งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 1 รู้จักกับฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 1 รู้จักกับฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 1 รู้จักกับฐานข้อมูล
อาจารย์ศราวุฒิ ศรีนนท์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หน่วยที่ 1 รู้จักกับฐานข้อมูล รายวิชา การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา

2 ฐานข้อมูลคืออะไร!! คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย คอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บำรุงรักษาข้อสนเทศ (Maintain information) และสามารถนำ ข้อสนเทศเหล่านั้นมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ ต้องการ

3 แล้วฐานข้อมูลดียังไง
ข้อดีของการมีฐานข้อมูล ลดความจำเจของงานดูแลเอกสาร ข้อมูลที่จัดเก็บมีความทันสมัย ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ ใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ควบคุมมาตรฐานของข้อมูลได้ จัดทำระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้

4 ข้อเสียของการใช้งานฐานข้อมูล
ข้อเสียของการใช้ฐานข้อมูล เสียค่าใช้จ่ายสูง เกิดการสูญเสียข้อมูลได้ มีระบบการทำงานที่ซับซ้อน

5 องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
ฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ จะใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล โปรแกรม Program ที่จะต้องใช้ในการ จัดการฐานข้อมูลเช่น SQLserver, mysql, VB2010 เป็นต้น ข้อมูล หรือสารสนเทศที่ต้องการเพื่อใช้งาน ในระบบ หรือข้อมูลที่ต้องการบันทึกลงใน ฐานข้อมูล บุคลากร ผู้ใช้งาน หรือ Administrator, User, Developer กระบวนการ หรือขั้นตอนการใช้งาน ขั้นตอนการทำโปนแกรม

6 การจัดการฐานข้อมูล ( ระบบแฟ้มข้อมูล File System )
บิต (Bit) คือ โครงสร้างที่เล็ก ที่สุดของข้อมูล ซึ่งแต่ละบิตจะ เป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง ประกอบไปด้วย 0 และ 1 เท่านั้น

7 การจัดการฐานข้อมูล ( ระบบแฟ้มข้อมูล File System )
ไบต์ (Byte) คือ การนำหลายๆ บิต มาเรียงต่อกัน โดยข้อมูลที่มาเรียง ต่อกันเป็นไบต์จะแตกต่างกันไปตาม รหัสแทนข้อมูล โดยรหัสแอสกี (ASCII)

8 การจัดการฐานข้อมูล ( ระบบแฟ้มข้อมูล File System )
ฟิวด์ (Field) อักขระหลายๆตัวที่สัมพันธ์ กันมาเรียงต่อกันเพื่อก่อให้เกิด ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น “PH0001” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ฟิวด์ตัวเลข (Numeric Field) ตัวเลข เลข ทศนิยม หรือเครื่องหมาย + - เช่น “1010+”, “25544-” ฟิลด์ตัวอักษร (Alphabetic Field) เป็นตัวอักษร หรือช่องว่าง (Blank) เช่น “www.Btec.ac.th”, “วิทยาลัยเทคนิค บุรีรัมย์” ฟิวด์อักขระ (Character Field) อักขระเป็น ตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น รหัสสินค้าเป็น กลุ่มของตัวอักษร เช่น “1 รายวิชาการเขียน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล”

9 ระเบียนหรือเรคอร์ด (Record)
หมายถึง หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากกา รนเอาเขตข้อมูลหลาย ๆ เขตข้อมูล มารวมกัน เพื่อเกิดเป็นข้อมูลเรื่องใด เรื่องหนึ่ง เช่น ข้อมูลของนักศึกษา 1 ระเบียน (1 คน) จะประกอบด้วย รหัส ประจำตัวนักศึกษา 1 เขตข้อมูลชื่อ นักศึกษา 1 เขตข้อมูลที่อยู่ 1 เขต ข้อมูล

10 ข้อ 1- 10 พิมพ์ใน Word บันทึกป็น PDF ส่ง มาที่ mintrasrenon@gmail.com
ทำแบบฝึกหัดหน้า 18 ข้อ พิมพ์ใน Word บันทึกป็น PDF ส่ง มาที่


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 1 รู้จักกับฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google