งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 – ป.3 มิสวิภาวรรณ ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 – ป.3 มิสวิภาวรรณ ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 – ป.3 มิสวิภาวรรณ ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

2 ข้อมูลมีอยู่มากมาย เราต้องเลือกรับและใช้ให้เกิด ประโยชน์แก่ตนเอง ข้อมูลมีหลายชนิด ทั้งที่เป็นตัวเลข เป็นข้อความ เป็นเสียง และเป็นภาพ เรา สามารถรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากมายทั้งทางตรงและ ทางอ้อม ที่บ้านเป็น ร้าน เช่า VDO ผมชื่อ โลมา อายุ 10 ขวบ

3 ตา ไว้ ดู หู ไว้ ฟัง ปาก ไว้ รับ รส มือ ไว้ สัมผั ส จมูก ไว้ ดม สิ่งต่าง ๆ ที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วย การมองเห็น การได้ยินเสียงการสัมผัสด้วยมือการได้กลิ่นและการรับรส

4 เรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจ อยู่ในรูป แบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป้ายข้อความ ภาพ เสียง หรือสถานที่ก็ได้ เช่น - ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ เช่น ข้อมูลหนังสือ มีชื่อ หนังสือ ผู้แต่ง สำนักพิมพ์ จำนวนหน้า - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ข้อมูลของโรงเรียน ก็ จะมีชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้ง จำนวนนักเรียน จำนวนครู เป็นต้น หรือข้อมูลของ ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ในห้อง จำนวนนักเรียนที่เป็นชาย จำนวนนักเรียนที่ เป็นหญิง เป็นต้น - ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล เช่น ข้อมูลของตัวนักเรียนมี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อายุของ นักเรียน

5 แหล่งข้อมูล คือ สถานที่หรือแหล่งที่ เกิดข้อมูล แหล่งข้อมูลจะแตกต่างกัน ไปตามข้อมูลที่ต้องการแหล่งข้อมูลใกล้ ตัวเป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม รอบตัวนักเรียน และที่นักเรียน สามารถ รับข้อมูลมาได้โดยง่าย

6 มารู้จัก แหล่งข้อมูล กันดีกว่า การบอกเล่าของผู้อื่น เช่น คุณ ครู, คนในครอบครัว เหตุการณ์ที่พบ เห็นด้วยตนเอง หนังสือ เช่น หนังสือเรียน, หนังสือพิมพ์ วิทยุ จะให้ ข้อมูลเป็นเสียง โทรทัศน์ จะให้ข้อมูลทั้งที่เป็น ภาพเคลื่อนไหวและเป็นเสียง ห้องสมุด เป็นสถานที่ที่รวบรวมแหล่ง ความรู้ไว้หลายประเภท เช่น หนังสือเรียน, เอกสาร, หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

7 ในการรวบรวมข้อมูลทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของ แหล่งข้อมูลซึ่งการรวบรวมข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้ การรวบรวมข้อมูลโดยการ สอบถาม อาจจะ ใช้วิธีสอบถามหรือการ สัมภาษณ์ จากผู้รู้ เช่น การที่นักเรียน สอบถามคุณครู เกี่ยวกับ เนื้อหาในบทเรียนหรือการ ส่งแบบสอบถาม ให้ผู้ตอบกรอก การรวบรวมข้อมูลโดยการ สอบถาม อาจจะ ใช้วิธีสอบถามหรือการ สัมภาษณ์ จากผู้รู้ เช่น การที่นักเรียน สอบถามคุณครู เกี่ยวกับ เนื้อหาในบทเรียนหรือการ ส่งแบบสอบถาม ให้ผู้ตอบกรอก การรวบรวม ข้อมูล จาก เอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นตำรา หนังสือ คู่มือ การรวบรวม ข้อมูล จาก เอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นตำรา หนังสือ คู่มือ การรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกตการณ์ โดยผู้ที่ ต้องการข้อมูลจะเข้าไปเฝ้า สังเกต เหตุการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น นักข่าวไปฝ้า ดูเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น การรวบรวมข้อมูลโดยการ สังเกตการณ์ โดยผู้ที่ ต้องการข้อมูลจะเข้าไปเฝ้า สังเกต เหตุการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น นักข่าวไปฝ้า ดูเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น

8 ประโยชน์ของ ข้อมูล ข้อมูลมีประโยชน์ต่อ นักเรียนมาก เพราะ ข้อมูลทำให้รู้และ เข้าใจข้อเท็จจริง ตลอดจนความเป็นไป ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ได้อย่างถูกต้องและ สามารถนำข้อมูลมาใช้ ประโยชน์ใน ชีวิตประจำวันได้

9 เพื่อการเรียนรู้ เราสามารถใช้ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ รับมาจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งอื่น ๆ มา ใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อการ เรียน นอกเหนือจาก การ เรียนใน ห้องเรียน ประโย ชน์

10 เพื่อการ ตัดสินใจ การที่ เราจะตัดสินใจ ซื้อสิ่งของหรือ ทำสิ่งต่าง ๆ เราจำเป็น ต้องมี ข้อมูลที่เกี่ยวกับ สิ่งเหล่านั้น เพื่อที่จะทำให้ เราตัดสินใจได้ ง่ายและถูกต้อง ประโ ย ช น์

11 เพื่อการสื่อสาร เมื่อเรามีข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับคนอื่น ๆ เราก็สามารถ สนทนาพูด คุยกัน ถึง เรื่องนั้น ๆ ได้ ประโ ย ช น์

12 ในการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์นั้น ข้อมูลจะต้องมี ความถูกต้องเชื่อถือได้ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหาก ข้อมูลไม่ถูกต้องเมื่อมี ผู้นำไปใช้งานก็อาจจะทำให้ งานนั้นเกิดความผิดพลาด ได้

13 มีความถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง มีความเป็นปัจจุบัน ทันต่อเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลจะต้องมีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ ผมขอฟันธง


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูล ช่วงชั้นที่ 1 ป.1 – ป.3 มิสวิภาวรรณ ฉลวยศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google