งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลินิก NCD คุณภาพ 2558 ศุภวรรณ มโนสุนทร Ph.D.Hd, MPH, B.Sc สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 26 พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลินิก NCD คุณภาพ 2558 ศุภวรรณ มโนสุนทร Ph.D.Hd, MPH, B.Sc สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 26 พฤศจิกายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลินิก NCD คุณภาพ 2558 ศุภวรรณ มโนสุนทร Ph.D.Hd, MPH, B.Sc สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 26 พฤศจิกายน 2557

2 การพัฒนาระบบริการ(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง) : ปีงบประมาณ 2557 ตัวชี้วัดที่ 11 : ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 70) เป้าหมาย : รพศ. รพท.ทั้งหมด และ ร้อยละ 30 ของ รพช รวม ทั้งสิ้น 407 รพ. (A=33, S=48, M1=91, M2=35, F1-F3=200)

3

4 การประเมินรับรองการประเมินตนเองรอบ 1การประเมินตนเองรอบ 2 ทิศทางนโยบาย041 ระบบสารสนเทศ271 การปรับระบบบริการ062 ระบบการจัดการตนเอง142 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ2102 การเชื่อมโยงชุมชน282 ภาพรวม4/3316/673/67 เขตบริการสุขภาพที่ 7 (ข้อมูล ณ 1 กย 57) การประเมินรับรองการประเมินตนเองรอบ 1การประเมินตนเองรอบ 2 ทิศทางนโยบาย1115 ระบบสารสนเทศ182 การปรับระบบบริการ1102 ระบบการจัดการตนเอง0111 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ2165 การเชื่อมโยงชุมชน0205 ภาพรวม3/3625/787/78 เขตบริการสุขภาพที่ 8 (ข้อมูล ณ 1 กย 57)

5  การใช้แนวทางกระบวนการคลินิก NCD คุณภาพมาออกแบบการ บูรณาการงานเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการและเชื่อมโยงชุมชน เขตบริการสุขภาพที่ 4 โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  การพัฒนาคลินิกการจัดการตนเอง โดยการบูรณาการระหว่างวิชาชีพ ร่มกับ ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี เขตบริการสุขภาพที่ 8 โรงพยาบาลคนรพนม  การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาปิด Gap ตามบริบทงานและทรัพยากรของ ตนเอง โรงพยาบาลสระบุรี เขตบริการสุขาภาพที่ 4  ระบบสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยเพื่อให้สามารถควบคุม ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อได้ – เขต10 ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ผ่านคลินิก DPAC สร้างโอกาสให้มี การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาล/ความดันได้ดี มาเล่าประสบการณ์และวิธีการจัดการตนเอง  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เขตบริการสุขภาพที่ 3 ในการดูแลป้องกันและ จัดการโรคไม่ติดต่อ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในการดูแลผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง มี CPG ทุกโรค โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการนำปัญหา NCD มาเป็นประเด็นในการจัดการปัญหา ODOP ใน DHS Good Practice

6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1.บูรณาการให้เกิดคลินิกการจัดการตนเองในสถานพยาบาลเพื่อ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน โดยใช้การประเมิน CVD risk ในกระบวนการ 2.ผลักดันงานคลินิก NCD คุณภาพ เข้าไปในแผนประจำปีในทุกระดับ (เขต, จังหวัด, รพศ., รพท., และรพช.) และเชื่อมโยงแผนพัฒนา ระบบบริการโรคไม่ติดต่อ ระดับเครือข่ายบริการและจังหวัด 3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : NCD system management team, case/care manager (mimi) และอื่นๆตามบริบท 4. พัฒนาเครือข่ายคลินิก NCDคุณภาพ ขยายสู่ระดับรพสต. และ เชื่อมโยงในภาพ อำเภอ จังหวัด และเขต 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในและระหว่าง เครือข่ายบริการ ทั้งการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ คลินิกNCDคุณภาพ system manager และการสนับสนุนการจัดการตนเอง

7 NCD Host Susceptible Host : กรรมพันธุ์ เพศ อายุ preDM preHT อ้วน ไขมันสูง CVD risk สูง ENV : สิ่งแวดล้อ ม กม. โลกาภิ วัตน์ AGENTS AGENTS = Risks อาหารเสี่ยง เคลื่อนไหวน้อย ยาสูบ แอลกออฮอล์ เครียด ผ่านการประเมิน แต่ปัญหา NCD ยังอยู่ ผ่าน ค ทุกข้อ =?

8 การจัดการโรคเรื้อรัง (Chronic Condition) เป็นการบูรณาการ ตลอดกระบวนการดูแลรักษา โรค ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการรักษาเฉียบพลัน ใน สถานพยาบาล ไปสู่ เชิงส่งเสริมป้องกัน นอก สถานพยาบาล เน้น การให้ความรู้ คำนึงถึง ผลลัพธ์สุขภาพ และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม สวป /IMRTA, กรมการแพทย์ Ref :Pubmed : 1997

9 การจัดการโรคเรื้อรัง (Chronic Condition) ต้องการแผนการรักษาระยะยาว (Planned care) และ มีระบบประสานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ ระหว่าง หน่วยบริการสุขภาพต่างพื้นที่ เป้าหมายการรักษา มากไปกว่า Morbidity/Mortality rate ให้ความสำคัญกับ คุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและ สมาชิกครอบครัว บทบาทของผู้ป่วย มิใช่เพียงผู้รับการรักษา แต่เป็นส่วน หนึ่งของทีมรักษา จึงต้องการทักษะการดูแลตนเองที่ บ้าน ( Self care skills ) และการสนับสนุนจาก ครอบครัวและชุมชน

10 รพสต. พ.ศ. 2552/2558 เป้าหมายคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2556/2557/2558 /2559 รพช. รพท. รพศ. รูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง แนวพัฒนาการ ดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ รพสต (DM/HT) 2558

11 1.รพ.ที่ผ่านการประเมินเมื่อปีงบ 2557 ในปีงบ 2558 ยังคงต้องพัฒนา คุณภาพ โดยจังหวัดเป็นผู้ดูแล 2.ข้อมูลการประเมินตนเองและการประเมินรับรอง ปีงบ 2557 ทางกลุ่มพัฒนา ระบบ สำนักโรคไม่ติดต่อ จะส่งข้อมูลคืนให้ ในวันประชุม ที่ 29 ตค.2557 3.การดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ (ปีงบ 2558 เป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัด) 3.1 รพ.การประเมิน ตนเอง 3.1.1 รอบ 6 เดือนแรก หา gap /มีแผนพัฒนาปิด gap / ดำเนินการ ปิด gap 3.1.2 รอบ 6 เดือนหลัง หา gap /มีแผนพัฒนาปิด gap / ดำเนินการ ปิด gap ในรอบต่อไป 3.2 ประเมินรับรอง 1 ครั้ง/ปี โดย รพ.ที่ประเมินรับรอง คือ รพ.ที่ไม่ผ่านการ ประเมินในปีงบ 57 + รพช สุ่ม 40% 4. ไม่มีการประเมินการดำเนินคลินิก NCD คุณภาพ ในระดับ รพสต. แต่ทาง สำนักโรคไม่ติดต่อ จัดทำคู่มือการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพระดับ รพ สต ทั้งนี้ หากจังหวัดสนใจจะพัฒนาคุณภาพการจัดบริการ สามารถนำไปใช้ เป็นแนวทางในการทำงาน หรือต้องการให้มีการประเมิน อาจจะเลือก รพ สต จาก CUP ที่ รพช ผ่านการประเมินในปีงบ 57 และมีการจัดบริการ เชื่อมโยง ข้อตกลงจากอัมพวา จากการถอดบทเรียน 2557

12 กรอบแนวคิด คลินิก NCD คุณภาพ ปี 2557-2559 รพช. รพท. รพศ.

13 3 3 4 4 1 1 2 2 5 5 เครื่องมือคัดกรอง CVD Risk ตา / ไต / ตีน DPAC

14 เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดการตนเอง ควบคุมสภาวะของโรคได้ ประเมินปัจจัยเสี่ยง อ้วน CVD risk สุขภาพจิต บุหรี่ สุรา การปรับระบบบริการ ในคลินิก NCD คุณภาพ (ปรับระบบริการ / การจัดการตนเอง / การตัดสินใจ) บูรณาการ/ one stop service รพศ./ รพท. รพช./ รพ.สต ผู้มารับบริการในคลินิก ได้รับการวินิจฉัยและรักษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ service plan การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามความเสี่ยงและโรค การรักษาด้วยยา ตาม CPG DPAC Psychosocial clinic / สุรา โภชนบำบัด(อาหารเฉพาะโรค) เลิก บุหรี่ การคัดกรอง รักษา ภาวะแทรกซ้อน

15 เฝ้าระวังด้วย “ ปิงปอง จราจรชีวิต 7 สี ” 0 123 ปกติ + ปกติ กลุ่มเสี่ยง ( กินยาคุม อาการ ) กลุ่มป่วย ระดับโรคแทรก ซ้อน 120- 139 mmH g 80 89 < 139 mm Hg 89 140 - 159 mmH g 90 99 160 - 179 mmH g 100 109 ≥ 180 mmHg 100 หัวใจ / หลอด เลือด สมอง ไต ตา เท้า ≤ 120 mmHg 80 ≤ 100 mg/dl100-125mg/dl<125mg/dl FBS125-154 mg/dl HbA1C<7 FBS15 5-182 mg/dl HbA1C 7-7.9HbA1C > 8 FBS ≥ 183 mg/dl

16 ก ารประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน ผป. DM, HT (CVD Risk assessment) :กรณีทราบผลเลือด cholesterol ■ 40% ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก สูงอันตราย ที่มา :WHO/ISH Risk Prediction Chart for 14 WHO epidemiological sub-regions,2003 ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่

17

18 องค์ประกอบหลัก

19

20 เกณฑ์เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สุ่มประเมิน F1-F3 โดย สคร. ร่วมกับจังหวัด ประมวลผล : จำนวน รพ ที่ผ่านเกณฑ์คลินิกNCDคุณภาพ X 100 (จำนวน รพ.ที่ไม่ผ่านการประเมิน ในปี 2557) + (รพช ที่ได้รับการสุ่มประเมินร้อยละ 40) ระยะเวลาประเมินผล : ปีละ 1 ครั้ง

21 การดำเนินงาน ไตรมาศสคร + สำนักNCDสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรพศ, รพท, รพช 1ส่วนกลางจัดทำแบบประเมิน ตนเองของคลินิก NCD คุณภาพ ส่วนกลางประชุมชี้แจง สคร สคร ถ่ายทอดแบบประเมินตนเอง ของคลินิก NCD คุณภาพ สู่จังหวัด จังหวัดชี้แจงหน่วยบริการหน่วยบริการประเมิน ตนเอง รอบที่ 1 สคร + จังหวัด สุ่มเลือก ร้อยละ 40 รพช F1 - F3 2ส่วนกลางประชุมชี้แจง สคร การรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดรวบรวมผล การประเมินตนเอง หน่วยบริการได้รับการ พัฒนาเพื่อลด Gap สคร ส่งผลการประเมินตนเอง ของจังหวัด รอบ 1 ให้ส่วนกลาง จังหวัดวิเคราะห์ Gap การประเมินตนเองในรอบที่ 1 สคร ดำเนินการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดส่งผลการประเมินตนเอง รอบที่ 1 ให้ สคร 3สคร ดำเนินการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดพัฒนาส่วนขาดให้กับ รพศ, รพท, รพช หน่วยบริการประเมิน ตนเอง รอบที่ 2 4สคร ส่งผลการประเมินตนเอง ของจังหวัด รอบ 2 ให้ส่วนกลาง จังหวัดรวบรวมผล การประเมินตนเองในรอบที่ 2 หน่วยบริการประเมินผล การดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ เพื่อพัฒนางาน สคร นำเสนอผลการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ให้กับจังหวัด จังหวัดร่วมกับหน่วยบริการประเมิน คลินิก NCD คุณภาพในภาพจังหวัด สคร ร่วมกับจังหวัดสรุปผลการ ดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดส่งผลการประเมินตนเอง รอบที่ 2 ให้ สคร สคร ส่งผลการรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ให้ส่วนกลาง

22 การจัดทีม การทำความตกลงในการเก็บข้อมูล

23

24


ดาวน์โหลด ppt คลินิก NCD คุณภาพ 2558 ศุภวรรณ มโนสุนทร Ph.D.Hd, MPH, B.Sc สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 26 พฤศจิกายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google