งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม เสริมสร้างภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม เสริมสร้างภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม เสริมสร้างภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากล

2  ดำเนินการตามประกาศ สพฐ.  ฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  ฉบับที่ 2 เรื่อง กิจกรรม และ หลักเกณฑ์ฯ  ( ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ pkt62.net )

3 กิจกรรมที่ประกวดและแข่งขัน  นักเรียนปกติ จำนวน 106 กิจกรรมหลัก 376 กิจกรรมย่อย  นักเรียนศึกษาพิเศษ เรียนร่วม จำนวน 19 กิจกรรมหลัก 219 กิจกรรมย่อย  นักเรียนการศึกษาพิเศษ พิการเฉพาะทาง จำนวน 49 กิจกรรมหลัก 159 กิจกรรมย่อย  รวมกิจกรรมทั้งหมด (นักเรียนปกติ และ นักเรียนพิเศษ) (นักเรียนปกติ และ นักเรียนพิเศษ)  จำนวน 174 กิจกรรมหลัก 754 กิจกรรมย่อย

4 แบ่งเป็น  นักเรียนปกติ (ปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส),มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษา ตอนปลาย)  นักเรียนพิเศษเรียนร่วม(ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา ตอนต้น(ขยายโอกาส,มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย)  นักเรียนพิการเฉพาะทาง (ปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา(ขยายโอกาส),มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย)(นักเรียนศึกษาพิเศษ เฉพาะทางในภาคใต้ จำนวน 8 โรง)

5 ศูนย์การแข่งขัน  นักเรียนปกติ 24 ศูนย์  นักเรียนการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 1 ศูนย์  นักเรียนเฉพาะความพิการ 1 ศูนย์ ( รายละเอียดตามเอกสารการประชุม ) ( รายละเอียดตามเอกสารการประชุม )

6 กิจกรรมการแข่งขัน  กิจกรรมการแข่งขัน ที่กำหนดให้ต้อง ส่ง เอกสารล่วงหน้า  โครงงานคณิตศาสตร์ ส่ง 5 ชุด ก่อนแข่งขัน 2 สัปดาห์ ส่ง 5 ชุด ก่อนแข่งขัน 2 สัปดาห์ ( ภายใน 4 ธันวาคม 2555 ) ( ภายใน 4 ธันวาคม 2555 )  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ส่งเป็นรูปเล่ม 5 ชุด ประเภททดลอง ส่งเป็นรูปเล่ม 5 ชุด ภายใน 14 ธันวาคม 2555 ภายใน 14 ธันวาคม 2555

7  โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ ส่ง 5 ชุด ภายใน 14 ธันวาคม 2555 ส่ง 5 ชุด ภายใน 14 ธันวาคม 2555  การแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ส่งเอกสาร 5 ชุด ก่อนแข่ง 5 วัน ภายใน 14 ธันวาคม 2555 ก่อนแข่ง 5 วัน ภายใน 14 ธันวาคม 2555  สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเอกสาร 10 เล่ม พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน 1 แผ่น ภายใน 14 ธันวาคม 2555

8 สังคมศึกษา  ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงและ ขอบข่ายการดำเนินเรื่อง ก่อนแข่ง 2 สัปดาห์ ภายใน 4 ธันวาคม 2555

9 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม 5 ชุด ก่อน 5 วัน ภายใน 14 ธันวาคม 2555  โครงงานคอมพิวเตอร์ จัดทำ รายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ล่วงหน้าการประกวด 5 วัน ภายใน 14 ธันวาคม 2555

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สภานักเรียน  ส่งเอกสารผลงานการดำเนินงานของสภา นักเรียนเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม ล่วงหน้า ภายใน 15 วัน ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2555

11 การส่งเอกสาร  ให้เขียน ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อการประสานงาน และส่งมาที่...  ศูนย์ประสานงานการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ 4/4 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  (มุมซอง ระบุกิจกรรม....กลุ่มสาระ....ระดับชั้น.........)  ทั้งนี้ จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ

12 เอกสารประจำตัวครู และผู้เข้าแข่งขัน  ครูผู้ฝึกสอน บัตรประจำตัว พิมพ์จากโปรแกรมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯผ่าน Username และ password ของโรงเรียนนั้น ๆ Username และ password ของโรงเรียนนั้น ๆ  นักเรียนปกติ บัตรประจำตัว พิมพ์จากโปรแกรมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯผ่าน Username และ password ของโรงเรียนนั้น ๆ Username และ password ของโรงเรียนนั้น ๆ

13  นักเรียนเรียนร่วม บัตรประจำตัว พิมพ์จากโปรแกรมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ผ่าน Username และ password ของโรงเรียน นั้น ๆ

14 และเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1) แบบประเมิน จากสถานพยาบาลของรัฐ 2) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ 3) สมุดประจำตัวคนพิการ/บัตรประจำตัวคนพิการ 4) แบบคัดกรอง KUS-SI 5) แบบคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 6) หนังสือรับรองความพิการที่ออกโดยศูนย์ การศึกษาพิเศษ เขต/จังหวัด หรือ ผู้อำนวยการ การศึกษาพิเศษ เขต/จังหวัด หรือ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ฯที่สถานศึกษานั้นสังกัดอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่ฯที่สถานศึกษานั้นสังกัดอยู่

15  หมายเหตุ ข้อ 1-6 ให้นำฉบับสำเนาที่ รับรองสำเนา พร้อมฉบับจริง มาแสดงในวัน แข่งขัน ทั้งระดับภาค และ ระดับชาติ  การแข่งขันประเภททีม ทุกรายการ ต้อง เป็นนักเรียน ที่มาจากโรงเรียน เดียวกัน เท่านั้น

16 การส่งรายชื่อนักเรียน และครูผู้สอน  ทางเว็บไซต์ pkt62.net เมื่อได้รับ username และ password ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2555 หลังจากนั้น ระบบจะปิด ระบบจะปิด  รายละเอียด ผู้รับผิดชอบฝ่ายเทคโนโลยี จะ ได้ชี้แจงให้ทราบในระเบียบวาระต่อไป

17 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  ประเภทเดี่ยว  เปลี่ยนตัวผู้แข่งขันไม่ได้ กรณีตัวแทน มีเหตุสุดวิสัย ให้โรงเรียนสละสิทธิ์ และแจ้งไปยังเขตพื้นที่ฯ ที่สังกัด เพื่อ พิจารณาส่งผู้ได้ลำดับถัดไป เข้า แข่งขัน พิจารณาส่งผู้ได้ลำดับถัดไป เข้า แข่งขัน

18 ประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัว ได้ ดังนี้  ทีม 2 - 3 คน เปลี่ยนตัวได้ 1 คน  ทีม 4 - 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน  ทีม 7-10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน  ทีม 11-20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน  ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

19 การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน  กรณีส่งผู้เข้าแข่งขันไม่ครบตามจำนวนสูงสุด ตามเกณฑ์ สามารถเพิ่มได้ แต่ ต้องไม่เกิน จำนวนตามที่เกณฑ์ กำหนด  การเปลี่ยนตัวผู้สอน เปลี่ยนตัวได้ แต่ต้องมีหนังสือยินยอมจากครู คนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม อนุญาต ให้สำเนาหนังสือยื่นต่อ เจ้าหน้าที่รับ ลงทะเบียน การแข่งขัน วันรายงานตัว

20 การประกาศผลการแข่งขัน และ การรับเกียรติบัตร  ศูนย์การแข่งขัน สามารถดำเนินการ ดังนี้  กิจกรรมภาคเช้าของวัน มอบได้หลังแข่งขัน เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ชั่วโมง  กิจกรรมภาคบ่ายของวัน มอบในวันถัดไป เวลา 10.00 น.  กรณีไม่ได้รับด้วยตนเอง ครูผู้ฝึกสอนสามารถ สั่งพิมพ์ได้ที่ หน้าเว็บไซต์ pkt62.net

21 การได้รับเกียรติบัตรของ นักเรียน และครูผู้สอน  ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป และสูงสุด 3 ลำดับแรก พิมพ์ดังนี้  คะแนนสูงสุด รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม......  คะแนนรองลงมาคนที่ 2 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รอง ชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรม...

22  คะแนนรองลงมาคนที่ 3  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชะเลิศ อันดับที่ 2 กิจกรรม...  คะแนนรองลงมาคนที่ 4 เป็นต้นไป รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม.....  คะแนนร้อยละ 70-79 รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญเงิน กิจกรรม...  คะแนนร้อยละ 60-69 รางวัลเกียรติบัตรระดับ เหรียญทองแดง กิจกรรม.....  คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่าน การแข่งขัน กิจกรรม....

23  เกียรติบัตรของครู จะเพิ่มข้อความ “ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล....”  การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค/ชาติ  นักเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค  นักเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1-3 ระดับภาค เป็น ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ  ( รายละเอียดตามประกาศ สพฐ. ฉบับที่ 1 เรื่องการ จัดงานศิลปหัตถกรรมฯ )

24 จำนวนครูผู้สอน  เดี่ยว ให้มีครูผู้สอน 1 คน  ทีม 2-5 คน ให้มีครูผู้สอน 2 คน  ทีม 6-10 คน ให้มีครูผู้สอน 3 คน  ทีม 11-15 คน ให้มีครูผู้สอน 4 คน  ทีม 16-20 คน ให้มีครูผู้สอน 5 คน  ทีม 21-25 คน ให้มีครูผู้สอน 6 คน  ทีม 26-30 คน ให้มีครูผู้สอน 7 คน  ทีม 31- 40 ให้มีครูผู้สอน 8 คน

25 จำนวนเขตพื้นที่ฯใน จ.ภาคใต้ ที่เข้าแข่งขัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 30 เขต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 30 เขต  การศึกษาพิเศษ พิการเฉพาะทาง ในภาคใต้ จำนวน 8 โรงเรียน ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ )

26

27 โปรแกรมในการบริหาร จัดการ http://pkt62.net โดยแยกเป็น 3 เว็บไซด์ - ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ป.1-6 ทุกสังกัด และมัธยมศึกษาตอนต้น ( ของ โรงเรียนขยายโอกาส ) - ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพม. ทุกโรง และมัธยมศึกษา ตอนต้น ม.4-6 ทุกสังกัด - การศึกษาพิเศษ ( เฉพาะ ทาง )

28 1- 30 พฤศจิกายน สพป./ สพม. Add username และโรงเรียน ลงทะเบียน นักเรียนและครูผู้สอนที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทาง ระบบ 25-30 พฤศจิกายน สพป./ สพม. ตรวจสอบรายการแข่งขันให้ ครบถ้วน และสมบูรณ์ 1 ธันวาคม 2555 ปิดการ ลงทะเบียน 1-3 ธันวาคม 2555 สพป./ สพม. ตรวจสอบรายละเอียดการ ลงทะเบียน 4-5 ธันวาคม 2555 ยืนยัน ข้อมูลถูกต้อง ปฏิทินการใช้งาน โปรแกรม

29 ทุกเขตฯ สามารถยืนยันข้อมูลได้ ตั้งแต่ วันที่ 1-5 ธันวาคม 2555 โดยผ่านระบบ e-mail e-mail แรก surang_22@hotmail.com e-mail ที่สอง plan_phuket@hotmail.com ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

30 การรับเกียรติบัตรของนักเรียน และครูผู้สอน o ศูนย์การแข่งขันจะแจกเกียรติ บัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ และรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ o สำหรับเกียรติบัตรรองลงมา และ เกียรติบัตรของครูผู้สอน โรงเรียนสามารถพิมพ์ได้ทาง โปรแกรมด้วยตนเอง โดยใช้ username ของโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม เสริมสร้างภูมิปัญญาไทย เยาวชนก้าวไกลสู่สากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google