งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิก ภาพ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. ลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งเป็น ผลจากพัฒนาการทางด้าน จิตวิทยา ลักษณะนิสัย ที่มีผล ต่อพฤติกรรมการแสดงออก และการมีปฏิกิริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิก ภาพ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. ลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งเป็น ผลจากพัฒนาการทางด้าน จิตวิทยา ลักษณะนิสัย ที่มีผล ต่อพฤติกรรมการแสดงออก และการมีปฏิกิริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิก ภาพ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

2 ลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งเป็น ผลจากพัฒนาการทางด้าน จิตวิทยา ลักษณะนิสัย ที่มีผล ต่อพฤติกรรมการแสดงออก และการมีปฏิกิริยา ต่อ สภาพแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นรอบตัว 2/14

3 1. คงทน 2. สอด ประสานกัน 3. ทำนาย พฤติกรรมได้ 3/14 ลักษณะของบุคลิกภาพ

4 1. บุคลิก ส่วนตัว 2. บุคลิกใน วิชาชีพ 4/14 มิติแห่งบุคลิกภาพ

5  สันดานดิบ  ความเป็น ปัจเจกชน  สำนึกแห่ง คุณธรรม 5/14 ปัจจัยของบุคลิก

6 องค์ประกอบของ บุคลิก  ก กายภาพ  จ จิตวิทยา  น นิสัย  ม มาด  ร รสนิยม  ก การ แสดงออก  ค ค่านิยม  ม มุมมอง เกี่ยวกับตัวตน ของตนเอง 6/14

7  บุคลิกที่มีเสน่ห์ (Engaging Personality) ุคลิกที่น่าเชื่อถือ (Credible Personality) ุคลิกที่น่าคล้อยตาม (Compelling Personality) ุคลิกที่คล่องแคล่ว (Dynamic Personality) กลุ่มของบุคลิกที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ 7/14

8 1. ไม่เห็นแก่ตัว 2. ไม่เอาตนเองเป็น ศูนย์กลางความคิด 3. ชมเชยคนอื่น 4. มองข้าม ข้อบกพร่องของคน อื่น บุคลิกที่มี เสน่ห์ 8/14 5. ไม่ยกตนข่ม ท่าน 6. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ ผู้อื่น 7. มีมนุษย์ สัมพันธ์ 8. อารมณ์ดี เสมอ

9 คความเชี่ยวชาญ คความเป็นมืออาชีพใน งานที่ทำ เเป็นคนที่มีการดำเนิน ชีวิตส่วนตัวที่ดี 9/14 บุคลิกที่น่าเชื่อถือ

10  เป็นคนมีจริยธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริตต่อวิชาชีพ  ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบใคร  เที่ยงธรรม ไม่ลำเอียง  มีความรับผิดชอบ  มีความห่วงใยผู้อื่น  เคารพกฎหมาย  เคารพกฎกติกาอันเป็นบรรทัด ฐานทางสังคม 10/1 4

11  เป็นผู้รอบรู้  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร  เป็นคนจริงใจ วางใจได้ ในความหวังดี  เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสิ่งที่พูด  เป็นคนรักษาคำมั่นสัญญา  เป็นคนที่ได้เกียรติและยกย่องผู้อื่น 11/1 4 บุคลิกที่น่าคล้อยตาม

12  ความกระตือรือร้น  ความเป็นคนร่าเริง แจ่มใส  ความเป็นคนที่มี สุขภาพดี  ความเป็นคนที่มี ความสุข  ความเป็นคนมั่นใจ ตัวเอง 12/1 4 บุคลิกที่แคล่วคล่อง

13 คนที่มี บุคลิกดี มาดดี รสนิยมดี นิสัยดี ปรับตัวได้ดี การกระทำดี ดูแล ตัวเองดี มีความมั่นใจในตัวเอง อารมณ์ดี 13/1 4

14 EN D


ดาวน์โหลด ppt บุคลิก ภาพ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์. ลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งเป็น ผลจากพัฒนาการทางด้าน จิตวิทยา ลักษณะนิสัย ที่มีผล ต่อพฤติกรรมการแสดงออก และการมีปฏิกิริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google