งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการโรคเฉพาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการโรคเฉพาะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการโรคเฉพาะ
STROKE และ STEMI ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ 090 –

2 วัตถุประสงค์ STEMI,STROKE
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและทุพพลภาพ

3 แนวทางการบริหารงบปี 58 (ไม่แตกต่างจากปี 57)
แนวทางการบริหารงบปี 58 (ไม่แตกต่างจากปี 57) รายการ ปีงบประมาณ 2558 STEMI DRG + On top ค่ายาละลายลิ่มเลือด ได้แก่ 1. SK 10,000 บาท 2. rt-PA ปรับลดเป็น 49,000 บาท Stroke DRG + On top เป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด (rtPA) เหมาจ่ายต่อราย 49,000 บ. (โดยหน่วยบริการต้องมีการให้บริการและบันทึกข้อมูลครบทั้ง CT Scan ก่อน/หลังให้ยา และ การยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ PT) การเบิกชดเชย ผ่านระบบ E-claim บันทึกต่อใน DMIS เพื่อ on – top ค่ายาเพิ่ม STEMI, Stroke: ค่ายา rtPA ปรับลดลงจากเดิม เนื่องจากคำนวณราคายาอ้างอิงราคากรมบัญชีกลาง Stroke: DRGs Version 5 ครอบคลุม CT และ PT แล้ว

4 การกำกับติดตามและประเมินผลตามโครงการฯในปีงบประมาณ 2558
การตรวจสอบ ข้อมูลผลงานบริการจากหน่วยบริการที่ได้จากระบบบันทึกข้อมูล (เช่น Eclaim, DMIS เป็นต้น) กำกับติดตามคุณภาพการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชย โดยวิธีการ Post Audit

5 สรุปผลลัพธ์การบริหารจัดการโรคเฉพาะ STROKE & STEMI ปีงบประมาณ 2557
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่

6 อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วย Stroke
สิทธิ UC

7 อัตราการเข้าถึงยาในผู้ป่วย STEMI
เขต ๑ เชียงใหม่

8 อัตราตายผู้ป่วย STROKE อุดตัน ตีบ หรือแตก
เขต ๑ เชียงใหม่

9 อัตราตายผู้ป่วย STEMI ระดับประเทศ และ เขต ๑ เชียงใหม่

10 อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย STOKE แยกรายจังหวัด ในผู้ป่วยสิทธิ์ UC

11 อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย STOKE แยก Hcoadในผู้ป่วยสิทธิ์ UC

12 อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย STEMI แยกรายจังหวัด ในผู้ป่วยสิทธิ์ UC

13 สรุปการบริหารงบจ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วย STROKE
โรงพยาบาล จำนวนผู้ป่วย SUM_rw On-TOP X RW=900 น่าน 18 27,684 พะเยา 8 10,261 เชียงคำ 7 18,231 ลำปาง 34 119.36 107,424 เชียงรายประชานุเคราะห์ 33 89,118 ประสาท เชียงใหม่ 29 69,481 มหาราชนครเชียงใหม่ 69 191,403 แพร่ 12 27,425 ประมาณการไว้ 600 RW ผลงาน 601 RW จ่ายเพิ่ม 540,000 บาท

14 สรุปการบริหารงบจ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วย STEMI
จังหวัด บริการที่ผู้ป่วยได้รับ คน RW Rt-PA PCI ยา + PCI Total_case Total_ rw น่าน 31 86.33 แพร่ 52 165.97 ลำพูน 48 118.93 ลำปาง 38 2 5 45 181.88 เชียงใหม่ 193 6 254 พะเยา 40 103.98 เชียงราย 18 62 10 90 813.44 แม่ฮ่องสอน 3 8.47 รวม 3,812 rw =1, 143,600 บาท

15 สรุปงานปี 2557 จ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วยกลุ่ม STROKE
สรุปงานปี 2557 จ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วยกลุ่ม STROKE 601 RW X = 540,000 บาท จ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วยกลุ่ม STEMI RW X 300 บาท = 837,936 บาท รวมงบประมาณจ่ายปี 2557 = 1,377,936 บาท

16 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการโรคเฉพาะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google