งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว

2 วันที่ 19-20 เมษายน 54 อบรมสุขลักษณะที่ดีใน การแปรรูปผลิตผลการเกษตร วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองคลองกระอาน ม.14 ต.นาปะขอ เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 25 ราย

3 วันที่ 20 เมษายน 2554 รับแจ้งความเสียหายจากอุทกภัย ปี 54 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว เกษตรกร 30 ราย

4 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 วิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ม. 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ร่วมพิธีทำขวัญข้าว เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 50 ราย

5 รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/2554 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-2 พฤษภาคม 2554 เกษตรกรรวม 91 ราย

6 วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบางแก้ว ปี 54 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว

7 ด้านพืช จำนวน 443 ราย งบประมาณ 2,902,829.25 บาท ด้านปศุสัตว์ จำนวน 175 ราย งบประมาณ 409,915.00 บาท ด้านประมง จำนวน 212 ราย งบประมาณ 1,030,143.84 บาท

8 อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 อบรมเกษตรกรตามโครงการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ณ ศาลาประชาคม อำเภอบางแก้ว เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย

9 วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองพัฒนา ม.4 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

10 เยี่ยมติดตาม – กิจกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตร การผลิตข้าวซ้อมมือ - ประชุมวางแผนการจัดบ้านเกษตรสมบูรณ์ จำนวน 50 ราย

11 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำน วน ตำบ ล บุคคล เป้าหมา ย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 1 - บ้านเกษตร สมบูรณ์ ม.6 ต. ท่า มะเดื่อ 150 ปารีณา 2 - ประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ศาลา ประชาคม อำเภอ -100 เกษตร อำเภอ 3 - ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการ ห้อง ประชุม อำเภอ -20 เกษตร อำเภอ

12 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำน วน ตำบ ล บุคคล เป้าหมา ย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 6 - ประชุม สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้อง ประชุม เกษตร อำเภอ -8 เกษตร อำเภอ 7 - ขึ้นทะเบียน เกษตรผู้ปลูก ข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 วัดควน โหมด ม. 3 ต. นา ปะขอ 130 ชาญชัย 8 - ขึ้นทะเบียน เกษตรผู้ปลูก ข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 ศาลา หมู่บ้าน ม.6 ต. นา ปะขอ 130 ชาญชัย 9 - ขึ้นทะเบียน เกษตรผู้ปลูก ข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 วัดโตนด ม.4 ต. นา ปะขอ 130 ชาญชัย

13 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำน วน ตำบ ล บุคคล เป้าหมา ย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 10 - ขึ้นทะเบียน เกษตรผู้ปลูก ข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 ศาลา หมู่บ้าน ม.13 ต. นาปะขอ 130 ชาญชัย 13 - ประชุม คณะกรรมก ารศูนย์ ต. ท่ามะเดื่อ ศาลา อเนกประ สงค์ ม.1 ต. ท่า มะเดื่อ 116 สม ปราชญ์ 14 - ประชุม คณะกรรมก ารศูนย์ฯ ต. โคกสัก อบต. โคก สัก ม.5 ต. โคกสัก 116 อัจฉรา 15 - ประชุม คณะกรรมก ารศูนย์ฯ ต. นาปะขอ สนง. เกษตร อำเภอ บางแก้ว 116 ชาญชัย

14 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำน วน ตำบ ล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 16- ประชุมสัมมน าเชิง ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สั่ง เสริม การเกษตร สนง. เกษตร อำเภอ บางแก้ว -60 เกษตร จังหวัด 17 - จัดทำ ประชาคมผู้ ปลูกข้าว รอบ 2 วัดควน โหมด ม.3 ต. นา ปะขอ 130 ชาญชัย 20 - จัดทำ ประชาคมผู้ ปลูกข้าว รอบ 2 ศาลา หมู่บ้าน ม.6 ต. นา ปะขอ 130 ชาญชัย

15 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำน วน ตำบ ล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 21 - จัดทำ ประชาคมผู้ ปลูกข้าว รอบ 2 วัดนาปะ ขอ ม.4 ต. นาปะ ขอ 130 ชาญชัย 22 - จัดทำ ประชาคมผู้ ปลูกข้าว รอบ 2 ศาลา หมู่บ้าน ม.13 ต. นาปะขอ 130 ชาญชัย 23 - ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ ปลูกข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 ศาลา หมู่บ้าน ม.2 ต. ท่า มะเดื่อ 130 สม ปราชญ์

16 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำน วน ตำบ ล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 24 - ขึ้นทะเบียน เกษตรผู้ปลูก ข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 วัดสัง เขย่า ม.3 ต. ท่า มะเดื่อ 130 สม ปราชญ์ 27 ออกใบรับรอง ผู้ปลูกข้าว สนง. เกษตร อำเภอ บางแก้ว 130 เกษตร อำเภอ 28 - ออก ใบรับรองผู้ ปลูกข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 สนง. เกษตร อำเภอ บางแก้ว 130 เกษตร อำเภอ

17 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำน วน ตำบ ล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 29 - ออก ใบรับรองผู้ ปลูกข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 สนง. เกษตร อำเภอ บางแก้ว 130 เกษตร อำเภอ 30 - ออก ใบรับรองผุ้ ปลูกข้าว รอบ 2 ( นาปรัง ) ปี 54 สนง. เกษตร อำเภอ บางแก้ว 130 เกษตร อำเภอ

18


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google