งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “(2) โรงแรมที่มีพื้นที่ห้องโถงหรือพื้นที่ที่ใช้ เพื่อกิจการพาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือ หลายหลังรวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป ”  2. ให้ยกเลิกความใน (8) ของข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรือ อาคารขนาดใหญ่ตาม (7)”

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  3. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 “ ในกรณีที่โรงแรมตาม (2) หรือโรงแรมที่มี ลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ตาม (7) ตั้งอยู่ใน พื้นที่ที่ตามสภาพธรรมชาติไม่สามารถนำรถยนต์ เข้าไปใช้ได้ จะไม่จัดให้มีที่จอดรถยนต์ ที่กลับ รถยนต์และทางเข้าออกของรถยนต์ก็ได้ ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  4. ให้ยกเลิกความใน ( ข ) ของ (1) ของข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “( ข ) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 10 ตารางเมตร เศษของ 10 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 10 ตารางเมตร และไม่ น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยก รรม 20 ตารางเมตร เศษของ 20 ตารางเมตร ให้ คิดเป็น 20 ตารางเมตร ”

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  5. ให้ยกเลิกความใน ( ช ) ของ (1) ของข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “( ช ) ห้องโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาด ใหญ่ตามข้อ 2 (8) ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 10 ตารางเมตร เศษของ 10 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 10 ตารางเมตร ”

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 สรุปสาระสำคัญ  6. ให้ยกเลิกความใน ( ข ) ของ ( ๒ ) ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “( ข ) โรงแรม ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร และไม่ น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ที่ใช้เพื่อกิจการพาณิชยก รรม 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ให้คิด เป็น 40 ตารางเมตร ”

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 สรุปสาระสำคัญ  7. ให้ยกเลิกความใน ( ช ) ของ (2) ของข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2517) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง อาคาร พุทธศักราช 2479 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน “( ช ) ห้องโถงของภัตตาคารหรืออาคารขนาด ใหญ่ตามข้อ 2 (8) ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 30 ตารางเมตร ”

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  เป็นข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ

9 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google