งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แร่ดีบุก และ แร่ทังสเตน. ทั่วไป ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ดีบุก, Sn, 50 อนุกรมเคมี โลหะหลังทรานซิ ชัน หมู่, คาบ, บล็อก 14, 5, p ลักษณะ สีเทาเงินเป็น ประกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แร่ดีบุก และ แร่ทังสเตน. ทั่วไป ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ดีบุก, Sn, 50 อนุกรมเคมี โลหะหลังทรานซิ ชัน หมู่, คาบ, บล็อก 14, 5, p ลักษณะ สีเทาเงินเป็น ประกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แร่ดีบุก และ แร่ทังสเตน

2 ทั่วไป ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ดีบุก, Sn, 50 อนุกรมเคมี โลหะหลังทรานซิ ชัน หมู่, คาบ, บล็อก 14, 5, p ลักษณะ สีเทาเงินเป็น ประกาย มวลอะตอม 118.710 (7) กรัม / โมล การจัดเรียง อิเล็กตรอน [Kr] 4d 10 5s 2 5p 2Kr อิเล็กตรอนต่อ ระดับพลังงาน 2, 8, 18, 18, 4 แร่แคสซิเทอไรต์ ( SnO 2 )

3

4 คุณสมบัติของแร่ดีบุก แร่แคสซิ เทอไรต์ (SnO 2 )

5 แหล่งที่พบแร่ดีบุก พบทางซีกด้านตะวันตกของ ประเทศติดกับชายแดนประเทศสหภาพพม่า พบทุกจังหวัด ในภาคใต้ กำแพงเพชร ตาก เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย และแม่ฮ่องสอน อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ส่วน ใหญ่ ภาคใต้ ภาค กลาง ภาคเห นือ ภาค ตะวันอ อก

6 การถลุงแร่ดีบุก และ กระบวนการ ขั้นที่ 1 ผสมแร่ดีบุก + ถ่าน โค้ก + หินปูน อัตราส่วน 20:40:5 โดยมวล ขั้น ที่ 2 ใส่เตา ถลุงแบบ นอน ใช้ กระแสไฟ หรือน้ำมัน ถ่านโค้ก + O2 = CO เป็นตัวรีดิวซ์ SiO 2 เป็น Sn SnO 2 (s) + 2CO(g) Sn(s) + 2CO 2 (g) รีดิวซ์ SnO 2 ด้วย CO นำ CO 2 รี ไซเคิล เผากับ ถ่านหิน C(s) + CO 2 (g) 2CO(g) นำถ่านโค้กผสมกับ แร่ดีบุกและหินปูน ก่อนนำแร่ไปถลุง

7 แต่ถ้า แต่ถ้า ถลุงแร่ดีบุกใช้ หินปูนกำจัด SiO 2 หินปูน + ความ ร้อน = สลาย CaCO 3 (s) CaO(s)+CO 2 (g) CaO ทำกับ SiO 2 ได้ ผลิตภัณฑ์ CaSiO 3 CaO(s) + SiO 2 (s) CaSiO3(s) ถลุงแล้วยังไม่ บริสุทธิ์ สามารถถลุง ดีบุกออกได้ อีก

8 ประโยชน์ของแร่ดีบุก ผสมกับตะกั่ว ทำตะกั่วบัดกรี ผสมกับ Zr ทำภาชนะบรรจุแท่ง เชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ผสมกับทองแดงเป็นทอง สัมฤทธิ์ หรือทองบรอนซ์ใช้หล่อพระพุทธรูป ผสมกับ Ti และ Ai ทำชิ้นส่วนของเครื่องบิน และยานอวกาศ นำมาเคลือบโลหะเพื่อ ทำภาชนะบรรจุอาหาร ส่วนประกอบของดีบุก ใช้ ผลิต แก้วแก้วเนื้อทึบ สิ่งทอพลาสติก สีทาบ้าน กระจก แผ่นเรียบ เครื่องปั้นดินเผา

9 ทั่วไป ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ทังสเตน, W, 74 อนุกรมเคมีโลหะทรานซิชัน หมู่, คาบ, บล็อก 6, 6, d ลักษณะ grayish white, lustrous มวลอะตอม 183.84 (1) กรัม / โมล การจัดเรียง อิเล็กตรอน [Xe] 4f14 5d4 6s2 อิเล็กตรอนต่อ ระดับพลังงาน 2, 8, 18, 32, 12, 2 แร่วุลแฟรไมต์ (Fe,Mn)WO 4

10 แร่ซีไลต์ CaWO 4

11 คุณสมบัติของแร่ทังสเตน ทังสเ ตน (W) โลหะสี เทาเงิน นำความ ร้อนและ ไฟฟ้า ได้ดี ผสมกับ คาร์บอน จะแข็ง มาก มีจุด หลอมเหล วและ ความ หนาแน่น สูง มี สัมประสิทธิ์ ของการ ขยายตัวต่ำ ผสมเป็น เหล็กกล้ า

12 แหล่งที่พบแร่ทังสเตน ส่วนใหญ่พบเกิด ร่วมกับแร่ดีบุก ภาคเห นือ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน แ พร่ และตาก ภาค กลาง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาคใ ต้ สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนอง พังงา ภูเก็ต สงขลา ปัตตานีและ ยะลา แร่ชีไรต์ ดอยหมอก อำเภอเวียงป่า เป้า จังหวัด เชียงราย

13 การถลุงแร่ทังสเตน และ กระบวนการ ขั้นที่ 1 ทังสเตนทำ ปฏิกิริยากับด่าง สารประกอบ ออกไซด์ ทังสเตน + แอลคาไลน์ ทังสเตน ไตรออกไซต์ (WO 3 ) ขั้นที่ 2 รีดิวซ์ออก ไซด์ ด้วย (C), (H 2 ) 2WO 3 (s) + 3C(s) ความร้อน 2W + 3CO 2 (s) WO 3 (s) + 3H 2 (g) ความร้อน W(s) + 3H2O(g)

14 ประโยชน์ของแร่ทังสเตน 1. ใช้ทำไส้ และขั้ว หลอด ไฟฟ้า 2. เครื่อง ฉายรังสี เอกซ์ 3. เตา อุณหภูมิ สูง 5. เครื่องเชื่อม ประสาน โลหะ (USGS, 1 999) 8. มีด 6. วัตถุสำหรับ ตัดเหล็กกล้า 7. ใบ เลื่อย 7. ใบ เลื่อย 10. การ ย้อมไหม 9. ตกแต่ง แก้วและ เครื่องปั้นดิ นเผา 4. ตะไบ 11. เคลือบฉากรับ รังสีเอกซ์และ หลอดภาพ โทรทัศน์

15 ผู้จัดทำ 1. นาย ธนวัตศรีโพธิ์กลางเลขที่ 7 2. นางสาว วรรณพรมานะ เลขที่ 27 3. นางสาว ปาริชาติหัตถกอง เลขที่ 28 4. นางสาว ศิริพรไชยสิทธิ์ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม รายวิชาเคมี 5 ว 30225 เสนอ … อาจารย์ แสงหล้าคำหมั้น


ดาวน์โหลด ppt แร่ดีบุก และ แร่ทังสเตน. ทั่วไป ชื่อ, สัญลักษณ์, เลขอะตอม ดีบุก, Sn, 50 อนุกรมเคมี โลหะหลังทรานซิ ชัน หมู่, คาบ, บล็อก 14, 5, p ลักษณะ สีเทาเงินเป็น ประกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google