งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 121 หมู่บ้าน  ผ่านเกณฑ์ 6x2 ทุกหมู่บ้าน  ผลการประเมินตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด * ระดับพออยู่ พอกินจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 121 หมู่บ้าน  ผ่านเกณฑ์ 6x2 ทุกหมู่บ้าน  ผลการประเมินตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด * ระดับพออยู่ พอกินจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7  จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 121 หมู่บ้าน  ผ่านเกณฑ์ 6x2 ทุกหมู่บ้าน  ผลการประเมินตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด * ระดับพออยู่ พอกินจำนวน 2 หมู่บ้าน * ระดับอยู่ดี กินดีจำนวน 119 หมู่บ้าน * ระดับมั่งมี ศรีสุขจำนวน 0 หมู่บ้าน

8 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2555  บ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลนางบวช GVH 2 ได้ 82.00 คะแนน “ ระดับ อยู่ดี กินดี ” ปี 2556  บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเขา GVH 2 ได้ 83.00 คะแนน “ ระดับ อยู่ ดี กินดี ” ปี 2557  บ้านเจ็ดอาร์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคก ช้าง GVH 2 ได้ 92.00 คะแนน “ ระดับ อยู่ ดี กินดี ”  กิจกรรมเด่น โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 แกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเจ็ดอาร์ ม.3 ต. โคกช้าง

9  สตรี อายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 37,916 คน ( ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556)  สตรีที่สมัครเป็นสมาชิก จำนวน 10,970 คน คิดเป็นร้อยละ 33.83

10 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการจัดทำโครงการ  จำนวนโครงการที่กลุ่มสมาชิกฯ เสนอ และผ่านความเห็นชอบจากประธานฯ ระดับ ตำบล *** จำนวน 103 โครงการ *** วงเงิน 1,680,000 บาท

11 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเดิมบางนาง บวช ได้ดำเนินการจัด สวัสดิการให้กับสมาชิกสตรี จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. กองทุนพัฒนาสตรีอำเภอ วัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือสมาชิกในการประกอบอาชีพ การ บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางราชการจัด ขึ้น สนับสนุนองค์กรและชุมชน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส ปัจจุบันมีเงินกองทุนจำนวน 1,169,408 บาท ให้สมาชิกกู้ยืมจำนวน 1,100,000 บาท เงินคงเหลือในบัญชี จำนวน 69,408 บาท

12 2. ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเสียชีวิต  ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,634 คน  มีเงิน จำนวน 4,255,980 บาท  กิจกรรมเด่น จัดงานชุมนุมสตรีศรีเดิมบาง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

13 ปี พ. ศ. ตำบลที่เข้า ร่วม ประกวด ผลการประกวด 2552 ตำบลบ่อกรุรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท 2553 ตำบล ปากน้ำ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท 2554 ตำบลยาง นอน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท 2556 ตำบลหัวนารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท 2557 ตำบลโคก ช้าง ประกวดเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗  รอผลตัดสินการ ประกวด 

14  ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน OTOP ปี 2555 28 กลุ่ม  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน อย. 11 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มผช. 15 ผลิตภัณฑ์  เข้ารับการคัดสรร 25 ผลิตภัณฑ์  ผลการจำหน่าย OTOP ( ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557) *** เป็นเงิน 128,419,800 บาท ***

15  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งหมด 121 กองทุน ได้รับการสนับสนุน เงินทุนจากรัฐบาลกองทุนละ 1,000,000 บาท ตามทะเบียนการจัดตั้ง ดังนี้ *** ตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2544 จำนวน 119 กองทุน *** ตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2549 จำนวน 1 กองทุน *** ตั้งเมื่อปี พ. ศ. 2551 จำนวน 1 กองทุน

16  ผลการประเมินจัดประเภทกองทุน ดังนี้ ประเภท AAA จำนวน 78 กองทุน ( รับการเพิ่มทุน กองทุนละ 100,000 บาท ) ประเภท AA จำนวน 41 กองทุน * ไม่ได้เข้ารับการประเมิน 2 กองทุน เนื่องจาก จัดตั้งปี พ. ศ.2549 และ 2551  กิจกรรมเด่น กองทุนหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2557 ได้แก่ บ้านกุ่มโคก หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี

17 การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีทั้งหมด 33 กลุ่ม สมาชิก 5,792 คน เงินสัจจะสะสม 38,123,990 บาท ผลการจัดระดับ ปี 2557 - ระดับ 1 - กลุ่ม - ระดับ 24 กลุ่ม - ระดับ 329 กลุ่ม

18 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ได้รับการ ตรวจสุขภาพ ปี พ. ศ. 2555 จำนวน 5 กลุ่ม ปี 2556 จำนวน 5 กลุ่ม ปี 2557 จำนวน 6 กลุ่ม  กิจกรรมเด่น จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับอำเภอ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลนางบวช

19  จำนวนกองทุนแม่ฯ ทั้งหมด 25 กองทุน ** เงินทุนทั้งหมด 804,660 บาท  ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ฯ ระดับอำเภอ บ้านหนองแขม ( หนองขนาก ) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาดิน ** เงินทุน 28,000 บาท  ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2556 จำนวน 25 กองทุน ** ระดับ A จำนวน 3 กองทุน ** ระดับ B จำนวน 1 1 กองทุน ** ระดับ C จำนวน 1 1 กองทุน

20  จัดตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ (1 คณะ จำนวน 39 คน ) โดยมี นาย สมบัติ ศิลา ( ประธานกองทุนแม่ของ แผ่นดิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน ) ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของ แผ่นดิน ระดับอำเภอ

21  กิจกรรมเด่น ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 บ้านหนองแขม ( หนองขนาก ) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาดิน

22 จบการนำเสนอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เดิมบางนางบวช


ดาวน์โหลด ppt  จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 121 หมู่บ้าน  ผ่านเกณฑ์ 6x2 ทุกหมู่บ้าน  ผลการประเมินตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด * ระดับพออยู่ พอกินจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google