งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มูซอฟา มะแซ นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มูซอฟา มะแซ นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มูซอฟา มะแซ นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ 1

2 2 กนย. ได้จัดทำ “ กนย. ได้จัดทำ “ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536-2539)” มุ่งเน้นการใช้ยางดิบธรรมชาติ ภายในประเทศ เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และ การพัฒนาหน่วยงานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้ - - แผนงานปรับปรุงคุณภาพยางดิบ - แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง - แผนพัฒนาระบบการตลาดยาง แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536-2539)

3 กนย. ได้จัดทำ “ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง (2536- 2539)” มุ่งเน้นการใช้ยางดิบธรรมชาติภายในประเทศ เพิ่ม การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง และการพัฒนาหน่วยงานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี - แผนงานปรับปรุงคุณภาพยางดิบ - แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียาง - แผนพัฒนาระบบการตลาดยาง 3

4 4 คณะกรรมการนโยบายยาง ธรรมชาติ ปี 2552 เห็นชอบให้จัดตั้ง ( มติครม. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552) มอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี ( นายสุเทพ เทือก สุบรรณ ) หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรฯ เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการที่จัดตั้ง เป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลสินค้ายางพารา แบบครบวงจร และดำเนินการวางระบบ ประสานงาน กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเรียบร้อย ปัจจุบัน ครม. จัดตั้ง กนย. ใหม่

5 เห็นชอบให้จัดตั้ง ( มติครม. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552) มอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี ( นายสุเทพ เทือก สุบรรณ ) หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรฯ เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการที่จัดตั้ง เป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลสินค้ายางพารา แบบครบวงจร และดำเนินการวางระบบ ประสานงาน กำกับดูแลและเร่งรัดการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเรียบร้อย 5

6 6


ดาวน์โหลด ppt มูซอฟา มะแซ นักวิชาการมาตรฐาน ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานค รินทร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google