งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือง แร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือง แร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือง แร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ สามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

2 2 ลักษณะงานควบคุม สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ งานโลหะการ

3 ประเภทและขนาดงานโลหะการ ระดับภาคี วิศวกร 3 งานควบคุม การสร้างหรือ การผลิต งาน พิจารณา ตรวจสอบ งาน อำนวยกา รใช้ การแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่ 100 kW – 500 kW การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดไม่ เกิน 80 เมตริกตันต่อวัน หรือตั้งแต่ 7,000 – 28,000 เมตริกตันต่อปี การถลุงแร่อื่นๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะ ออกจากแร่ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำโลหะ ให้บริสุทธิ์ ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด ตั้งแต่ 1,000 – 5,000 เมตริกตัน ต่อปี หรืองานที่ลงทุนตั้งแต่ 10 – 20 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน การหลอม การหล่อ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน การตกแต่งผิวหรือการชุบเคลือบโลหะ สำหรับงานที่ใช้คนงานตั้งแต่ 30 คน – 100 คน หรืองาน ที่ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท – 30 ล้าน บาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน

4 ประเภทและขนาดงานโลหะการ ระดับสามัญ วิศวกร 4 งาน โลหะ การ งาน วางโครงการ งานออกแบบ และคำนวณ งานควบคุม การสร้างหรือ การผลิต งาน พิจารณา ตรวจสอบ งาน อำนวย การใช้

5 5 ประเภทและขนาดงานโลหะการ ระดับสามัญวิศวกร ( ต่อ )  การแยกวัสดุต่างๆ ออกจากของที่ใช้แล้ว โดยใช้กรรมวิธีทางการ แต่งแร่ทุกขนาด  การแต่งแร่ที่ใช้กำลังสูงสุดรวมกันตั้งแต่ 100 kW ขึ้นไป  การถลุงแร่เหล็กหรือการผลิตเหล็กกล้า ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด ตั้งแต่ 7,000 – 300,000 เมตริกตันต่อปี  การถลุงแร่อื่นๆ หรือการสกัดโลหะ โลหะเจือ หรือสารประกอบโลหะ ออกจากแร่ตะกรัน เศษโลหะ วัสดุ หรือสารอื่นใด รวมทั้งการทำ โลหะให้บริสุทธิ์ ที่มีกำลังการผลิตสูงสุด ตั้งแต่ 1,000 – 40,000 เมตริกตันต่อปี หรืองานที่ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท –100 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน  การหลอม การหล่อ การแปรรูป การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความ ร้อน การตกแต่งผิวหรือการชุบเคลือบโลหะ สำหรับงานที่ใช้ คนงานตั้งแต่ 30 – 300 คน หรืองานที่ลงทุนตั้งแต่ 10 – 60 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดิน

6 สรุปประเภทและขนาดงานโลหะ การ 6 ลักษณะ งาน ภาคีวิศวกรสามัญวิศวกร แต่งแร่ 100-500kW>100kW ถลุงเหล็ก <80 tpd, 7,000-20,000tpy7,000-300,000tpy ถลุงแร่อื่น 1,000-5,000tpy, 10-20 MB 1,000-40,000tpy, 10-100 MB หลอม 30-100 คน 10-30 MB 30-300 คน 10-60 MB แยกแร่ทุกขนาด

7 ประเภทและขนาดงาน ระดับวุฒิ วิศวกร 7 วุฒิวิศวกรสามารถทำได้ทุกประเภทและทุก ขนาด งานให้คำปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบ และคำนวณ งานควบคุม การสร้างหรือการผลิต งาน พิจารณา ตรวจสอบ งานอำนวยการใช้

8 8 ถาม – ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมความพร้อมในการเขียนเอกสาร และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อการสอบเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมือง แร่ โดย คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google