งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วย มือ กค 0423.3/ ว 384 ลว.18 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วย มือ กค 0423.3/ ว 384 ลว.18 ตุลาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วย มือ กค 0423.3/ ว 384 ลว.18 ตุลาคม 2556

2 วัตถุประสงค์ ส่วนราชการยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 เป็นต้นไป แต่ถ้าไม่พร้อม * ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 เป็นต้นไป ให้ทุกส่วน ราชการจัดทำบัญชีตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว และ บก. จะแจ้งให้ สตง. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีของ หน่วยงานตามระบบ GFMIS

3 การดำเนินการ ระดับกรม * ใช้ดุลพินิจ พิจารณาความพร้อมของแต่ละ หน่วยเบิกจ่าย * กำกับ ควบคุม ให้หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด นำข้อมูลเข้า GFMIS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน * แจ้งการยกเลิกบัญชีมือของหน่วยเบิกจ่าย ภายใต้สังกัด ให้ สตง. และสำเนาให้ บก. ทราบ

4 การดำเนินการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย * ยอดยกไปของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จากงบทดลอง ประจำเดือน (ZGL_MVT_MONTH) / รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ใน Web Report จะต้องมีดุลบัญชีปกติ * บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน * ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชี เป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

5 การดำเนินการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย * จัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน ส่ง สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป * ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้น ปีงบประมาณ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ * ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลบัญชี ในระบบ GFMIS กับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย.. บัญชีที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ลูกหนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภาระหนี้สิน

6 1. บัญชีเงินสดในมือ ยอดยกไปของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จากงบทดลองประจำเดือน จะต้องตรงกับยอดเงินตามรายงาน เงินคงเหลือประจำวันที่จัดทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก คลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ. ศ. 2551

7 2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ละบัญชี ณ วันที่ 30 กย. 56 จากงบทดลองประจำเดือน ให้จัดทำงบกระทบ ยอดเงินฝากธนาคารกับ Bank Statement หรือสมุดคู่ฝาก ของเงินฝากธนาคารทุกประเภทและทุกบัญชี

8 3. บัญชีเงินฝากคลัง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินฝาก คลัง ณ วันที่ 30 กย. 56 กับรายงาน เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง หากมีผลต่างให้ จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากคลังเพื่อใช้ ในการตรวจสอบ

9 9 ยอดเงิน ตาม สัญญา ยืมเงินที่ ยังไม่ส่ง ใช้คืน เงินยืม ยอดยกไปของ บัญชีลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 30 ก. ย. 56 จากงบทดลอง ประจำเดือน ยอดยกไปของ บัญชีลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 30 ก. ย. 56 จากงบทดลอง ประจำเดือน เท่ากั บ 4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

10 5. บัญชีสินทรัพย์ถาวร ( ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ) สินทรัพย์ ( ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ) รายงาน การตรวจพัสดุ ประจำปี ตรวจสอบ ปรับปรุงทะเบียนและบัญชีให้ ถูกต้องตรงกัน

11 11 ยอดเงินในใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิก ที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกหรือ หน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ขาย ผู้รับจ้าง เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ / หลักฐานขอเบิกที่ยัง ไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ยอดยกไปของบัญชีเจ้าหนี้ / ใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 30 ก. ย. 56 จากงบทดลองประจำเดือน เท่ากับ 4. บัญชีเจ้าหนี้ / ใบสำคัญค้างจ่าย


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วย มือ กค 0423.3/ ว 384 ลว.18 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google