งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมธรรม์ ประกันชีวิต POLICY กรมธรรม์ ประกันชีวิต POLICY เก็บออม คุ้มครอง หน้าที่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต ( สัญญาหลัก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมธรรม์ ประกันชีวิต POLICY กรมธรรม์ ประกันชีวิต POLICY เก็บออม คุ้มครอง หน้าที่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต ( สัญญาหลัก )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรมธรรม์ ประกันชีวิต POLICY กรมธรรม์ ประกันชีวิต POLICY เก็บออม คุ้มครอง หน้าที่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต ( สัญญาหลัก )

3 1. อัตรามรณะ ( ตัวอย่างชาย อายุ 35 ปี ) จัดลูกค้าตาม เพศ, อายุ, อาชีพ, และสุขภาพ เป็นกลุ่ม ๆ ละ 1,000 คน อัตรามรณะของชาย อายุ 35 ปี ทุก 1,000 คน เสียชีวิตปีละ 5.88 คน ถ้าทำทุนประกัน 100,000 บาท / คน = 100,000x5.88 1,000 = 588 บาท / คน ที่ ม า ข อ ง เ บี้ ย ป ร ะ กั น

4 3. อัตราค่าใช้จ่าย 272 บาท COST 100,000 ประมาณ 1,210 บาท / ปี ปรับให้เป็นอัตราคงที่ เก็บเกิน 350 บาท เบี้ยประกัน อายุ 35 55 ปี 2. อัตราดอกเบี้ย อายุ 35 ปี 588 บาท รวม 938 บาท

5 อัตรามรณะ 588 บาท อัตราดอกเบี้ย 350 บาท อัตราค่าใช้จ่าย 272 บาท COST 100,000 ประมาณ 1,210 บาท / ปี เฉลี่ยวันละ 3.30 บาท ที่ ม า ข อ ง เ บี้ ย ป ร ะ กั น

6 แบบประกัน Term Insurance (Cost) มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ให้ความคุ้มครองสูง ที่สุด 2. เบี้ยประกันถูกที่สุด 3. ไม่มีมูลค่าเงินสด หมดไปปีต่อปี

7 แบบคุ้ม ทรัพย์ ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญา เท่ากับทุนประกัน ผลประโยชน์ เสียชีวิต ระหว่างสัญญา รับทุนประกัน เต็มจำนวน ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 1,000,000 บาท คุ้มคร อง 5 5 ปี คุ้มคร อง 10 10 ปี คุ้มคร อง 15 15 ปี คุ้มคร อง 19 19 ปี 4,800 4,800 บาท 10,400 10,400 บาท 4,800 4,800 บาท 10,200 10,200 บาท 5,400 5,400 บาท 11,200 11,200 บาท 6,100 6,100 บาท 12,100 12,100 บาท

8 2. ปรัชญาของ การเก็บออม โดย อาศัยกฎหมายควบคุม เงินสำรอง ของ กระทรวงการคลัง เป็นฐานรองรับความมั่นคง

9 25% พันธบัตรรัฐบาล 45% เงินสำรองเพิ่มเติม รวมเงินสำรอง = 70% เงินสำรอง ประกันชีวิต

10 เก็บเงินฝากไว้ในธนาคารเพื่อยามฉุกเฉิน ประมาณ 30 % นำเงินไปลงทุนในสิ่งที่ท่านชอบและถนัด ประมาณ 30%-40% นำเงินที่ตั้งใจจะเก็บเพื่อเก็บไว้ใช้ยามชรา มาสร้างค่าให้มากขึ้น ประมาณ 10%-30%

11 173,342 2 3 4 2,0002,0002,000 2%2% 2% + 53,342 20 100,000100,000 บาทบาท ฝากทบต้นกับบริษัท ทุน ประกัน 120,000 6,860 บาท 7,140 บาท ตัวอย่าง อายุ 35 ปี 1 สิ้นปี ที่ 1 คุ้มครองฟรี 100,000 บาทหรือมูลค่าเงิน เวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา 2% 2-19 เงินคืน 2% ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2-19 4% ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 4% 20 ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 รวมรับทั้งสัญญา แบบทรัพย์ปัน ผล 20/20

12 1,210 แบบทรัพย์ปัน ผล 20/20 7,140 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท ผ่า 7,140 เพื่อความ คุ้มครอง (Cost) 100,000 บาท เฉลี่ยวันละ บาท เฉลี่ยวันละ 3.3 0 บาท 5,930 เพื่อเก็บออม (Cash) 100,000 บาท เพื่อร่วมลงทุน (Investment) 20,000 บาท รวมเงินฝาก ได้ บาท รวมเงินฝาก 5,930x20 = 118,600 ได้ 173,342 บาท เพื่อคืนล่วงหน้า (Endowment) 53,342 บาท

13 แบบคุ้มทวี 5 เท่า ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญา เท่ากับ 5 เท่าของทุนประกัน ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 100,000 บา ท 6,390 บาท 8,720 บาท ผลประโยชน์ 1. เสียชีวิตระหว่าง สัญญา รับ 500,000 บาท 2. อยู่ครบสัญญา รับ 12 0,000* บาท คุ้มครอง 20 ปี รับรองการจ่ายขั้นต่ำ 110% ของทุนประกัน * รับรองการจ่ายขั้นต่ำ 110% ของทุนประกัน

14 6,050 แบบคุ้มทวี 5 เท่า ( 20/20) 8,720 บาท ทุนประกัน 100,000 บาท ผ่า 8,720 เพื่อความ คุ้มครอง (Cost) 500,000 บาท เฉลี่ยวันละ บาท เฉลี่ยวันละ 16.60 บาท 2,670 เพื่อเก็บออม (Cash) 100,000 บาท เพื่อร่วมลงทุน (Investment) 20,000 บาท รวมเงินฝาก ได้ บาท รวมเงินฝาก 2,670x20 = 53,400 ได้ 120,000 บาท 8.5%

15 4.803,732 4 8 12 300,000300,000300,000 30%30% 30% + 1,803,732 20 1,000,0001,000,000 บาท ฝากทบต้นกับบริษัท ทุนประกัน 3,000,000 184,600 บาท 185,300 บาท ตัวอย่าง อายุ 35 ปี 1 สิ้นปีที่ 1 คุ้มครองฟรี 1,000,000 บาทหรือมูลค่า เงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา 30% เงินคืน 30% ทุกสิ้นปีที่ 4 4% ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 4% 20 ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 รวมรับทั้งสัญญา 30% 300,000 16

16 2,834,339 4 8 12 200,000200,000200,000 20%20% 20% + 1,334,339 20 1,000,0001,000,000 บาท ฝากทบต้นกับบริษัท ทุนประกัน 1,500,000 99,700 บาท 102,100 บาท ตัวอย่าง อายุ 35 ปี 1 สิ้นปีที่ 1 คุ้มครองฟรี 1,000,000 บาทหรือมูลค่า เงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา 20% เงินคืน 20% ทุกสิ้นปีที่ 4 5% ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 5% 20 ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 รวมรับทั้งสัญญา 20% 200,000 16

17 1,613,845630,0004300,000 30% + 613,845 20 1,000,0001,000,000 บาท ฝากทบต้นกับบริษัท ทุนประกัน 1,000,000 184,600 บาท 185,300 บาท ตัวอย่าง อายุ 35 ปี สิ้นปีที่ คุ้มครองฟรี 1,000,000 บาทหรือมูลค่า เงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา 30% เงินคืน 30% และเงินคืนทันที 4% ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 4% ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 รวมรับทั้งสัญญา หยุดออม

18 10 100,000100,000 บาท ทุนประกัน 145,000 50,000 บาท ตัวอย่าง อายุ 40 ปี สิ้นปีที่ 4.69% คิดเป็นดอกเบี้ยก่อนภาษี 4.69% สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 100,000 บาท ครบสัญญาสิ้นปีที่ 10 2 หยุดออม

19 200,39534,000 4% 24,000 4% 14,000 4% + 78,395 14 100,000100,000 บาท ฝากทบต้นกับบริษัท ทุนประกัน 122,000 1,840 บาทต่อเดือน 1,860 บาทต่อเดือน ตัวอย่าง อายุ 40 ปี สิ้นปีที่ คุ้มครองฟรี 120,000 บาทหรือมูลค่าเงิน เวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา 4% เงินคืน 4% ทุกสิ้นปี 1-14 5% ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 5% ครบสัญญาสิ้นปีที่ 14 รวมรับทั้งสัญญา 7 หยุดออม

20 แบบบำนาญ ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 1,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี ผลประโยชน์ 1. ครบอายุ 60 ปี รับเงินทุนเกษียณจำนวน (20,000 x 25 ปี ) 500,000 บาท 2. เงินปันผล ประมาณ 5% 50,000 บาท 3. อายุ 60-99 ปี รับบำนาญ ปีละ 100,000 บาท รวม 4,000,000 บาท รวมรับตลอดสัญญา (1+2) 4,550,000 บาท 59,500 บาท 61,400 บาท 606162697099 อายุ ( ปี ) รับบำนาญ รับเงินทุน เกษียณ เงินปันผล 5% 100,000 500,000 50,000 100,000

21 ฝากธนาคาร ควบคุมโดย กระทรวงการคลัง ออมกับไทยประกัน ชีวิต ควบคุมโดย กระทรวงการคลัง 1. ความคุ้มครองไม่มี 1. คุ้มครอง ต้นทางถึง ปลายทาง 2. เงินออม ฝากง่าย ถอนง่าย 2. เป็นการออมเงิน อย่างเป็นระบบ 3. ไม่สามารถนำไป ลดหย่อนภาษีได้ 3. นำไปลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท 4. หากทุพพลภาพ ถอน เงินที่ฝากไปมาใช้ 4. หากทุพพลภาพ บริษัท ออมเงินต่อให้เงินคืน ได้รับเหมือนเดิม 5. ไม่ได้รับสิทธิ์ Hotline5. ได้รับสิทธิ์ Hotline


ดาวน์โหลด ppt กรมธรรม์ ประกันชีวิต POLICY กรมธรรม์ ประกันชีวิต POLICY เก็บออม คุ้มครอง หน้าที่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต ( สัญญาหลัก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google