งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบที่4การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบที่4การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบที่4การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ประกอบที่4การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ

2 การกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ภาชนะขังน้ำในโรงเรียนไม่มีลูกน้ำ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ(30ข้อ) ไม่ ไม่มี 100% การสำรวจ รายงายการเกิดอุบัติเหตุของโรงเรียน ผลการสำรวจย้อนหลัง 3ครั้ง สำรวจตามจริงตามแบบสำรวจใน รายงาน

3 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล 4.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศในโรงเรียน ร้อยละ70 ขึ้นไป นักเรียนป.4ขึ้นไป 20 คน สอบถามหรือสัมภาษณ์

4 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล
1.นักเรียนเคยได้รับการฝึกทักษะในเรื่องต่อไปนี้ ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล การรักษาความสะอาดของร่างกาย การล้างมือ การเลือกซื้ออาหาร การไม่รับประทานอาหารที่มีสารอันตราย การหลีกเลี่ยงสารเสพติด การป้องกันอุบัติเหตุ การหลีกเลี่ยงการพนันและการเที่ยวกลางคืน การจัดการอารมณ์ตนเอง ความปลอดภัยในชีวิตและถูกล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ80 ขึ้นไป นักเรียน 20 ประมาณคน - สุ่มสัมภาษณ์

5 2. ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล 2. มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน 3.นักเรียนป1-ป.6 แปงฟันหลังอาหารกลางวัน 4.นักเรียนทุกคนไม่เป็นเหา 3 กิจกรรมขึ้นไป ทุกคน บันทึกรายงาน ดูสถานที่และอุปกรณ์ นักเรียนหญิง ตรวจสอบหลักฐาน สุ่มสอบถาม สุ่มตรวจ

6 โภชนาการอาหารที่ปลอดภัย
องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการอาหารที่ปลอดภัย

7 โครงการหรือวิธีการแก้ไข
ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล นักเรียนป.1มีน้ำหนักตามเกณฑ์ นักเรียนป.1มีความสูงตามเกณฑ์ นักเรียนที่มีภาวะการเจริญเติบโตผิดปกติได้รับการแก้ไข นักเรียนป.1ขึ้นไปได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก นักเรียนได้รับการตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน 95% 85% ทุกคน อร.14 โครงการหรือวิธีการแก้ไข โครงการหรือกิจกรรม ตรวจสอบหลักฐาน

8 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล 6. นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 7.นักเรียนป.1-ป.6ได้ดื่มนมทุกวัน 8.นักเรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า 9.ไม่มีการจำหน่ายอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 10.มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน ทุกคน ไม่มี ผ่านมาตรฐาน30ข้อ นักเรียนป.4ขึ้นไป20คน เหมือนข้อ6 สถานที่จริง สุ่มสอบถาม สำรวจสภาพจริง สำรวจจริง

9 การออกกำลังกายและนันทนาการ
องค์ประกอบที่ 8 การออกกำลังกายและนันทนาการ

10 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล มีสถานที่และอุปกรณ์การออกกำลังกาย มีกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนและประชาชน มีชมรม/กลุ่มออกกำลังกาย นักเรียนได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างน้อยปีละครั้ง นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพ มีทั้งอย่าง สัปดาละ3วัน 1ชมรม ทุกคน 60% สถานที่จริง สมุดบันทึกกิจกรรม บันทึกชมรม รายงาน สมุดบันทึก สังเกต สอบถามครูพลานามัย สอบถามนักเรียน ตรวจสอบจากรายงาน ตรวจสอบจากยันทึกรายงาน

11 การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม
องค์ประกอบที่ 9 การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม

12 ตัวชี้วัด เกณฑ์ แหล่งข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล 1.ครูประจำชั้นคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนที่มีปัญหาได้ 2.นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังและช่วยเหลือได้ 3.นักเรียนที่มีปัญหาเกินขีดความสามารถได้รับการส่งต่อ 4. นักเรียนที่มีปัญหาเกินขีดความสามารถได้รับการส่งต่อได้รับการติดตามจากครู 5.นักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อน/พ่อแม่/ครูทุกครั้งที่มีปัญหา ครูทุกคน ทุกคน ครูประจำชั้น สมุดบันทึกนักเรียน สมุดบันทึกการส่งต่อ สมุดบันทึก นักเรียน ตรวจสอบหลักฐาน สุ่มสอบถามนักเรียนป.4ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบที่4การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google