งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- ชื่อ นาง ประกาย ภูตี กา อายุ ๕๐ ปี - วันเกิด ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ - การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระยะเวลาการเป็น อส ม. ๑๐ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- ชื่อ นาง ประกาย ภูตี กา อายุ ๕๐ ปี - วันเกิด ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ - การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระยะเวลาการเป็น อส ม. ๑๐ ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - ชื่อ นาง ประกาย ภูตี กา อายุ ๕๐ ปี - วันเกิด ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ - การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระยะเวลาการเป็น อส ม. ๑๐ ปี

3 การมีความเป็นมิตร มีสัมพันธภาพต่อผู้อื่น มี ความเป็นผู้นำ ช่วยเหลือ งานสังคม ให้เกียรติและ เคารพต่อคนรอบข้าง

4 อบรมนักเรียนช่วงอายุ 10 – 15 ปี และ 16 – 24 ปี 1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวสุขภาวะทาง เพศ / โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ 2. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การดำเนินงานในโรงเรียน

5 การดำเนินงานในโรงเรียน ( ต่อ ) 3. กิจกรรมในการจัดอบรมจะเน้น กระบวนการกลุ่มระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิด

6 การดำเนินงานในชุมชน - จัดอบรมแกนนำโรคเอดส์ใน ชุมชน จำนวน 30 คน

7 - จัดอบรมปกผู้ปกครองเด็กที่เป็น กลุ่มเสี่ยง จำนวน 30 คน - ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์ ร่วมกับอบต. โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ตามชุมชน / หมู่บ้าน การดำเนินงานในชุมชน ( ต่อ )

8 การดำเนินงานเน้นการบูรณาการแบบมีส่วน ร่วมของทุกหน่วยงาน โดยมี อสม. เป็นผู้ขับเคลื่อน เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน


ดาวน์โหลด ppt - ชื่อ นาง ประกาย ภูตี กา อายุ ๕๐ ปี - วันเกิด ๒๘ เมษายน ๒๕๐๗ - การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ - ระยะเวลาการเป็น อส ม. ๑๐ ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google