งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมกราคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมกราคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมกราคม 2556

2 ฝ่ายบริหารทั่วไป

3 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 78 (29 แห่ง ) 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ 94 (54 แห่ง ) 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริม ร้อยละ 100 4. สมาชิกและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และ กลุ่ม ร้อยละ 60 ตัวชี้วัด 1. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 78 (29 แห่ง ) 2. กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ 94 (54 แห่ง ) 3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับ การส่งเสริม ร้อยละ 100 4. สมาชิกและกลุ่มเกษตรมีส่วนร่วม ในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และ กลุ่ม ร้อยละ 60 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ (CPS) วิเคราะห์ประเด็นการ ส่งเสริม การปฏิบัติงานส่งเสริม และพัฒนา การประเมินผลและการ พัฒนา รายงานการติดตามผล 1 3 2 4 เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % เป้าหมาย ( แห่ง ) 941004446.80 งบประมาณ (%) 255,80010066,91226.16 ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ ระบบติดตามงาน ผตร. 11 ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56

4 ตรวจเยี่ยม เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี กิจกรรม / งบประมาณ กสส.1 กสส.2 กสส.3 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล สหกรณ์ 18066 161654402110 กลุ่มเกษตรกร 204119491499805625 ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

5 การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี กิจกรรม / งบประมาณ กสส.1 กสส.2 กสส.3 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล สหกรณ์ 1586373216633199 กลุ่มเกษตรกร 162672179942 18 ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

6 แนะนำส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มที่หยุด ดำเนินธุรกิจ เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กิจกรรม / งบประมาณ จังหวัดสกก. โคนมอินทร์บุรี จก. ก. ทำสวนเชิงกลัดก. ทำสวนพักทัน แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 115543232

7 แนะนำส่งเสริม โครงการพระราชดำริ เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กิจกรรม / งบประมาณ จังหวัดโรงเรียน สังกัด สผฐ. โรงเรียน สังกัด พระพุทธศาสนา แผนผลแผนผลแผนผล จำนวนครั้ง 2411124 7

8 ตรวจการสหกรณ์ เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กิจกรรม / งบประมาณ จังหวัดเมืองบางระจันค่ายบางระจันท่าช่างพรหมบุรีอินทร์บุรี แผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผลแผนผล สหกรณ์ 372929141211855111053

9 ปิดบัญชี ได้ตาม คำแนะนำนายทะเบียน ( ภายใน 30 วัน ) เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี กิจกรรม / งบประมาณ จังหวัดกสส.1 กสส.2 กสส.3 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล สหกรณ์ 381114618352 กลุ่มเกษตรกร 56571353141 ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

10 การประชุมใหญ่ ภายใน 150 วัน เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี กิจกรรม / งบประมาณ จังหวัดกสส.1 กสส.2 กสส.3 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล สหกรณ์ 38614518051 กลุ่มเกษตรกร 56070350140 ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

11 การดำเนินงานไม่ ขาดทุน เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี กิจกรรม / งบประมาณ จังหวัดกสส.1 กสส.2 กสส.3 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล สหกรณ์ 31812315042 กลุ่มเกษตรกร 49160301130 ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

12 การขาดทุนลดลง เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี กิจกรรม / งบประมาณ จังหวัดกสส.1 กสส.2 กสส.3 แผนผลแผนผลแผนผลแผนผล สหกรณ์ 60203010 กลุ่มเกษตรกร 60005010 ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์

13 พนักงานราชการ เจ้าภาพ ( ฝบท.) สสจ. สิงห์บุรี กิจกรรม / งบประมาณ เป้าหมายผลงาน จำนวน % % เป้าหมาย ( ราย ) 1210012100 งบประมาณ ( บาท ) 2,179,000100 706,906.9 2 32.44 ข้อมูล ณ 31 ม. ค. 56


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนมกราคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google