งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
บุคลิกภาพ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

2 ลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นผลจากพัฒนาการทางด้านจิตวิทยา ลักษณะนิสัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและการมีปฏิกิริยา ต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 2/14

3 ลักษณะของบุคลิกภาพ คงทน สอดประสานกัน ทำนายพฤติกรรมได้ 3/14

4 มิติแห่งบุคลิกภาพ 1.บุคลิกส่วนตัว 2.บุคลิกในวิชาชีพ 4/14

5 ปัจจัยของบุคลิก สันดานดิบ ความเป็นปัจเจกชน สำนึกแห่งคุณธรรม 5/14

6 องค์ประกอบของบุคลิก รสนิยม กายภาพ การแสดงออก จิตวิทยา ค่านิยม นิสัย
มุมมองเกี่ยวกับตัวตน ของตนเอง กายภาพ จิตวิทยา นิสัย มาด 6/14

7 กลุ่มของบุคลิกที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ
บุคลิกที่มีเสน่ห์ (Engaging Personality) บุคลิกที่น่าเชื่อถือ (Credible Personality) บุคลิกที่น่าคล้อยตาม (Compelling Personality) บุคลิกที่คล่องแคล่ว (Dynamic Personality) 7/14

8 บุคลิกที่มีเสน่ห์ 1. ไม่เห็นแก่ตัว 5. ไม่ยกตนข่มท่าน
1. ไม่เห็นแก่ตัว 2. ไม่เอาตนเองเป็น ศูนย์กลางความคิด 3. ชมเชยคนอื่น 4. มองข้ามข้อบกพร่องของคนอื่น 5. ไม่ยกตนข่มท่าน 6. มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ 8. อารมณ์ดีเสมอ 8/14

9 บุคลิกที่น่าเชื่อถือ
ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพในงานที่ทำ เป็นคนที่มีการดำเนินชีวิตส่วนตัวที่ดี 9/14

10 เป็นคนมีจริยธรรม 10/14 ซื่อสัตย์ สุจริตต่อวิชาชีพ
ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบใคร เที่ยงธรรม ไม่ลำเอียง มีความรับผิดชอบ มีความห่วงใยผู้อื่น เคารพกฎหมาย เคารพกฎกติกาอันเป็นบรรทัดฐานทางสังคม 10/14

11 บุคลิกที่น่าคล้อยตาม
เป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร เป็นคนจริงใจ วางใจได้ ในความหวังดี เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่พูด เป็นคนรักษาคำมั่นสัญญา เป็นคนที่ได้เกียรติและยกย่องผู้อื่น 11/14

12 บุคลิกที่แคล่วคล่อง ความกระตือรือร้น ความเป็นคนร่าเริง แจ่มใส
ความเป็นคนที่มีสุขภาพดี ความเป็นคนที่มีความสุข ความเป็นคนมั่นใจตัวเอง 12/14

13 คนที่มี บุคลิกดี 13/14 มาดดี รสนิยมดี นิสัยดี ปรับตัวได้ดี การกระทำดี
ดูแลตัวเองดี มีความมั่นใจในตัวเอง อารมณ์ดี 13/14

14 END


ดาวน์โหลด ppt ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google