งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 2. การขอสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 2. การขอสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 1. การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 2. การขอสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 3. การขอหนังสือรับรองบริษัททอลล์ทีค ปร๊อปเปอร์ตี้ จำกัด ชุดละ 50 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 4. การขอคัดสำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ ชุดละ 50 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 5. การทำสัญญาจอง ผู้จองสามารถจองได้ในราคา ห้องละ 5,000 บาท ระยะเวลาจองไม่เกิน 15 วัน 6. การแก้ไขรายละเอียดแห่งสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ มีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 2,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 7. ค่าปรับล่าช้าจากการชำระค่าเช่าพื้นที่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน วันละ 300 บาท เรียกเก็บในใบแจ้งหนี้เดือนถัดไป 8. ค่าปรับกรณีส่งมอบพื้นที่คืนเกิน 15 วันซึ่งนับจากสัญญาเลิกกัน วันละ 500 บาท หักจากเงินประกันคงเหลือ 9. การเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ต้องการขายต้องส่งคำร้องต่อเจ้าหน้าที่พลาซ่าพิจารณา ระยะเวลา 2-3 วันทำการ เพื่อพิจารณาคำร้องก่อน 10. เมื่อต้องการแจ้ง หรือ ร้องเรียน เรื่องต่างๆ ต้องเขียนคำร้องส่งมาเสนอเจ้าหน้าที่พลาซ่า ระยะเวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ เพื่อพิจารณา ตอบกลับ

6 โซน ติดตั้ ง รหัสป้าย ราคาเช่าป้าย ผ้า / ไวนิล ป้ายไฟ ( ราคายังไม่รวมภาษี ) อะคิลิค / กระจกใส จ่าย รายเดือน ค่า เช่า ไฟฟ้ าชม. ใช้ งาน ค่า ไฟฟ้า แยก ชำระ ประกัน เสียหาย ประ กัน ล่วง หน้า กรณี บริก าร ราย เดือ น A SG 1-SG 6 90 * 90 1,296/ เดือน :15,520 / ปี 1,29 6 6 ชม. 1501,620 3,888 B SG 7-SG 8 80 * 300 1,920/ เดือน : 23,040 / ปี 1,92 0 6 ชม. 3002,400 5,760 C SG 9 - SG 14 80 * 300 1,920/ เดือน : 23,040 / ปี 1,92 0 6 ชม. 3002,400 5,760 DSG 15 80 * 350 2,240 / เดือน : 26,880 / ปี 2,24 0 6 ชม. 3002,800 6,720 ESG 16 350 * 500 4,500 / เดือน : 54,000/ ปี 4,50 03,000 13,50 0 FSG 17 200* 300 4,800/ เดือน : 57,600/ ปี 4,80 0 18 ชม. ตาม จริง 6,000 14,40 0 * ถ้าเป็นลูกค้าภายในพลาซ่า ลด 10 % จากราคาเหมารวม ต่อปี * แบบป้ายต้องมีการ ร่างแบบเสนอให้ทางโครงการพิจารณาความ เหมาะสมก่อน * สัญญาเช่ามีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี * หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบต้องแจ้งทางพลาซ่าให้ทราบ โดย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เกี่ยวข้องกับทางโครงการ ทั้งสิ้น ขนาด ตั้งแต่ (CM)


ดาวน์โหลด ppt 1. การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน 2. การขอสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม ชุดละ 20 บาท ระยะเวลาดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google