งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ
กค /ว 384 ลว.18 ตุลาคม 2556

2 วัตถุประสงค์ ส่วนราชการยกเลิกการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ เป็นต้นไป แต่ถ้าไม่พร้อม * ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ เป็นต้นไป ให้ทุกส่วนราชการจัดทำบัญชีตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว และ บก.จะแจ้งให้ สตง. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีของหน่วยงานตามระบบ GFMIS

3 การดำเนินการ ระดับกรม
* ใช้ดุลพินิจ พิจารณาความพร้อมของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย * กำกับ ควบคุม ให้หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด นำข้อมูลเข้า GFMIS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน * แจ้งการยกเลิกบัญชีมือของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด ให้ สตง.และสำเนาให้ บก.ทราบ

4 การดำเนินการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย
* ยอดยกไปของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จากงบทดลองประจำเดือน (ZGL_MVT_MONTH) / รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ใน Web Report จะต้องมีดุลบัญชีปกติ * บันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน * ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

5 การดำเนินการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย
* จัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน ส่ง สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป * ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ * ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลบัญชีในระบบ GFMIS กับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย..บัญชีที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน ลูกหนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ภาระหนี้สิน

6 1.บัญชีเงินสดในมือ ยอดยกไปของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จากงบทดลองประจำเดือน จะต้องตรงกับยอดเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่จัดทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

7 2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ละบัญชี ณ วันที่ 30 กย. 56 จากงบทดลองประจำเดือน ให้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับ Bank Statement หรือสมุดคู่ฝากของเงินฝากธนาคารทุกประเภทและทุกบัญชี

8 3.บัญชีเงินฝากคลัง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กย. 56 กับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง หากมีผลต่างให้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากคลังเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

9 เท่ากับ 4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม
ยอดยกไปของบัญชีลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 จากงบทดลองประจำเดือน ยอดเงินตามสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม เท่ากับ

10 5. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์)
รายงาน การตรวจพัสดุ ประจำปี ตรวจสอบ ปรับปรุงทะเบียนและบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน

11 4.บัญชีเจ้าหนี้/ใบสำคัญค้างจ่าย
ยอดยกไปของบัญชีเจ้าหนี้/ใบสำคัญค้างจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 56 จากงบทดลองประจำเดือน เท่ากับ ยอดเงินในใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ขาย ผู้รับจ้าง เจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิ/หลักฐานขอเบิกที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการยกเลิกการจัดทำ บัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google