งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.5 วิธีการวัดน้ำท่า (streamflow measurement ) 1. Field Observation = Floating Method = ใช้ทุ่นลอย - ไม่ใช้ในการศึกษา วิจัย - ใช้ประมาณค่าน้ำท่าในการทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.5 วิธีการวัดน้ำท่า (streamflow measurement ) 1. Field Observation = Floating Method = ใช้ทุ่นลอย - ไม่ใช้ในการศึกษา วิจัย - ใช้ประมาณค่าน้ำท่าในการทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.5 วิธีการวัดน้ำท่า (streamflow measurement ) 1. Field Observation = Floating Method = ใช้ทุ่นลอย - ไม่ใช้ในการศึกษา วิจัย - ใช้ประมาณค่าน้ำท่าในการทำ pre-survey - เครื่องมือประกอบด้วย ทุ่นลอย นาฬิกาจับ เวลา และเทปวัดระยะทาง - การคำนวณ … ความเร็ว = ระยะทาง / เวลาที่ ใช้ … (m/s) - การคำนวณพื้นที่หน้าตัดของลำธาร (a 1, a 2, a 3, ….,a n = A) บริเวณริมฝั่ง … พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง บริเวณพื้นที่ตอนกลางลำน้ำ … พื้นที่สี่เหลี่ยม คางหมู = 1/2 x ( ผลบวกความลึกด้านคู่ขนาน ) x ความกว้างระหว่างแนว

2 2. เครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ำ (Current Meter) - เป็นวิธีที่นิยมใช้กับงานวิจัยโดยทั่วไป 1) ประเภทของเครื่องมือ 1.1) Current meter แบบ Propeller type - เปลี่ยนขนาดของใบพัดตามความเร็ว ของกระแสน้ำ - ใช้กับลำธารที่ลึกไม่เกิน 1 เมตร 1.2) Current meter แบบ Price type - ใช้กับลำธารขนาดใหญ่ น้ำลึก ไหล เชี่ยว - มีตุ้มน้ำหนักช่วยในการทำให้เครื่องมือ วางตัวในแนวดิ่ง

3 2.2 วิธีการวัด 1) การ set ใบพัดวัดความเร็วกระแสน้ำ ( ลำ ธารขนาดเล็ก ) - น้ำลึก 30 ซม. Set ใบพัดวัด 2 ครั้งที่ 0.2 และ 0.8 จากท้องลำธาร 2) จำนวนแนวที่ใช้การวัดน้ำท่า … ใช้มากแนว … ยิ่งถูกต้องมาก - ลำธารกว้างน้อยกว่า 1 เมตร วัด 1 หรือ 3 แนว - ลำธารกว้าง 1-5 เมตร วัด 3 หรือ 5 แนว - ถ้าลำธารกว้างมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสม 3) เวลาที่ใช้ในการวัดจากนาฬิกาจับเวลา - ต้องอ่านค่าเวลาที่ใช้หรือกำหนดให้ - ใช้เวลาเป็นตัวเลขที่คำนวณได้ง่าย - ใช้เวลามาก

4 2.3 การอ่านค่าจาก Current meter 1) แบบอ่านตัวเลข … จาก counter meter 2) แบบนับจำนวนรอบ … จาก เเสียงออด 2.4 วิธีการคำนวณ Q = VA ……. Continuity Equation และ V = a + bN ในเมื่อ V = ความเร็วของการไหลของ น้ำท่า a,b = เป็นค่าคงที่ของสมการขณะนั้น N = จำนวนรอบของใบพัดที่หมุนต่อ หน่วยเวลาที่ใช้ - การคำนวณพื้นที่หน้าตัดลำธาร … ใช้หลักการ เดียวกับวิธีแรก

5 3. Staffgage ร่วมกับ Current Meter และ Rating Curve 3.1 ประเภทของ staffgage 1) Vertical staffgage (VS) ปักไว้ริมลำธารที่ตื้น ไม่เกิน 1-2 เมตร หรือ เสาสะพานที่แข็งแรง 2) Sectional Staffgage (SS) ขนาด 1 เมตร จำนวนหลายอันที่วางไว้แนว หลัก ติดตั้งเริ่มตั้งแต่กลางลำธารเข้าสู่ริมฝั่งลำ ธารใช้กับลำธารที่มีความลึกและกว้างมาก 3) Inclined Staffgage (IS) วัดตามความลาดเอียงของลำธาร นิยมใช้ กับทางระบายน้ำที่เกิดจากการก่อสร้าง คือ คลอง ชลประทาน

6 ภาพแสดง staffgauge ทั้ง 3 แบบ

7 3.2 วิธีการศึกษา 1) กำหนดจุดวัดน้ำท่า 2) สร้าง staffgage ไว้ ณ จุดวัดน้ำท่า โดยมี วิธีการอ่านค่าดังนี้ - อ่านค่าระดับน้ำทุกครั้ง (H) ที่วัดน้ำท่าด้วย Current Meter - มีการอ่านค่าระดับน้ำตามเวลาที่กำหนดไว้ - ในช่วงที่ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงน้อย อ่านวันละ ครั้ง - อ่านวันละครั้ง อย่างน้อยต้องอ่านค่าระดับน้ำ - ในช่วงที่ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงง่ายต้องอ่านให้ บ่อยครั้งมากขึ้น 3) ใช้ Current Meter วัดความเร็วกระแสน้ำใน ระดับน้ำท่าที่ลึกแตกต่างกันพร้อมคำนวณหา ปริมาณน้ำท่า (Q) 4) สร้าง Rating Curve …. ความลึกน้ำท่า (H) กับปริมาณน้ำท่า (Q)

8 4. เขื่อนวัดน้ำท่า (Weir) 4.1) 90 ๐ - V - Notch Weir ใช้สูตร Q = 1.49 H 5/2 4.2) 120 ๐ - V - Notch Weir ใช้สูตร Q = 2.56 H 5/2 Q = Discharge (cms) H = Height of Water (m.)


ดาวน์โหลด ppt 7.5 วิธีการวัดน้ำท่า (streamflow measurement ) 1. Field Observation = Floating Method = ใช้ทุ่นลอย - ไม่ใช้ในการศึกษา วิจัย - ใช้ประมาณค่าน้ำท่าในการทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google