งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน

2 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1 ราย 70,000 26,35133, ที่ดินทำกิน - รังวัดไร่ 500, ,341199, สอบสิทธิราย 35,000 12,17414, ไร่ 131,505155,610 - ผ่าน คปอ. ราย 35,000 3, ไร่ 34,428 - ผ่าน คปจ. ราย 35,000 1, ไร่ 11,315 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 2

3 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ ที่ดินทำกิน ( พื้นที่ New Area) - รังวัดไร่ 160, ,687 82, สอบสิทธิราย 11,500 3,758 4, ไร่ 36,94546,224 - ผ่าน คปอ. ราย 11, ไร่ 2,653 - ผ่าน คปจ. ราย 11, ไร่ - การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 3

4 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ ที่ดินทำกิน ( พื้นที่ X-Ray) - รังวัดไร่ 340,000 98, , สอบสิทธิราย 23,500 8,4169, , ,386 - ผ่าน คปอ. ราย 23,500 3, ,776 - ผ่าน คปจ. ราย 23,500 1, ,315 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)4

5 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงา น 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ ที่ดินชุมชน ชุมช น รังวัดแปลง 27,735 30,329 - สอบสิทธิราย 35,000 14,177 18, ,600 12,651 - ผ่าน คปอ. ราย 35,000 1, ผ่าน คปจ. ราย 35, การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)5

6 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 2. งานสำรวจตรวจสอบฯ ปรับปรุงพื้นที่รายแปลงไร่ 1,251,98 4 1,173,36 0 1,211, สำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ไร่ 11,883,3 69 9,583, ,215, การดำเนินคดีไม่เข้า กระบวนการ หนังสือเตือนให้มาชี้แจงแปลง 8, หนังสือเตือนให้ออกจาก ที่ดิน แปลง 8, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 6 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

7 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย.30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ 1 การดำเนินคดีใช้ผิด วัตถุประสงค์ หนังสือเตือนให้มาชี้แจงแปลง 1, หนังสือเตือนให้ออกจาก ที่ดิน แปลง 1,  ตรวจสอบสารบบที่ดินฯแปลง 3,105,7212,233,328 2,371, งานสแกนเอกสารแปลง 551, , , ปลูกไม้เศรษฐกิจ ( ขั้นตอน ปลูก ) ไร่ 7,500 5,137 7, ทะเบียนสิทธิเช่าซื้อที่ชำระ ครบ ไร่ 1, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 7 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

8 กิจกรรม หน่ว ย นับ แผนงา น 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 1 5. การจัดซื้อที่ดินเอกชน  รับคำเสนอขายไร่ 20,000 23,01929, ตรวจเอกสาร / ตรวจสภาพ พื้นที่ / ต่อรองราคา ไร่ 20,000 18,52522, ผู้มีอำนาจเห็นชอบอนุมัติ จัดซื้อ - วงเงิน ไร่ 20,000 5,8358,  ชำระราคา / จดทะเบียนสิทธิฯไร่ 20,000 3,5655, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 8 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

9 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 6. พัฒนา เกษตรกร ราย 1,780 1,636 1,  คปจ. ราย  ผู้แทนสหกรณ์ราย  อ. สปก. ราย 1,200 1,236 1, นิคมการเกษตรนิคม นิคมเศรษฐกิจ พอเพียง นิคม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 9 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

10 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงา น 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ 2 9. สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ ราย 6,000 7,0197, เกษตรยั่งยืนราย 5,500 6,6716, เกษตร 3 เดือนราย  นักศึกษา วษท. เกษตรมือ อาชีพ ราย สานฝันยุวเกษตรกร โรงเรีย น ยุวเกษตรกรราย 15,71119,903 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 10 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

11 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อยละ ผลผลิตที่ การพัฒนาธุรกิจ ชุมชน ราย 8,200 8,1178, พัฒนาองค์ความรู้ราย 6,200 6,1836,  ความร่วมมือไตรภาคีราย 2,000 1,9341, จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่ม ประสิทธิภาพฯ แห่ง ขยายผลองค์ความรู้ราย 32,000 33, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.)11 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555

12 กิจกรรม หน่วย นับ แผนงาน 15 มิ. ย. 30 มิ. ย. ร้อย ละ ผลผลิตที่ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการ ราย 1,810 1,7771, คลินิกเกษตรครั้ง  ปลูกหญ้าแฝกกล้า 5,202,5 00 1,133,1 00 2,160, บริการสินเชื่อเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท จัดเก็บหนี้สินเงินกองทุน ฯ ล้าน บาท 1, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) 12 การดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2555) สำนักวิชาการและ แผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google