งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Being Excellent The Whole Value Chain สู่ความเป็นเลิศ : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Being Excellent The Whole Value Chain สู่ความเป็นเลิศ : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Being Excellent The Whole Value Chain สู่ความเป็นเลิศ : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet1

2 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet2 Think Local act Local Think Local act Global Think Global act Global คิดใหม่

3 1/10/2015 Dr.med.Prapa Wongphaet3 ต้น น้ำ ลดต้นทุน ทางเลือก บุคลากร เทคโนโลยี ฯลฯ กลาง น้ำ เพิ่มผลิตเพิ่มคุณค่า เพิ่ม นวัตกรรม ฯลฯ ปลาย น้ำ ขยายตลาด และการ เข้าถึงลูกค้า เพิ่ม ยอดขาย ฯลฯ Supply Chain= ให้ความสำคัญกับการผลิต

4 Integrated Value Chain is the name of the game! From Local Network to Global Network เพิ่มทางเลือก ลดความเสี่ยง เพิ่มกำไร เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ / บริการ เพิ่มการเติบโตของธุรกิจ 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet4

5 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet5 Source:www.Tradcommissioner.gc.ca Global Supply Value Chain

6 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet6 Source:www.Tradcommissioner.gc.ca Supply Chain ให้ความสำคัญที่การผลิต Value Chain ให้ความสำคัญที่การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า

7 Value chain of tourism industry is the key factor for competiveness advantage in the domestic and global market 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet7

8 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet8

9 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet9 การท่องเที่ยวมีผลสำคัญต่อรายได้ของประเทศและมีผล ทางเศรษฐกิจต่อเนื่องถึงภาคบริการและอุตสาหกรรมอื่น ทุกประเทศจึงต้องให้ความสำคัญต่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

10 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet10 Tourism Value Chain

11 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet Network of Wellness Tourism Stakeholder s Hospitality & Tourism Hotel/re sort Tourism attractio ns/desti nation Restauran ts Retail Health Hospitals Integrati ve health centers CAM centers Insuranc e providers Spa & Wellness Spas Hot/mi neral springs Gyms/f itness center s Salons Retrea ts Govern ment Miniseries of Tourism Ministries of Public Health Network of Wellness Tourism Industry 11

12 Income distribution of tourism industries to different sectors 1.Accommodation for visitors 2.Food & beverage serving activities 3.Railway passenger transport 4.Road passenger transport 5.Water passenger transport 6.Air passenger transport 7.Transport equipment rental 8.Travel agencies and other reservation service activities 9.Culture activities 10.Sport and recreation activities 11.Retail Trade of country specific tourism characteristic goods 12.Other countries-specific tourism characteristic activities 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet12 Source: UNWTO

13 UNWTO Fact & Figures 2014 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet13 Tourist arrivals grew by 5% in 2013 to 1,087 billion In 2013, international tourism generated US$ 1,4trillion in export earning Forecast a growth in international tourist arrivals of between 4% and 4.5% in 2014 Source: UNWTO

14 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet14 Source: Global Wellness Report 2103/SRI การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

15 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet15 แนงโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Source: Global Wellness Summit 2013/ITB Berlin

16 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet16 Source: Global Wellness Report 2103/SRI Wellness Tourism worth 500 Bn. as it starts to enter all aspects of our life

17 Why is Wellness Important to People, Business & Government? Worldwide obesity has nearly double since 1980. Almost 10% of the world’s adult population has diabetes. Chronic disease is responsible for 60% of deaths. Over half the global business population has experienced an appreciable rise in workplace stress in recent years. From 2002 to 2020, health spending in OECD countries will be triple amount to $ 10 trillion. From 2000 to 2050, proportion of the world’s population over 60 years will double.( source: WHO, PWC, Regus ) 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet Source: www.globalspaandwellnesssummit.org/ Global and Wellness Summit/Global Wellness Tourism Congresswww.globalspaandwellnesssummit.org/ 17

18 The Wellness Tourism Economy $ 438.6 billion global market Lodging $93.4 billion--Destination Spas, Health Resorts, Ashrams, Retreats. Food & Beverage $71.9 billion—Spa Cuisine, Healthy Cuisine, Organic Cuisine. Shopping $64.8 billion– Fitness Wear, Spa Product, Healthy Foods, Vitamins. Activities & Excursions $64.1 billion– Spa, Bathing, Fitness, Meditation, Life Coaching In-Country Transport $91.8 billion—Airline, Rental Cars, Public Transit, Train, Taxi. Other Services $55.3 billion—Telecom, Insurance, Travel Agencies, Concierges. Source: www.globalspaandwellnesssummit.org/ Global and Wellness Summit/Global Wellness Tourism Congresswww.globalspaandwellnesssummit.org/ 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet18

19 Over half of the projected growth in wellness tourism trips through 2017 will take place in Asia, Latin America, and the Middle East, North Africa 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet $438.6 billion $ 678.5 billion Wellness tourism is projected to grow by 9.1% annually through 2017, a growth rate that is nearly 50% higher than overall global tourism Source: www.globalspaandwellnesssummit.org/ Global and Wellness Summit/Global Wellness Tourism Congresswww.globalspaandwellnesssummit.org/ 19

20 ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรระบุว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาเซียนปี 2555 สร้างรายได้สะพัดในไทยกว่า 2,500 ล้านบาท 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet20

21 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet21 Source: Global Wellness Report 2103/SRI

22 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet22 Source: Global Wellness Report 2103/SRI

23 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet23 Source: Global Wellness Report 2103/SRI

24 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet24

25 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet25 Source: Global Wellness Report 2103/SRI

26 Overview: The Wellness Tourism Economy Wellness tourism is projected to grow by more than 9% per year through 2017, nearly 50% faster than overall global tourism. Wellness tourism represent about 6%(524.4 million) of all domestic and international trips. Secondary-purpose wellness travelers are 87% of wellness tourism trips and 86% of expenditure. Wellness tourism account for about 14%($438.6 billion) of all domestic and international tourism. Wellness Tourism generates 11.7 million direct jobs, delivery $1.3 trillion of global economic impact(1.8% of global GDP in 2012( Source: STI International for wellness tourism data;Euromornitor for general tourism data ) 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet Source: www.globalspaandwellnesssummit.org/ Global and Wellness Summit/Global Wellness Tourism Congresswww.globalspaandwellnesssummit.org/ Opportunity and Challenge 26

27 Wellness Tourism are “high-yield” tourism, spending 130%more than average tourists An international wellness tourist spends about 65% more per trip than the average international tourist. A domestic wellness tourist spends about 150% more per trip than the average domestic tourist. 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet Source: www.globalspaandwellnesssummit.org/ Global and Wellness Summit/Global Wellness Tourism Congresswww.globalspaandwellnesssummit.org/ 27

28 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet Wellness tourism is different from, and larger than, medical tourism and can add value to all tourism program !!! Medical Paradigm Wellness Paradigm Reactive Proactive $50-60 billion intl. inbound $136 billion intl. inbound Source: www.globalspaandwellnesssummit.org/ Global and Wellness Summit/Global Wellness Tourism Congresswww.globalspaandwellnesssummit.org/ 28

29 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet29 Value Chain network มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็น SMEs

30 2009 2012 Thailand Medical Tourism Cluster A Cross-Cluster of Related Service Provider Project of OSMEP ISMED as Cluster Developer Member of Board of Trade of Thailand 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet30

31 Thai Medical and Wellness Tourism Association’s Network The Private Hospital Association The Clinic and Cosmetic Surgery Association Thai Private Dentist Association Thai Tradition Medicine and Alternative Medicine Association The Federation of Thai Spa Association Thai Hotel Association The Association of Thai Travel Agents The Translator and Interpreter Association of Thailand Other related organizations Thailand Medical Tourism Cluster Thai Medical and Wellness Tourism Association a collaboration of 5 Agencies and 8 Leading Business Associations 1/10/2015 Dr.med.Prapa Wongphaet 31 Cluster Trade Association Member of BOT

32 Thai Medical and Wellness Tourism Association’s Network The Private Hospital Association The Clinic and Cosmetic Surgery Association Thai Private Dentist Association Thai Tradition Medicine and Alternative Medicine Association The Federation of Thai Spa Association Thai Hotel Association The Association of Thai Travel Agents The Translator and Interpreter Association of Thailand Other related organizations Thailand The Healing Harmony Destination Goal: Sustainable growth and sustainable success in Medical and wellness tourism market of Asia 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet32

33 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet33


ดาวน์โหลด ppt Being Excellent The Whole Value Chain สู่ความเป็นเลิศ : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 1/10/2015Dr.med.Prapa Wongphaet1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google