งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)
POLICY คุ้มครอง เก็บออม

2 อัตรามรณะ (ตัวอย่างชาย อายุ 35 ปี)
ที่ ม า ข อ ง เ บี้ ย ป ร ะ กั น อัตรามรณะ (ตัวอย่างชาย อายุ 35 ปี) จัดลูกค้าตาม เพศ, อายุ, อาชีพ, และสุขภาพ เป็นกลุ่ม ๆ ละ 1,000 คน อัตรามรณะของชาย อายุ 35 ปี ทุก 1,000 คน เสียชีวิตปีละ 5.88 คน ถ้าทำทุนประกัน 100,000 บาท/คน = 100,000x5.88 1,000 = 588 บาท/คน

3 ปรับให้เป็นอัตราคงที่
ที่ ม า ข อ ง เ บี้ ย ป ร ะ กั น 2.อัตราดอกเบี้ย ปรับให้เป็นอัตราคงที่ อายุ 35 ปี บาท เก็บเกิน บาท เบี้ยประกัน รวม บาท อายุ 35 55 ปี 3. อัตราค่าใช้จ่าย 272 บาท COST 100,000 ประมาณ1,210 บาท/ปี

4 ที่ ม า ข อ ง เ บี้ ย ป ร ะ กั น เฉลี่ยวันละ 3.30บาท อัตรามรณะ 588 บาท
อัตรามรณะ บาท อัตราดอกเบี้ย บาท อัตราค่าใช้จ่าย บาท COST 100,000 ประมาณ 1,210 บาท/ปี เฉลี่ยวันละ 3.30บาท

5 ให้ความคุ้มครองสูงที่สุด เบี้ยประกันถูกที่สุด
แบบประกัน Term Insurance (Cost) มีคุณสมบัติ ดังนี้ ให้ความคุ้มครองสูงที่สุด เบี้ยประกันถูกที่สุด ไม่มีมูลค่าเงินสด หมดไปปีต่อปี

6 ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญาเท่ากับทุนประกัน
แบบคุ้มทรัพย์ ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 1,000,000 บาท 4,800 บาท คุ้มครอง 5 ปี ผลประโยชน์ เสียชีวิตระหว่างสัญญา 10,400 บาท รับทุนประกันเต็มจำนวน 4,800 บาท 10,200 บาท คุ้มครอง 10 ปี 5,400 บาท 11,200 บาท คุ้มครอง 15 ปี 6,100 บาท 12,100 บาท คุ้มครอง 19 ปี ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญาเท่ากับทุนประกัน

7 โดย อาศัยกฎหมายควบคุมเงินสำรอง เป็นฐานรองรับความมั่นคง
2. ปรัชญาของ การเก็บออม โดย อาศัยกฎหมายควบคุมเงินสำรอง ของ กระทรวงการคลัง เป็นฐานรองรับความมั่นคง

8 เงินสำรอง ประกันชีวิต 25% พันธบัตรรัฐบาล 45% เงินสำรองเพิ่มเติม รวมเงินสำรอง = 70%

9 เก็บเงินฝากไว้ในธนาคารเพื่อยามฉุกเฉิน
ประมาณ 30 % นำเงินไปลงทุนในสิ่งที่ท่านชอบและถนัด ประมาณ 30%-40% นำเงินที่ตั้งใจจะเก็บเพื่อเก็บไว้ใช้ยามชรา มาสร้างค่าให้มากขึ้น ประมาณ 10%-30%

10 คุ้มครองฟรี 100,000 บาทหรือมูลค่าเงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา
แบบทรัพย์ปันผล 20/20 ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท 6,860 บาท 7,140 บาท ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 3 สิ้นปีที่ 1 2 4 120,000 20 2% 2% 2% + ฝากทบต้นกับบริษัท 53,342 2,000 2,000 2,000 รวมรับทั้งสัญญา เงินคืน 2% ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2-19 ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 4% 173,342 คุ้มครองฟรี 100,000 บาทหรือมูลค่าเงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา

11 ผ่า แบบทรัพย์ปันผล 20/20 ทุนประกัน 100,000 บาท 1,210 5,930
7,140 บาท เพื่อความคุ้มครอง (Cost) 100,000 บาท 1,210 เฉลี่ยวันละ 3.30 บาท เพื่อเก็บออม (Cash) 100,000 บาท 7,140 เพื่อร่วมลงทุน (Investment) 20,000 บาท 5,930 เพื่อคืนล่วงหน้า (Endowment) 53,342 บาท รวมเงินฝาก 5,930x20 = 118,600 ได้ 173,342 บาท

12 ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญาเท่ากับ 5 เท่าของทุนประกัน
แบบคุ้มทวี 5 เท่า ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท 6,390 บาท 8,720 บาท คุ้มครอง 20 ปี ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญาเท่ากับ 5 เท่าของทุนประกัน ผลประโยชน์ 1. เสียชีวิตระหว่างสัญญา รับ 500,000 บาท 2. อยู่ครบสัญญา รับ 120,000* บาท * รับรองการจ่ายขั้นต่ำ 110% ของทุนประกัน

13 เพื่อความคุ้มครอง (Cost) เพื่อร่วมลงทุน (Investment)
แบบคุ้มทวี 5 เท่า (20/20) ผ่า ทุนประกัน 100,000 บาท 8,720 บาท เพื่อความคุ้มครอง (Cost) 500,000 บาท 6,050 เฉลี่ยวันละ บาท เพื่อเก็บออม (Cash) 100,000 บาท 8,720 เพื่อร่วมลงทุน (Investment) 20,000 บาท 8.5% 2,670 รวมเงินฝาก 2,670x20 = 53,400 ได้ 120,000 บาท

14 4.803,732 1,000,000 ทรัพย์ทวี 400 ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน บาท
184,600 บาท 185,300 บาท ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 สิ้นปีที่ 1 3,000,000 4 8 12 16 20 30% 30% 30% + 30% ฝากทบต้นกับบริษัท 1,803,732 300,000 300,000 300,000 300,000 รวมรับทั้งสัญญา เงินคืน 30% ทุกสิ้นปีที่ 4 ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 4% 4.803,732 คุ้มครองฟรี 1,000,000 บาทหรือมูลค่าเงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา

15 2,834,339 1,000,000 เกษมทรัพย์ ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน บาท
99,700 บาท 102,100 บาท ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 สิ้นปีที่ 1 1,500,000 4 8 12 16 20 20% 20% 20% + 20% ฝากทบต้นกับบริษัท 1,334,339 200,000 200,000 200,000 200,000 รวมรับทั้งสัญญา เงินคืน 20% ทุกสิ้นปีที่ 4 ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 5% 2,834,339 คุ้มครองฟรี 1,000,000 บาทหรือมูลค่าเงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา

16 1,613,845 1,000,000 ทรัพย์ทวี 400 ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน บาท
184,600 บาท 185,300 บาท ครบสัญญาสิ้นปีที่ 20 หยุดออม สิ้นปีที่ 4 300,000 30% 6 30,000 1,000,000 20 + ฝากทบต้นกับบริษัท 613,845 รวมรับทั้งสัญญา เงินคืน 30% และเงินคืนทันที ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 4% 1,613,845 คุ้มครองฟรี 1,000,000 บาทหรือมูลค่าเงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา

17 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท
ธนทรัพย์ 10/2 ตัวอย่าง อายุ 40 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท ครบสัญญาสิ้นปีที่ 10 สิ้นปีที่ 2 145,000 10 หยุดออม คิดเป็นดอกเบี้ยก่อนภาษี 4.69% สามารถนำไปลดหย่อนภาษีไม่เกิน 100,000 บาท

18 ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 5%
เกษมทวี 14/7 ตัวอย่าง อายุ 40 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท 1,840 บาทต่อเดือน 1,860 บาทต่อเดือน ครบสัญญาสิ้นปีที่ 14 สิ้นปีที่ 122,000 1 4,000 4% 2 4,000 4% 3 4,000 4% 7 14 + หยุดออม ฝากทบต้นกับบริษัท 78,395 รวมรับทั้งสัญญา เงินคืน 4% ทุกสิ้นปี 1-14 ฝากต่อกับบริษัทได้ดอกเบี้ย 5% 200,395 คุ้มครองฟรี 120,000 บาทหรือมูลค่าเงินเวนคืนที่มากกว่า ตลอดสัญญา

19 ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี
แบบบำนาญ ตัวอย่าง อายุ 35 ปี ทุนประกัน 1,000,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี 59,500 บาท 61,400 บาท อายุ (ปี) 60 61 62 69 70 99 100,000 500,000 50,000 รับบำนาญ รับเงินทุนเกษียณ เงินปันผล 5% 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลประโยชน์ ครบอายุ 60 ปี รับเงินทุนเกษียณจำนวน (20,000 x 25 ปี) ,000 บาท เงินปันผล ประมาณ 5% ,000 บาท อายุ ปี รับบำนาญ ปีละ 100,000 บาท รวม ,000,000 บาท รวมรับตลอดสัญญา (1+2) ,550,000 บาท

20 ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง ออมกับไทยประกันชีวิต
ฝากธนาคาร ควบคุมโดยกระทรวงการคลัง ออมกับไทยประกันชีวิต 1. ความคุ้มครองไม่มี 1.คุ้มครอง ต้นทางถึงปลายทาง 2. เงินออม ฝากง่ายถอนง่าย 2.เป็นการออมเงินอย่างเป็นระบบ 3. ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 3.นำไปลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท 4. หากทุพพลภาพ ถอนเงินที่ฝากไปมาใช้ 4.หากทุพพลภาพ บริษัทออมเงินต่อให้เงินคืนได้รับเหมือนเดิม 5. ไม่ได้รับสิทธิ์ Hotline 5.ได้รับสิทธิ์ Hotline


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google