งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนคณะกรรมาธิการที่ส่งประเด็น ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น. คณะกรรมาธิการปฏิรูปจำนวน - การเมือง20 - การบริหารราชการแผ่นดิน11 - กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนคณะกรรมาธิการที่ส่งประเด็น ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น. คณะกรรมาธิการปฏิรูปจำนวน - การเมือง20 - การบริหารราชการแผ่นดิน11 - กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จำนวนคณะกรรมาธิการที่ส่งประเด็น ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น. คณะกรรมาธิการปฏิรูปจำนวน - การเมือง20 - การบริหารราชการแผ่นดิน11 - กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม12 - การปกครองท้องถิ่น8 - การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์6 - เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง30 - การเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ22 - พลังงาน6 - ระบบสาธารณสุข8 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม9 - การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ10 - สังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส8 - การแรงงาน7 - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ30 - ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา15 - การกีฬา2 - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา17 - การคุ้มครองผู้บริโภค19 รวม240

3 จำนวนคณะกรรมาธิการที่ส่งประเด็น ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น.

4 ประเด็นที่ส่งมาทั้งหมด 240 ประเด็น พระมหาก ษัตริย์ และ ประชาชน ผู้นำ การเมือง ที่ดี และ สถาบัน การเมือง นิติธรรม ศาล และการ ตรวจสอบ การใช้ อำนาจรัฐ การปฏิรูป และการ สร้าง ความ ปรองดอง 47.9% 22.9% 6.3% ทั่วไปเฉพาะกาล 0.42% 17.92% 54.58% 12.08% 14.58% 0.42%

5 ภาคที่ 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวดที่ 1 พระมหากษัตริย์ 0 ประเด็น หมวดที่ 2 ประชาชน 43 ประเด็น ส่วนที่ 1 : ความเป็นพลเมือง ส่วนที่ 2 : สิทธิ เสรีภาพของพลเมือง ส่วนที่ 4 : การมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนที่ 5 : การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ส่วนที่ 3 : หน้าที่พลเมือง 4.65% 65.12% 16.28% 6.98% 4.65%

6 ภาคที่ 2 ผู้นำการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง 131 ประเด็น, 3.82%, 60.31% 3.82%, 9.16%, 1.53%, 12.21% 9.16%

7 ภาคที่ 3 นิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 29 ประเด็น 12, 41.38% 17, 58.62%

8 ภาคที่ 4 การปฏิรูปและการสร้างความ ปรองดอง 35 ประเด็น หมวดที่ 1 : การปฏิรูปเพื่อ ลดการเหลื่อมล้ำและสร้าง ความเป็นธรรม หมวดที่ 2 : การตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ 33, 94.29% 2, 5.71%


ดาวน์โหลด ppt จำนวนคณะกรรมาธิการที่ส่งประเด็น ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น. คณะกรรมาธิการปฏิรูปจำนวน - การเมือง20 - การบริหารราชการแผ่นดิน11 - กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google