งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศักยภาพเด็กด้ามขวาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศักยภาพเด็กด้ามขวาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศักยภาพเด็กด้ามขวาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
กิจกรรม ศักยภาพเด็กด้ามขวาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน เสริมสร้างภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากล

2 เสริมสร้างภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากล
ดำเนินการตามประกาศ สพฐ. ฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ฉบับที่ 2 เรื่อง กิจกรรม และหลักเกณฑ์ฯ ( ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ pkt62.net )

3 กิจกรรมที่ประกวดและแข่งขัน
นักเรียนปกติ จำนวน 106 กิจกรรมหลัก 376 กิจกรรมย่อย นักเรียนศึกษาพิเศษ เรียนร่วม จำนวน 19 กิจกรรมหลัก 219 กิจกรรมย่อย นักเรียนการศึกษาพิเศษ พิการเฉพาะทาง จำนวน 49 กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย รวมกิจกรรมทั้งหมด (นักเรียนปกติ และ นักเรียนพิเศษ) จำนวน กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย

4 แบ่งเป็น นักเรียนปกติ (ปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา(ขยายโอกาส),มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย) นักเรียนพิเศษเรียนร่วม(ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาส,มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย) นักเรียนพิการเฉพาะทาง (ปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา(ขยายโอกาส),มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย)(นักเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะทางในภาคใต้ จำนวน 8 โรง)

5 ศูนย์การแข่งขัน นักเรียนปกติ 24 ศูนย์
นักเรียนปกติ ศูนย์ นักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 1 ศูนย์ นักเรียนเฉพาะความพิการ 1 ศูนย์ ( รายละเอียดตามเอกสารการประชุม )

6 กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน ที่กำหนดให้ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า
กิจกรรมการแข่งขัน ที่กำหนดให้ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า โครงงานคณิตศาสตร์ ส่ง 5 ชุด ก่อนแข่งขัน 2 สัปดาห์ ( ภายใน 4 ธันวาคม ) โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ส่งเป็นรูปเล่ม 5 ชุด ภายใน ธันวาคม 2555

7 โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ ส่ง 5 ชุด ภายใน 14 ธันวาคม 2555 การแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show)ส่งเอกสาร 5 ชุด ก่อนแข่ง 5 วัน ภายใน 14 ธันวาคม 2555 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเอกสาร 10 เล่ม พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน 1 แผ่น ภายใน 14 ธันวาคม 2555

8 สังคมศึกษา ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง ก่อนแข่ง 2 สัปดาห์ ภายใน 4 ธันวาคม 2555

9 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา
ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม 5 ชุด ก่อน 5 วัน ภายใน 14 ธันวาคม 2555 โครงงานคอมพิวเตอร์ จัดทำรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ล่วงหน้าการประกวด 5 วัน ภายใน ธันวาคม 2555

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สภานักเรียน ส่งเอกสารผลงานการดำเนินงานของสภานักเรียนเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม ล่วงหน้าภายใน 15 วัน ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2555

11 การส่งเอกสาร ศูนย์ประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ฯ
ให้เขียน ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อการประสานงาน และส่งมาที่... ศูนย์ประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (มุมซอง ระบุกิจกรรม....กลุ่มสาระ....ระดับชั้น ) ทั้งนี้ จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ

12 เอกสารประจำตัวครู และผู้เข้าแข่งขัน
ครูผู้ฝึกสอน บัตรประจำตัว พิมพ์จากโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯผ่าน Username และ password ของโรงเรียนนั้น ๆ นักเรียนปกติ

13 นักเรียนเรียนร่วม บัตรประจำตัว พิมพ์จากโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ผ่าน Username และ password ของโรงเรียนนั้น ๆ

14 และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) แบบประเมิน จากสถานพยาบาลของรัฐ 2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ 3) สมุดประจำตัวคนพิการ/บัตรประจำตัวคนพิการ 4) แบบคัดกรอง KUS-SI 5) แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 6) หนังสือรับรองความพิการที่ออกโดยศูนย์ การศึกษาพิเศษ เขต/จังหวัด หรือ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ฯที่สถานศึกษานั้นสังกัดอยู่

15 หมายเหตุ ข้อ ให้นำฉบับสำเนาที่รับรองสำเนา พร้อมฉบับจริง มาแสดงในวันแข่งขัน ทั้งระดับภาค และ ระดับชาติ การแข่งขันประเภททีม ทุกรายการ ต้อง เป็นนักเรียน ที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน เท่านั้น

16 การส่งรายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน
ทางเว็บไซต์ pkt62.net เมื่อได้รับ username และ password ถึงวันที่ 1 ธันวาคม หลังจากนั้น ระบบจะปิด รายละเอียด ผู้รับผิดชอบฝ่ายเทคโนโลยี จะได้ชี้แจงให้ทราบในระเบียบวาระต่อไป

17 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ประเภทเดี่ยว เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันไม่ได้ กรณีตัวแทน มีเหตุสุดวิสัย ให้โรงเรียนสละสิทธิ์ และแจ้งไปยังเขตพื้นที่ฯ ที่สังกัด เพื่อ พิจารณาส่งผู้ได้ลำดับถัดไป เข้าแข่งขัน

18 ประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
ประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้ ทีม คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน ทีม คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน ทีม คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน ทีม คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน ทีม คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

19 การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจำนวนสูงสุดตามเกณฑ์ สามารถเพิ่มได้ แต่ ต้องไม่เกิน จำนวนตามที่เกณฑ์ กำหนด การเปลี่ยนตัวผู้สอน เปลี่ยนตัวได้ แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากครูคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต ให้สำเนาหนังสือยื่นต่อ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน การแข่งขัน วันรายงานตัว

20 การประกาศผลการแข่งขัน และการรับเกียรติบัตร
ศูนย์การแข่งขัน สามารถดำเนินการ ดังนี้ กิจกรรมภาคเช้าของวัน มอบได้หลังแข่งขันเสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ชั่วโมง กิจกรรมภาคบ่ายของวัน มอบในวันถัดไป เวลา น. กรณีไม่ได้รับด้วยตนเอง ครูผู้ฝึกสอนสามารถสั่งพิมพ์ได้ที่ หน้าเว็บไซต์ pkt62.net

21 การได้รับเกียรติบัตรของนักเรียน และครูผู้สอน
ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และสูงสุด 3 ลำดับแรก พิมพ์ดังนี้ คะแนนสูงสุด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม...... คะแนนรองลงมาคนที่ 2 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรม...

22 คะแนนรองลงมาคนที่ 3 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรม... คะแนนรองลงมาคนที่ 4 เป็นต้นไป รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม..... คะแนนร้อยละ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรม... คะแนนร้อยละ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม..... คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน กิจกรรม....

23 เกียรติบัตรของครู จะเพิ่มข้อความ “ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล....”
เกียรติบัตรของครู จะเพิ่มข้อความ “ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล....” การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค/ชาติ นักเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค นักเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1-3 ระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ( รายละเอียดตามประกาศ สพฐ. ฉบับที่ 1 เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ )

24 จำนวนครูผู้สอน เดี่ยว ให้มีครูผู้สอน 1 คน
เดี่ยว ให้มีครูผู้สอน คน ทีม คน ให้มีครูผู้สอน คน ทีม 6-10 คน ให้มีครูผู้สอน คน ทีม คน ให้มีครูผู้สอน คน ทีม คน ให้มีครูผู้สอน คน ทีม คน ให้มีครูผู้สอน 6 คน ทีม คน ให้มีครูผู้สอน คน ทีม ให้มีครูผู้สอน คน

25 จำนวนเขตพื้นที่ฯใน จ.ภาคใต้ที่เข้าแข่งขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 30 เขต การศึกษาพิเศษ พิการเฉพาะทาง ในภาคใต้ จำนวน 8 โรงเรียน ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ )

26 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62
ฝ่ายเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62

27 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62
โปรแกรมในการบริหารจัดการ โดยแยกเป็น 3 เว็บไซด์ - ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ป.1-6 ทุกสังกัด และมัธยมศึกษาตอนต้น (ของโรงเรียนขยายโอกาส ) - ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพม.ทุกโรง และมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4-6 ทุกสังกัด - การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)

28 ปฏิทินการใช้งานโปรแกรม
1- 30 พฤศจิกายน สพป./สพม. Add username และโรงเรียนลงทะเบียน นักเรียนและครูผู้สอนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทางระบบ 25-30 พฤศจิกายน สพป./สพม. ตรวจสอบรายการแข่งขันให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ 1 ธันวาคม ปิดการลงทะเบียน 1-3 ธันวาคม สพป./สพม. ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียน 4-5 ธันวาคม ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

29 ยืนยันข้อมูลถูกต้อง ทุกเขตฯ สามารถยืนยันข้อมูลได้ ตั้งแต่วันที่ 1-5 ธันวาคม 2555 โดยผ่านระบบ แรก ที่สอง

30 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62
การรับเกียรติบัตรของนักเรียนและครูผู้สอน ศูนย์การแข่งขันจะแจกเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ สำหรับเกียรติบัตรรองลงมา และเกียรติบัตรของครูผู้สอน โรงเรียนสามารถพิมพ์ได้ทางโปรแกรมด้วยตนเอง โดยใช้ username ของโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ศักยภาพเด็กด้ามขวาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google