว ) ผลงานรูปถ่ายลูกเกิดจาก การผสมเทียม ต. ค พ. ย.2557 ( ตัว ) % ผลง าน โค นม โค เนื้อ กระ บือรวม โค นม โค เนื้อ กระ บือรวม จ. อุตรดิตถ์ จ. นครสวรรค์ จ. อุทัยธานี จ. กำแพงเพ ชร จ. ตาก จ. สุโขทัย จ. พิษณุโลก จ. พิจิตร จ. เพชรบูรณ์ ศูนย์ฯ พิษณุโลก รวม , ,

17

18 ผสมซ้ำไม่กลับสัด60วันโคสาวไม่เป็นสัด จังหวัดอำเภอ สมาชิก โคนมฟาร์มโคฟาร์มโคฟาร์มโค อุตรดิต ถ์ เมือง อุตรดิตถ์ ตรอน นครสวร รค์ เมือง นครสวรรค์ ท่าตะโก ลาดยาว ตากฟ้า แม่เปิน อุทัยธา นี เมือง อุทัยธานี ทัพทัน สว่าง อารมณ์ ตากแม่สอด สุโขทัย เมือง สุโขทัย คีรีมาศ กงไกรลาศ ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม พิษณุโล ก เมือง พิษณุโลก พิจิตรเมืองพิจิตร บางมูลนาก โพทะเล บึงนาราง ดงเจริญ เพชรบูร ณ์ เมือง เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสามพัน เขาค้อ จังหวัด32 อำเภอ

19 โคนมโคเนื้อ ผสมซ้ำเกิน3 ครั้ง ไม่กลับสัด60 วันรวม ผสมซ้ำ ตั้งแต่5ครั้ง จังหวัดอำเภอ สมาชิก โคนมฟาร์ม โค(ตัว )ฟาร์ม โค(ตัว ) ฟาร์มโค อุตรดิต ถ์ นครสวร รค์ อุทัยธา นี กำแพงเ พชร ตาก สุโขทัย พิษณุโล ก พิจิตร เพชรบูร ณ์ จังหวัด46 อำเภอ

20

21 กำหนดแผนออกประเมิน หน่วยฯ ประสานงานแจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประเมินหน่วย ฯตามแผน สรุปผลการประเมินแจ้ง สำนักฯ

22

23 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt รวมทุกกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม ผลงานสะสมถึงเดือน พฤศจิกายน 2557 จังหวัด ผลการผสมเทียม ( ตัว ) ลูกเกิด ( ตัว ) เป้าผลงาน % เป้าผลงาน % ตาก 2,460612251,47653036.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google