งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14 5 25541 ไบโอม (biomes) ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14 5 25541 ไบโอม (biomes) ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 14 5 25541 ไบโอม (biomes) ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี

2 14 5 25542 ไบโอม ไบโอม (biomes)

3 14 5 25543  ไบโอม (biomes) ไบโอม หรือ ชีวนิเวศ เป็น ระบบนิเวศที่มี องค์ประกอบของ  ปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง  ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืช และสัตว์ที่คล้ายคลึงกัน กระจัด กระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ กัน

4 14 5 25544  ประเภท ของไบโอม 1. ไบโอมบนบก (terrestrial biomes) 2. ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

5 14 5 25545  1. ไบโอมบนบก ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและ อุณหภูมิเป็นตัวกำหนด 1.1 ป่าดิบชื้น ใช้เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนและ อุณหภูมิเป็นตัวกำหนด 1.1 ป่าดิบชื้น 1.2 ป่าผลัดใบในเขต อบอุ่น 1.2 ป่าผลัดใบในเขต อบอุ่น 1.3 ป่าสน 1.3 ป่าสน 1.4 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 1.4 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น 1.5 สะวันนา 1.5 สะวันนา 1.6 ทะเลทราย 1.6 ทะเลทราย ทุนดรา 1.7 ทุนดรา

6 14 5 25546 ไบโอมบนบก (terrestrial biomes)

7 14 5 25547 ป่าดิบชื้น tropical rain forest

8 14 5 25548 ป่าดิบชื้น tropical rain forest เป็นป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกใน ทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ หมู่ เกาะแปซิฟิก เป็นป่าใกล้เส้นศูนย์สูตรของโลกใน ทวีปอเมริกากลาง ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียตอนใต้ หมู่ เกาะแปซิฟิก ภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200-400 cm./ ปี ภูมิอากาศร้อนและชื้น มีฝนตกตลอดปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 200-400 cm./ ปี มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก พืช - สัตว์ นับพันสปีชีส์ มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก พืช - สัตว์ นับพันสปีชีส์ พืชเด่น : ไม้เถา หวาย เฟิร์น กล้วยไม้ พืชเด่น : ไม้เถา หวาย เฟิร์น กล้วยไม้ ตัวอย่างในไทย ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส ตัวอย่างในไทย ป่าฮาลา – บาลา นราธิวาส

9 14 5 25549 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest) ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest)

10 14 5 255410 ป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น (temperate deciduous forest) เป็นป่าในเขตละติจูดกลาง เป็นป่าในเขตละติจูดกลาง มีอากาศค่อนข้างเย็น มีอากาศค่อนข้างเย็น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm./ ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 100 cm./ ปี ต้นไม้มีการผลัดใบ ต้นไม้มีการผลัดใบ พืชเด่น : ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก พืชเด่น : ยูคาลิปตัส เมเปิล โอ๊ก ตัวอย่างในไทย ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก ตัวอย่างในไทย ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก

11 14 5 255411 ป่าสน (coniferous forest) ป่าสน (coniferous forest)

12 14 5 255412 ป่าสน (coniferous forest) ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบที่ตอนใต้แคนาดา ตอนเหนือทวีป อเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และทวีป ยุโรป เขตละติจูด 45 – 67 องศา เหนือ ป่าไทกา (Taiga) และป่าบอเรียล (Boreal) มีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดปี พบที่ตอนใต้แคนาดา ตอนเหนือทวีป อเมริกาเหนือ ทวีปเอเชีย และทวีป ยุโรป เขตละติจูด 45 – 67 องศา เหนือ ภูมิอากาศมีฤดูหนาวยาวนาน อากาศ เย็นและแห้ง ภูมิอากาศมีฤดูหนาวยาวนาน อากาศ เย็นและแห้ง พืชเด่น : สน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) เฮมลอค (hemlock) บลูเบอรี พืชเด่น : สน เช่น ไพน์ (pine) เฟอ (fir) สพรูซ (spruce) เฮมลอค (hemlock) บลูเบอรี ตัวอย่างในไทย ภูสอยดาว อุตรดิตถ์ ตัวอย่างในไทย ภูสอยดาว อุตรดิตถ์

13 14 5 255413 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland) ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland)

14 14 5 255414 ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น (temperate grassland) ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ทวีปอเมริกา เหนือ ทุ่งหญ้าแพรี่ (prairie) ทวีปอเมริกา เหนือ ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppes) รัสเซีย ทุ่งหญ้าสเตปป์ (steppes) รัสเซีย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – 50 cm./ ปี ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 25 – 50 cm./ ปี เหมาะทำกสิกรรม และ ปศุสัตว์ เหมาะทำกสิกรรม และ ปศุสัตว์ พืชเด่น : ทานตะวัน ไอริส ดอกไม้ป่า รานันคูลัส หญ้า พืชเด่น : ทานตะวัน ไอริส ดอกไม้ป่า รานันคูลัส หญ้า

15 14 5 255415 สะวันนา (savanna) สะวันนา (savanna)

16 14 5 255416 สะวันนา (savanna) เป็นทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา ทวีป อเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย เป็นทุ่งหญ้าในทวีปแอฟริกา ทวีป อเมริกาใต้ ทวีปออสเตรเลีย ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ภูมิอากาศร้อน มักมีไฟป่า ภูมิอากาศร้อน มักมีไฟป่า พืชเด่น : หญ้าต่างๆ พืชเด่น : หญ้าต่างๆ ตัวอย่างในไทย ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก ตัวอย่างในไทย ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตาก

17 14 5 255417 ทะเลทราย (desert) ทะเลทราย (desert)

18 14 5 255418 ทะเลทราย (desert) พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 cm./ ปี พื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยน้อยกว่า 25 cm./ ปี ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีป แอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ใน จีน ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ใน รัฐแคริฟอร์เนีย U.S.A ทะเลทรายซาฮารา (Sahara) ในทวีป แอฟริกา ทะเลทรายโกบี (Gobi) ใน จีน ทะเลทรายโมฮาวี (Mojave) ใน รัฐแคริฟอร์เนีย U.S.A พืชเด่น : กระบองเพชร อินทผาลัม พืชเด่น : กระบองเพชร อินทผาลัม

19 14 5 255419 ทุนดรา (tundra)

20 14 5 255420 ทุนดรา (tundra) มีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน ชั้นดินที่ ต่ำจากผิวดินชั้นบนจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่างถาวร มีฤดูหนาวค่อนข้างยาวนาน ชั้นดินที่ ต่ำจากผิวดินชั้นบนจับตัวเป็นน้ำแข็ง อย่างถาวร พบทางตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือ และยูเรเชีย พบทางตอนเหนือทวีปอเมริกาเหนือ และยูเรเชีย พืชเด่น : ไม้ล้มลุกจำพวกไม้ดอก หญ้าต่างๆ แห้วทรงกระเทียม พืชเด่น : ไม้ล้มลุกจำพวกไม้ดอก หญ้าต่างๆ แห้วทรงกระเทียม มอส ไลเคน มอส ไลเคน

21 14 5 255421  2. ไบโอมใน น้ำ 2.1 แหล่งน้ำจืด 2.2 แหล่ง น้ำเค็ม 2.1 แหล่งน้ำจืด 2.2 แหล่ง น้ำเค็ม

22 14 5 255422 ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes) ไบโอมในน้ำ (aquatic biomes)

23 14 5 255423 แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes) แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes)

24 14 5 255424 แหล่งน้ำจืด ( ต่อ ) แหล่งน้ำจืด ( ต่อ )

25 14 5 255425 แหล่งน้ำจืด (freshwater biomes) มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 0.1 หรือน้อย กว่า 1 ppt ประกอบด้วย มีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 0.1 หรือน้อย กว่า 1 ppt ประกอบด้วย แหล่งน้ำนิ่ง : สระ หนอง บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำนิ่ง : สระ หนอง บึง ทะเลสาบ แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ : ชายฝั่ง (littoral zone) ผิวน้ำ (limnetic zone) และน้ำชั้นล่าง (profundal zone) แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ : ชายฝั่ง (littoral zone) ผิวน้ำ (limnetic zone) และน้ำชั้นล่าง (profundal zone) แหล่งน้ำไหล : ธารน้ำไหล แม่น้ำ แหล่งน้ำไหล : ธารน้ำไหล แม่น้ำ แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ (Zone) : น้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) และ แอ่งน้ำ (pool zone) แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ (Zone) : น้ำไหลเชี่ยว (rapid zone) และ แอ่งน้ำ (pool zone)

26 14 5 255426 แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes) แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes)

27 14 5 255427 แหล่งน้ำเค็ม (marine biomes) มีปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ ผิวโลก ( 3 ใน 4 ส่วน ) มีปริมาณมากถึงร้อยละ 71 ของพื้นที่ ผิวโลก ( 3 ใน 4 ส่วน ) มีความลึกเฉลี่ย 3,750 เมตร มีความลึกเฉลี่ย 3,750 เมตร มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5 หรือ 35 ppt ประกอบด้วย มีเกลือเฉลี่ยร้อยละ 3.5 หรือ 35 ppt ประกอบด้วย ทะเลสาบ ทะเลสาบ ทะเล ทะเล มหาสมุทร มหาสมุทร

28 14 5 255428 แหล่งน้ำเค็ม ( ต่อ )

29 14 5 255429 แหล่งน้ำเค็ม ( ต่อ )

30 14 5 255430 แหล่งน้ำเค็ม ( ต่อ )

31 14 5 255431 แหล่งน้ำกร่อย (Estuaries) เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างทะเลและ แม่น้ำ เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างทะเลและ แม่น้ำ ค่าความเค็มอยู่ในช่วงกว้างเนื่องจาก กระแสน้ำขึ้นน้ำลง ค่าความเค็มอยู่ในช่วงกว้างเนื่องจาก กระแสน้ำขึ้นน้ำลง มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูง เนื่องจากแม่น้ำพัดพาเอาธาตุเหล็ก ซิ ลิกา ฟอสเฟต และสารอินทรีย์มายัง ปากแม่น้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารสูง เนื่องจากแม่น้ำพัดพาเอาธาตุเหล็ก ซิ ลิกา ฟอสเฟต และสารอินทรีย์มายัง ปากแม่น้ำ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำสามารถ นำธาตุอาหารไปใช้ เพื่อการ เจริญเติบโตได้ พืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำสามารถ นำธาตุอาหารไปใช้ เพื่อการ เจริญเติบโตได้

32 14 5 255432 แหล่งน้ำกร่อย (Estuaries)


ดาวน์โหลด ppt 14 5 25541 ไบโอม (biomes) ว 30103 ชีววิทยาพื้นฐาน คุณครูฉัตรสุดา สุยะลา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google