งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1 โครงการการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และโครงการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่ กำเนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1 โครงการการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และโครงการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่ กำเนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1 โครงการการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และโครงการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่ กำเนิด และสาเหตุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2555 กองทุนโรคไตวาย 6 มีนาคม 2555

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 2 HEART TRANSPLANTATION

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 3 หลักการและเหตุผล เป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก อาจทำให้ล้มละลายจาก การเจ็บป่วยได้ (Catastrophic illness) ภาระงบประมาณโดยรวม (Budget impact) ไม่สูงมาก เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยน้อย ช่วยเสริมระบบรับบริจาคอวัยวะให้เข้มแข็งมากขึ้น เป็น ประโยชน์กับการขยายการปลูกถ่ายไต ซึ่งช่วยลดภาระ งบประมาณระยะยาวได้ การประเมินต้นทุนประสิทธิผลอรรถประโยชน์ (Cost-utility analysis) อยู่ในเกณฑ์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 4 ภาวะ หัวใจวาย รักษาด้วยยาสวนหัวใจผ่าตัด เปลี่ยน/ซ่อม ลิ้นหัวใจ Coronary Bypass ตัดแต่ง ผนังหัวใจ อื่นๆ ไม่สามารถ รักษาอื่นๆได้ เหมาะสม เปลี่ยนหัวใจ ผ่าตัด เปลี่ยน หัวใจ ไม่เหมาะสม เปลี่ยนหัวใจ รักษา ประคับ ประคอง ผังการรักษาโรคหัวใจวาย

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 5 ประมาณการณ์ผู้ป่วยสะสมและภาระงบประมาณใน 10 ปี จำนวนผู้ป่วยสิทธิ์ UC ที่จะได้รับการเปลี่ยนหัวใจมากสุด : 30 ราย / ปี, Survival Analysis: 1 Yr: 79%, 3 Yr: 75%, 5 Yr: 64% จำนวนผู้ป่วย ( ราย ) ค่ารักษาพยาบาล ( ล้านบาท )

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 6 ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประสานยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 การครอบคลุมสิทธิประโยชน์ HEART TRANSPLANTATION ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 7 เป้าหมายการบริการ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ30 ราย งบประมาณ งบกองทุนโรคไตวาย

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 8 ๑. คุณสมบัติของหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผ่าน การประเมินและรับรองจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ๒. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ ๒.๑ เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒.๒ เป็นผู้ป่วยหัวใจวายอย่างรุนแรงและไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น ๒.๓ เป็นผู้ป่วยที่สุขภาพแข็งแรงเพียงพอสำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด ๒.๔ ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่า มีความเหมาะสมที่จะได้รับการผ่าตัด เปลี่ยนหัวใจ แนวทางการบริหารจัดการ

9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 9 ๓. การจัดสรรอวัยวะ (Organ allocation) ให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรอวัยวะ ๔. การใช้ยากดภูมิคุ้มกันและแนวทางการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง ประเทศไทย

10 10 HEART TRANSPLANTATION DonorRecipient Deceased Donor TX Period Discharge Protocol HTX-ACR Graft dysfunction Protocol HTX-II Protocol HTX-I Protocol HTX-IV Protocol HTX-III เลือก 1 protocol Acute cellular rejectionAntibody mediated rejection Protocol HTX-AMR ECMOIABP No complication NO Other complications Protocol HTX-R Protocol HTX-VI Protocol HTX-VI

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 11 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัด จะจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการตั้งแต่ขั้นตอนการ จัดเตรียม การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการดูแลหลัง ผ่าตัด เป็นไปตามแบบแผนการรักษา ( Protocol ) ของ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเสนอ ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด ค่ายากดภูมิคุ้มกัน การจ่ายชดเชยฯให้หน่วยบริการ

12 12 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัด HEART TRANSPLANTATION DonorRecipient Deceased Donor TX Period Discharge Protocol HTX-ACR Graft dysfunction Protocol HTX-II Protocol HTX-I Protocol HTX-IV Protocol HTX-III เลือก 1 protocol Acute cellular rejectionAntibody mediated rejection Protocol HTX-AMR ECMOIABP No complication กรณีที่ผู้ป่วยต้องมีการ admit เพื่อทำ cardiac catheterrization สามารถ เบิกเพิ่มเติมจากระบบ DRGs + เบิกค่าอุปกรณ์ NO Other complications DRGs Protocol HTX-R Protocol HTX-VI Protocol HTX-VI แจ้ง สปสช. เพื่อเบิกเพิ่มเติม 30,00 0 บาท 310, 000 320, 000 375, 000 380, 000 455, 000 465, 000 320, 000 300, 000

13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 13 ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด แผนการรักษาชุด บริการ (Protocol) รายการที่รวมอยู่ชุดบริการราคาเหมาจ่าย Protocol - Myocardium biopsy  ค่าทำ Echocardiogram  ค่าอุปกรณ์ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ  ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ๓๐,๐๐๐

14 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 14 เงื่อนไขการรับยาอัตราการจ่ายค่าบริการต่อเดือน หลังผ่าตัด ๑- ๖ เดือน๓๐,๐๐๐ หลังผ่าตัด ๗ - ๑๒ เดือน๒๕,๐๐๐ หลังผ่าตัด ๑๓ - ๒๔ เดือน๒๐,๐๐๐ หลังผ่าตัด ๒๕ เดือนขึ้นไป๑๕,๐๐๐ เกณฑ์การให้ยากดภูมิคุ้มภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ต้องเป็นไปตาม แนวทางของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ทั้งนี้อัตราที่จ่ายนี้ ครอบคลุมการตรวจรักษา ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นและการตรวจระดับยา กดภูมิคุ้มกันหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ โดยแบ่งตามระยะเวลาหลังผ่าตัดเปลี่ยน หัวใจดังนี้ ค่ายากดภูมิคุ้มกัน

15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

16 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 16 PEDIATRIC LIVER TRANSPLANTATION

17 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 17 ผู้ป่วยเด็กโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด (Biliary atresia) มี อุบัติการณ์ประมาณ 1 ใน 15,000 ของทารกคลอดมีชีวิต (0.007%) และจากการประมาณการพบว่า มีอุบัติการณ์ราว 60-80 คนต่อปี ในจำนวนนี้ ร้อยละ 50 ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ปลูกถ่ายตับ กล่าวคือ ประมาณ 30-40 รายต่อปี (รวมทุก สิทธิ) ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเพียงไม่ถึงร้อยละ 20 ของรายที่มีความ จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมด หลักการและเหตุผล

18 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 18 ผู้ป่วยเด็กหลังจากที่รักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ มี อัตราการรอดชีวิตในปีแรกสูงถึงร้อยละ 83-94 และอัตรา การรอดชีวิตในปีที่ 5 อยู่ระหว่างร้อยละ 82-92 ด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยพบว่า เด็กส่วนใหญ่เติบโต มี พัฒนาการ และสามารถเข้าเรียนได้เหมือนเด็กปกติ การประเมินต้นทุนประสิทธิผลอรรถประโยชน์ (Cost-utility analysis) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

19 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 19 ประมาณการมีเด็กต้องการปลูกถ่ายตับ 40 รายต่อปี และมีอัตราการรอดชีวิตในปีที่ 1 ร้อย ละ 85, ปีที่ 5 ร้อยละ 82, และปีที่10 ร้อยละ 82 และเด็กมีชีวิตรอดจนถึงอายุ 70 ปี 19 ประมาณการณ์ผู้ป่วยสะสมและภาระงบประมาณใน 10 ปี

20 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 20 การครอบคลุมสิทธิประโยชน์ PEDIATRIC LIVER TRANSPLANTATION ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการประสานยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

21 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 21 เป้าหมายการบริการ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายตับในเด็ก30 ราย งบประมาณ งบกองทุนโรคไตวาย

22 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 22 ๑. คุณสมบัติของหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผ่าน การประเมินและรับรองจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ๒. เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ ๒.๑ เป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒.๒ เป็นผู้ป่วยเด็กตับวายจากท่อน้ำดีอุดตันตั้งแต่กำเนิดหรือตับวายจาก สาเหตุอื่นๆ ๒.๓ เป็นผู้ป่วยที่สุขภาพแข็งแรงเพียงพอสำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด ๒.๔ ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่า มีความเหมาะสมที่จะได้รับการผ่าตัดปลูก ถ่ายตับ แนวทางการบริหารจัดการ

23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 23 ๓. การจัดสรรอวัยวะ (Organ allocation) ให้เป็นไปตามประกาศของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เรื่อง เกณฑ์การจัดสรรอวัยวะ ๔. การใช้ยากดภูมิคุ้มกันและแนวทางการปลูกถ่ายตับในเด็ก ให้เป็นไปตามแนวทางการรักษาของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่ง ประเทศไทย

24 24 LIVER TRANSPLANTATION DonorRecipient Deceased Donor TX Period Discharge Protocol OLT-ACR Protocol OLT-II Protocol OLT-I Protocol OLT-IV Protocol OLT-III เลือก 1 protocol Acute cellular rejectionNo complicationOther complications Protocol OLT-R Living Donor

25 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 25 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัด จะจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการตั้งแต่ขั้นตอนการ จัดเตรียม การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ และการดูแลหลัง ผ่าตัด เป็นไปตามแบบแผนการรักษา ( Protocol ) ของ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเสนอ ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด ค่ายากดภูมิคุ้มกัน การจ่ายชดเชยฯให้หน่วยบริการ

26 26 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัด LIVER TRANSPLANTATION DonorRecipient Deceased Donor TX Period Discharge Protocol OLT-ACR Protocol OLT-II Protocol OLT-I Protocol OLT-IV Protocol OLT-III เลือก 1 protocol Acute cellular rejectionNo complicationOther complications DRGs Protocol OLT-R Living Donor ค่าใช้จ่ายผู้บริจาคที่มี ชีวิตระหว่างเข้ารับการ ผ่าตัด 30,00 0 บาท 410, 000 420, 000 555, 000 40,00 0 บาท 100,00 0 บาท 565, 000 30,00 0 บาท ค่าเตรียมผู้บริจาค ที่มีชีวิต ก่อนเข้า รับการผ่าตัด

27 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 27 ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด แผนการรักษาชุด บริการ (Protocol) รายการที่รวมอยู่ชุดบริการราคาเหมาจ่าย Protocol -Liver biopsy  ค่าตรวจ ultrasound  ค่าอุปกรณ์ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ  ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ๑๐,๐๐๐

28 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 28 เงื่อนไขการรับยาอัตราการจ่ายค่าบริการต่อเดือน หลังผ่าตัด ๑- ๖ เดือน๓๐,๐๐๐ หลังผ่าตัด ๗ - ๑๒ เดือน๒๕,๐๐๐ หลังผ่าตัด ๑๓ - ๒๔ เดือน๒๐,๐๐๐ หลังผ่าตัด ๒๕ เดือนขึ้นไป๑๕,๐๐๐ เกณฑ์การให้ยากดภูมิคุ้มภายหลังการปลูกถ่ายตับต้องเป็นไปตามแนวทาง ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ทั้งนี้อัตราที่จ่ายนี้ครอบคลุมการ ตรวจรักษา ตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นและการตรวจระดับยากดภูมิคุ้มกัน หลังการ ปลูกถ่ายตับ โดยแบ่งตามระยะเวลาหลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ดังนี้ ค่ายากดภูมิคุ้มกัน

29 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 29 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

30 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 30 แนะนำผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษา ยังหน่วยบริการตามสิทธิ และขอ หนังสือส่งตัวไปยังหน่วยบริการที่ เข้าร่วมโครงการฯ ขั้นตอนการเข้ารับบริการของประชาชน

31 31 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 1 โครงการการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และโครงการปลูกถ่ายตับในเด็กกรณีท่อน้ำดีตีบตันแต่ กำเนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google