งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิก นายธนากร กุจิรพันธ์ ม.4/6 เลขที่ 3 นายภูวพงษ์ ภุมราพันธุ์ ม.4/6 เลขที่ 4 นายชัชชล ศิริจันทราวงษ์ ม.4/6 เลขที่ 14 นายสรัล สุทธวาสน์ ม.4/6 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิก นายธนากร กุจิรพันธ์ ม.4/6 เลขที่ 3 นายภูวพงษ์ ภุมราพันธุ์ ม.4/6 เลขที่ 4 นายชัชชล ศิริจันทราวงษ์ ม.4/6 เลขที่ 14 นายสรัล สุทธวาสน์ ม.4/6 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิก นายธนากร กุจิรพันธ์ ม.4/6 เลขที่ 3 นายภูวพงษ์ ภุมราพันธุ์ ม.4/6 เลขที่ 4 นายชัชชล ศิริจันทราวงษ์ ม.4/6 เลขที่ 14 นายสรัล สุทธวาสน์ ม.4/6 เลขที่ 19 นางสาวพิมพ์ลภัส ทวีวุฒิ ม.4/6 เลขที่ 34 นางสาวปลายฟ้า ถึกไทย ม.4/6 เลขที่ 39 นางสาวสุกัญญา แก้วสว่าง ม.4/6 เลขที่ 40 นางสาวธัญชนิต พึ่งบาง ม.4/6 เลขที่ 43

2 1. เพราะเหตุใดสถาบันการศึกษาจึงมี ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

3 สถาบันการศึกษา การศึกษามีบทบาทสำคัญต่อสังคมในปัจจุบัน การศึกษามิใช่เป็นเรื่องของการแสวงหาความรู้เฉพาะ ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นการศึกษาเพื่อให้ เกิดความคิดและเกิดปัญญาในอันที่จะนำความรู้นั้น ไปใช้แก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ เจริญก้าวหน้า ฉะนั้น สถาบันการศึกษาจึงมี ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม เพราะการศึกษากระตุ้นให้คนมีความคิด มี ความกระตือรือร้น มีความพยายาม และพร้อมที่ จะปรับปรุงหรือปฏิรูปสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

4 2. รูปแบบของสถาบันการศึกษามีกี่ รูปแบบอะไรบ้าง

5 3. การศึกษาแบบอรูปนัย ต่างจาก การศึกษารูปนัย อย่างไร

6 รูปแบบของการศึกษา 1. การศึกษาแบบอรูปนัย (Informal Education) ได้แก่ การเรียนรู้จาก การอบรมสั่งสอนของบิดา มารดาและญาติพี่น้องในครอบครัว หรือการ เลียนแบบจากเพื่อเล่นที่โตกว่าในกลุ่มเดียวกันจน กลายเป็นความรู้ความชำนาญถ่ายทอดสืบต่อกันมา 2. การศึกษารูปนัย (Formal Education) ได้แก่ การศึกษาซึ่งตกเป็นหน้าที่ของกลุ่มบุคคลหรือ ตัวแทนของสังคม การศึกษาแบบนี้ได้เกิดขึ้นใน สมัยที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษร คิดค้นวิชา คำนวณ มีความก้าวหน้าทางเกษตรกรรม รู้จักใช้แร่ ธาตุให้เป็นประโยชน์

7 4. ยกตัวอย่างจุดมุ่งหมายของ การศึกษา

8 ความมุ่งหมายของ การศึกษา 1. ส่งเสริมสุขภาพทั้งทาง กายและจิตใจ 2. ส่งเสริมความรู้สามัญ ทั่วไป 3. ส่งเสริมความเป็น สมาชิกที่ดีของครอบครัว 4. เตรียมตัวเพื่อชีวกิจ 5. สร้างคนให้เป็นพลเมือง ดี 6. สร้างคนให้มีอัธยาศัย และมีความประพฤติที่ดี งาม

9 5. ทำไมถึงต้องอบรมให้สมาชิกได้ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ

10 หน้าที่สำคัญของสถาบันการศึกษา 1. อบรมให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคม สอนให้สมาชิกในสังคมได้พัฒนาบุคลิกภาพ มีกิริยามรรยาท มีจริยธรรม คุณธรรม เคารพ ในสิทธิของผู้อื่น ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 2. อบรมให้สมาชิกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อเพิ่ม ผลผลิตในภาค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ นอกจากสอนให้ผู้คนได้เรียนรู้ในการประกอบ อาชีพแล้ว สถาบันการศึกษายังมีหน้าที่ใน การพัฒนาอาชีพ ริเริ่มสร้างสรรค์อาชีพ เพื่อ ผลผลิตใหม่ที่จะสนองความต้องการของ สังคม

11 3. จัดสรรตำแหน่งและกำหนดหน้าที่การงาน ให้แก่บุคคล เพื่อบุคคลได้เรียนรู้ในอาชีพใด มีความสามารถในทางใด ก็จะไปทำงานใน อาชีพนั้น 4. ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในสังคม เมื่อ การศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้น ก่อให้เกิด ความรู้ แนวคิด เทคนิคใหม่ ๆ การค้นพบต่าง ๆ ทำให้เกิดการประดิษฐ์สิ่งของอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และมีการพัฒนาสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 5. ช่วยให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผล จากการศึกษาอบรมให้เรียนรู้ระเบียบแบบ แผน วัฒนธรรมเดียวกัน ยิ่งถ้ามีการใช้ ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสาร จะทำให้ เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความ ผูกพันกันดีขึ้น

12 6. ช่วยให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคม ในทุกสังคม ย่อมประกอบด้วยชนชั้นและจากการมีชนชั้น ซึ่งจัด ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนั้น สมาชิกส่วนหนึ่ง ย่อมจะมีความต้องการเลื่อนชั้นทางสังคมและ ปัจจัยหนึ่งจะช่วยได้ ก็คือ การศึกษา เพราะ การศึกษาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่ง หน้าที่การงานที่สูงขึ้น มีเกียรติได้รับการยกย่อง 7. ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของสมาชิกจากการ เรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เขาอาจสนใจในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือหลายเรื่องและกลายมาเป็นคุณสมบัติ ประจำตัวเขา เช่น ความรักในศิลปะและดนตรีหรือ ความซาบซึ้งในวรรณกรรม ความสนใจ ทาง การเมือง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิก นายธนากร กุจิรพันธ์ ม.4/6 เลขที่ 3 นายภูวพงษ์ ภุมราพันธุ์ ม.4/6 เลขที่ 4 นายชัชชล ศิริจันทราวงษ์ ม.4/6 เลขที่ 14 นายสรัล สุทธวาสน์ ม.4/6 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google