งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 รู้จักกับ ฐานข้อมูล รายวิชา การเขียนโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 3204-2104 อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 รู้จักกับ ฐานข้อมูล รายวิชา การเขียนโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 3204-2104 อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 รู้จักกับ ฐานข้อมูล รายวิชา การเขียนโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 3204-2104 อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2 ฐานข้อมูลคืออะไร !! คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บำรุงรักษาข้อสนเทศ (Maintain information) และสามารถนำ ข้อสนเทศเหล่านั้นมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ ต้องการ

3 แล้วฐานข้อมูลดียังไง ข้อดี ของ การมี ฐานข้อ มูล ลดความจำเจของงานดูแลเอกสาร ข้อมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ควบคุมมาตรฐานของข้อมูลได้ จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลได้ ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้

4 ข้อเสียของการใช้งาน ฐานข้อมูล ข้อเสี ยของ การ ใช้ ฐานข้ อมูล เสียค่าใช้จ่ายสูง เกิดการสูญเสีย ข้อมูลได้ มีระบบการ ทำงานที่ซับซ้อน

5 องค์ประกอบของ ระบบฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่จะ ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล โปรแกรม Program ที่จะต้องใช้ในการ จัดการฐานข้อมูลเช่น SQLserver, mysql, VB2010 เป็นต้น ข้อมูล หรือสารสนเทศที่ต้องการเพื่อใช้งาน ในระบบ หรือข้อมูลที่ต้องการบันทึกลงใน ฐานข้อมูล บุคลากร ผู้ใช้งาน หรือ Administrator, User, Developer กระบวนการ หรือขั้นตอนการใช้งาน ขั้นตอน การทำโปนแกรม

6 การจัดการฐานข้อมูล ( ) การจัดการฐานข้อมูล ( ระบบ แฟ้มข้อมูล File System ) บิต (Bit) คือ โครงสร้างที่เล็ก ที่สุดของข้อมูล ซึ่งแต่ละบิตจะ เป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง ประกอบไปด้วย 0 และ 1 เท่านั้น

7 การจัดการฐานข้อมูล ( ) การจัดการฐานข้อมูล ( ระบบแฟ้มข้อมูล File System ) ไบต์ (Byte) คือ การนำหลายๆ บิต มาเรียงต่อกัน โดยข้อมูลที่มาเรียง ต่อกันเป็นไบต์จะแตกต่างกันไปตาม รหัสแทนข้อมูล โดยรหัสแอสกี (ASCII)

8 การจัดการฐานข้อมูล ( ) การจัดการฐานข้อมูล ( ระบบแฟ้มข้อมูล File System ) ฟิวด์ (Field) อักขระหลายๆตัวที่ สัมพันธ์กันมาเรียงต่อกันเพื่อ ก่อให้เกิดความหมายอย่างใดอย่าง หนึ่ง เช่น “PH0001” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ – ฟิวด์ตัวเลข (Numeric Field) ตัวเลข เลข ทศนิยม หรือเครื่องหมาย + - เช่น “1010+”, “25544-” – ฟิลด์ตัวอักษร (Alphabetic Field) เป็น ตัวอักษร หรือช่องว่าง (Blank) เช่น “www.Btec.ac.th”, “ วิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย์ ” – ฟิวด์อักขระ (Character Field) อักขระ เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น รหัสสินค้า เป็นกลุ่มของตัวอักษร เช่น “1 รายวิชา การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ”

9 ระเบียนหรือเรคอร์ด (Record) หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากกา รนเอาเขตข้อมูลหลาย ๆ เขตข้อมูลมา รวมกัน เพื่อเกิดเป็นข้อมูลเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง เช่น ข้อมูลของนักศึกษา 1 ระเบียน (1 คน ) จะประกอบด้วย รหัส ประจำตัวนักศึกษา 1 เขตข้อมูลชื่อ นักศึกษา 1 เขตข้อมูลที่อยู่ 1 เขต ข้อมูล

10 ทำแบบฝึกหัดหน้า 18 ข้อ 1- 10 พิมพ์ใน Word บันทึกป็น PDF ส่งมาที่ mintrasrenon@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 รู้จักกับ ฐานข้อมูล รายวิชา การเขียนโปรแกรม จัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 3204-2104 อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google