งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานของประเทศ ไทย แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ของประเทศ ktoe ที่มา : กระทรวงพลังงาน พ. ศ. 2556 การผลิต และนำเข้าพลังงานแต่ละ ประเภท สัดส่วนการใช้พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานของประเทศ ไทย แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ของประเทศ ktoe ที่มา : กระทรวงพลังงาน พ. ศ. 2556 การผลิต และนำเข้าพลังงานแต่ละ ประเภท สัดส่วนการใช้พลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานของประเทศ ไทย แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ของประเทศ ktoe ที่มา : กระทรวงพลังงาน พ. ศ. 2556 การผลิต และนำเข้าพลังงานแต่ละ ประเภท สัดส่วนการใช้พลังงาน แยกตามประเภท

2 ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน NG ก๊าซธรรมชาติ 67 % น้ำมัน สำเร็จรูป 1 % ถ่านหิน 20 % น้ำ 5 % พลังงานทดแทน 1% นำเข้า 6 % สัดส่วนการผลิต ไฟฟ้า แยกตามประเภท พลังงาน สัดส่วนการใช้พลังงาน เชื้อเพลิงสำเร็จรูป ไฟฟ้า ไฟฟ้าประเทศไทยพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ( ร้อยละ 67) ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ส่งผลให้เมื่อเกิดปัญหาด้านการ supply ก๊าซ ธรรมชาติ อาทิเช่น การซ่อมบำรุงแหล่มจ่ายก๊าซจากประเทศเพื่อบ้าน จะ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า หรือกระทบต่อต้นทุนในการ ผลิตไฟฟ้า อย่างมาก เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อเพลิงเหลว โดยกว่า 83.17 % ใช้สำหรับภาคการขนส่ง และ 80.29 % ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคขนส่งเป็นการใช้ในการขนส่งทางบก ซึ่งผู้ใช้งาน รถยนต์ทั้งส่วนบุคคล และบริษัทขนส่งยังไม่มีความตระหนักถึงความสำคัญ ของการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก น้ำมัน สำเร็จรูป ภาคอุตสาหกรรม 16.83 % ภาคขนส่ง 83.17 % ทางบก 80.29 % ทางอากาศ 16.87 % ทางน้ำ 2.84 %

3 วิสัยทัศน์ในการปฏิรูปพลังงาน 3 1. อยากให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านพลังงาน มี การกระจายประเภทเชื้อเพลิงหลายชนิดอย่าง เหมาะสม มีโรงไฟฟ้าที่สะอาด มีประสิทธิภาพสูง และมีกำลังการผลิตเพียงพอต่อการเติบโตของ เศรษฐกิจ 2. อยากให้ราคาพลังงานมีความโปร่งใส สะท้อน ต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สภาพตลาดที่แข่งขันกันอย่างเสรี และไม่มีการ บิดเบือนด้วยผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ว่าจะเป็น ในทางการเงินหรือการเมือง 3. อยากให้ผู้ใช้พลังงานมีทางเลือกที่เป็นธรรม ไม่ ถูกผูกขาดทั้งจากรัฐหรือเอกชน กิจการใดที่ ผูกขาดโดยลักษณะธรรมชาติเช่นท่อก๊าซ หรือ สายส่งไฟฟ้า ต้องมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดและ โปร่งใส

4 วิสัยทัศน์ในการปฏิรูปพลังงาน 4 4. อยากให้คนไทยทุกคนมีความตระหนักรู้เรื่อง พลังงานเป็นอย่างดี และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เนื่องจากประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้า พลังงานจากต่างประเทศ 5. อยากให้ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทุก ประเภท รวมทั้งพลังงานทดแทนเช่นก๊าซชีวภาพ หรือขยะ และพลังงานหลักเช่นถ่านหินหรือ พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีสติและความเข้าใจที่ ถ่องแท้ ไม่ปิดกั้นความคิดและทางเลือกพลังงาน ใด ๆ ด้วยอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิ 6. อยากให้โครงสร้างการตัดสินใจและการวางแผน พลังงานทำโดยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้าน พลังงาน โดยมีเป้าหมายผลประโยชน์ระยะยาว ของประเทศเป็นที่ตั้ง และปราศจากการ แทรกแซงทางการเมือง

5 โอกาสของพลังงานแสงอาทิตย์ 5 1. ภาวะโลกร้อน 2. ราคาพลังงานฟอสซิลแพงขึ้น ราคา Solar Cell ถูกลง 3. ช่วงเวลาการผลิตที่สามารถลด Peak Load 4. การลดความสูญเสียในสายส่ง ( การใช้ไฟ ณ จุดผลิต ) 5. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การผลิตพลังงาน และการแก้กฏ ระเบียบให้ติดตั้งได้สะดวกขึ้น

6 ข้อจำกัดของพลังงาน แสงอาทิตย์ 6 1. ราคายังสูงกว่าพลังงานชนิดอื่น ๆ 2. ผลิตได้ไม่ตลอดเวลา พัฒนาการ แบตเตอรียังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ 3. ยังใช้เนื้อที่มาก เทียบกับ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ 4. สัดส่วนการนำเข้าสูง 5. ต้องมีโรงไฟฟ้าฟอสซิลสำรอง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานของประเทศ ไทย แนวโน้มการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ของประเทศ ktoe ที่มา : กระทรวงพลังงาน พ. ศ. 2556 การผลิต และนำเข้าพลังงานแต่ละ ประเภท สัดส่วนการใช้พลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google