งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ประกอบที่ 4 การจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ เอื้อต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ประกอบที่ 4 การจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ เอื้อต่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ประกอบที่ 4 การจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ เอื้อต่อสุขภาพ

2 การกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียน ตัวชี้วัดเกณฑ์แหล่งข้อมู ล วิธีเก็บข้อมูล 1. มาตรฐาน สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน 2. การเกิด อุบัติเหตุจาก สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน จนไม่สามารถ มาโรงเรียน ได้ 3. ภาชนะขังน้ำ ในโรงเรียน ไม่มีลูกน้ำ ผ่าน เกณฑ์ ทุกข้อ (30 ข้อ ) ไม่ ไม่มี 100% การ สำรวจ รายงาย การเกิด อุบัติเหตุ ของ โรงเรียน ผลการ สำรวจ ย้อนหลัง 3 ครั้ง สำรวจตาม จริงตาม แบบสำรวจ ใน รายงาน การสำรวจ

3 ตัวชี้วัดเกณฑ์แหล่งข้อมู ล วิธีเก็บข้อมูล 4. นักเรียนมีความ พึงพอใจต่อ บรรยากาศใน โรงเรียน ร้อย ละ 70 ขึ้นไป นัก เรียนป.4 ขึ้นไป 20 คน สอบถาม หรือ สัมภาษณ์

4 1. นักเรียนเคยได้รับการฝึกทักษะในเรื่อง ต่อไปนี้ ตัวชี้วัดเกณ ฑ์ แหล่งข้อ มูล วิธีเก็บ ข้อมูล 1. การรักษาความ สะอาดของร่างกาย 2. การล้างมือ 3. การเลือกซื้ออาหาร 4. การไม่รับประทาน อาหารที่มีสาร อันตราย 5. การหลีกเลี่ยงสารเสพ ติด 6. การป้องกันอุบัติเหตุ 7. การหลีกเลี่ยงการ พนันและการเที่ยว กลางคืน 8. การจัดการอารมณ์ ตนเอง 9. ความปลอดภัยใน ชีวิตและถูกล่วง ละเมิดทางเพศ ร้อย ละ 80 ขึ้นไป นักเรียน 20 ประมาณ คน - สุ่ม สัมภาษณ์

5 2. ตัวชี้วัดเกณ ฑ์ แหล่งข้อ มูล วิธีเก็บ ข้อมูล 2. มีกิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ด้าน สุขภาพใน โรงเรียน 3. นักเรียนป 1- ป.6 แปงฟันหลัง อาหารกลางวัน 4. นักเรียนทุกคนไม่ เป็นเหา 3 กิจก รรม ขึ้น ไป ทุก คน บันทึก รายงาน ดู สถานที่ และ อุปกรณ์ นักเรียน หญิง - ตรวจสอบ หลักฐาน - สุ่ม สอบถาม - สุ่มตรวจ

6 องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการอาหารที่ ปลอดภัย

7 ตัวชี้วัดเกณ ฑ์ แหล่งข้ อมูล วิธีเก็บข้อมูล 1. นักเรียนป.1 มี น้ำหนักตามเกณฑ์ 2. นักเรียนป.1 มีความ สูงตามเกณฑ์ 3. นักเรียนที่มี ภาวะการ เจริญเติบโต ผิดปกติได้รับการ แก้ไข 4. นักเรียนป.1 ขึ้นไป ได้รับยาเม็ดเสริม ธาตุเหล็ก 5. นักเรียนได้รับการ ตรวจภาวะขาดสาร ไอโอดีน 95% 85% ทุก คน อร.14 โครงกา รหรือ วิธีการ แก้ไข โครงกา รหรือ กิจกรรม อร.14 ตรวจสอบ หลักฐาน

8 ตัวชี้วัดเกณ ฑ์ แหล่งข้ อมูล วิธีเก็บข้อมูล 6. นักเรียนได้ รับประทานอาหาร ครบ 5 หมู่ 7. นักเรียนป.1- ป.6 ได้ ดื่มนมทุกวัน 8. นักเรียนมีความรู้ใน การเลือก รับประทานอาหารที่ มีคุณค่า 9. ไม่มีการจำหน่าย อาหารที่มีผลเสีย ต่อสุขภาพ 10. มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร ของโรงเรียน ทุก คน ไม่มี ผ่าน มาตร ฐาน 30 ข้อ นัก เรียนป. 4 ขึ้นไป 20 คน เหมือน ข้อ 6 สถานที่ จริง - สุ่มสอบถาม - สำรวจ สภาพจริง - สำรวจจริง

9 องค์ประกอบที่ 8 การออกกำลัง กายและ นันทนาการ

10 ตัวชี้วัดเกณ ฑ์ แหล่งข้ อมูล วิธีเก็บข้อมูล 1. มีสถานที่และ อุปกรณ์การออก กำลังกาย 2. มีกิจกรรมการออก กำลังกายสำหรับ นักเรียนและ ประชาชน 3. มีชมรม / กลุ่มออก กำลังกาย 4. นักเรียนได้ทดสอบ สมรรถภาพทาง กายอย่างน้อยปีละ ครั้ง 5. นักเรียนมี สมรรถภาพทาง กายผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน 6. ให้คำปรึกษาแก่ นักเรียนที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ทดสอบ สมรรถภาพ มีทั้ง อย่าง สัปดา ละ 3 วัน 1 ชมร ม ทุก คน 60% ทุก คน สถานที่ จริง สมุด บันทึก กิจกรรม บันทึก ชมรม รายงาน สมุด บันทึก - สังเกต - สอบถามครู พลานามัย - สอบถาม นักเรียน - ตรวจสอบ จากรายงาน - ตรวจสอบ จากยันทึก รายงาน

11 องค์ประกอบที่ 9 การให้คำปรึกษา และสนับสนุน ทางสังคม

12 ตัวชี้วัดเกณ ฑ์ แหล่งข้ อมูล วิธีเก็บข้อมูล 1. ครูประจำชั้นคัด กรองและสามารถ ระบุนักเรียนที่มี ปัญหาได้ 2. นักเรียนที่มี พฤติกรรมเสี่ยง ได้รับการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือได้ 3. นักเรียนที่มีปัญหา เกินขีด ความสามารถได้รับ การส่งต่อ 4. นักเรียนที่มีปัญหา เกินขีด ความสามารถได้รับ การส่งต่อได้รับการ ติดตามจากครู 5. นักเรียนสามารถ ปรึกษาเพื่อน / พ่อ แม่ / ครูทุกครั้งที่มี ปัญหา ครู ทุก คน ทุก คน ครู ประจำ ชั้น สมุด บันทึก นักเรียน สมุด บันทึก การส่ง ต่อ สมุด บันทึก นักเรียน - ตรวจสอบ หลักฐาน - สุ่มสอบถาม นักเรียนป.4 ขึ้นไป


ดาวน์โหลด ppt การเก็บรวบรวมข้อมูล องค์ประกอบที่ 4 การจัดการ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ เอื้อต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google