งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร จัดการโรค เฉพาะ STROKE และ STEMI ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ 090 – 197 51 47.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร จัดการโรค เฉพาะ STROKE และ STEMI ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ 090 – 197 51 47."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร จัดการโรค เฉพาะ STROKE และ STEMI ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ Pratan.p@nhso.go.thPratan.p@nhso.go.th 090 – 197 51 47

2 วัตถุประสงค์ STEMI,STROKE เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและทุพพลภาพ 2

3 แนวทางการบริหารงบปี 58 ( ไม่แตกต่าง จากปี 57) รายการ ปีงบประมาณ 2558 STEMI DRG + On top ค่ายาละลายลิ่มเลือด ได้แก่ 1. SK 10,000 บาท 2. rt-PA ปรับลดเป็น 49,000 บาท Stroke - DRG + On top เป็นค่ายาละลายลิ่ม เลือด (rtPA) เหมาจ่ายต่อราย 49,000 บ. ( โดยหน่วยบริการต้องมีการให้บริการ และบันทึกข้อมูลครบทั้ง CT Scan ก่อน / หลังให้ยา และ การยาละลายลิ่มเลือด และ / หรือ PT) การเบิก ชดเชย ผ่านระบบ E-claim บันทึกต่อใน DMIS เพื่อ on – top ค่ายาเพิ่ม 3

4 การกำกับติดตามและประเมินผล ตามโครงการฯในปีงบประมาณ 2558 การตรวจสอบ ข้อมูลผลงานบริการจาก หน่วยบริการที่ได้จากระบบบันทึกข้อมูล ( เช่น Eclaim, DMIS เป็นต้น ) กำกับติดตามคุณภาพการรักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชย โดยวิธีการ Post Audit 4

5 สรุปผลลัพธ์การบริหารจัดการ โรคเฉพาะ STROKE & STEMI ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่ 5

6 6 อัตราการได้รับยาละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วย Stroke สิทธิ UC

7 7 อัตราการเข้าถึงยาในผู้ป่วย STEMI เขต ๑ เชียงใหม่

8 8 อัตราตายผู้ป่วย STROKE อุดตัน ตีบ หรือแตก เขต ๑ เชียงใหม่

9 9 อัตราตายผู้ป่วย STEMI ระดับประเทศ และ เขต ๑ เชียงใหม่

10 10 อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย STOKE แยกรายจังหวัด ในผู้ป่วยสิทธิ์ UC

11 11 อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย STOKE แยก Hcoad ในผู้ป่วยสิทธิ์ UC

12 12 อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย STEMI แยกรายจังหวัด ในผู้ป่วย สิทธิ์ UC

13 โรงพยาบาล จำนวน ผู้ป่วย SUM_rwOn-TOP X RW=900 น่าน 1830.760827,684 พะเยา 811.401910,261 เชียงคำ 720.256818,231 ลำปาง 34119.36107,424 เชียงรายประชานุ เคราะห์ 3399.020589,118 ประสาท เชียงใหม่ 2977.201869,481 มหาราชนคร เชียงใหม่ 69212.6707191,403 แพร่ 1230.472727,425 สรุปการบริหารงบจ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วย STROKE ประมาณการไว้ 600 RW ผลงาน 601 RW จ่ายเพิ่ม 540,000 บาท

14 จังหวัด บริการที่ผู้ป่วยได้รับ คน RW Rt-PAPCI ยา + PCI Total_caseTotal_ rw น่าน 31 86.33 แพร่ 52 165.97 ลำพูน 48 118.93 ลำปาง 382545181.88 เชียงใหม่ 519362542332.96 พะเยา 40 103.98 เชียงราย 18621090813.44 แม่ฮ่องส อน 338.47 สรุปการบริหารงบจ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วย STEMI รวม 3,812 rw =1, 143,600 บาท

15 สรุปงานปี 2557 จ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วยกลุ่ม STROKE 601 RW X 900 = 540,000 บาท จ่ายเพิ่มกรณีผู้ป่วยกลุ่ม STEMI 3812 RW X 300 บาท = 837,936 บาท รวมงบประมาณจ่ายปี 2557 = 1,377,936 บาท 15

16 16


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร จัดการโรค เฉพาะ STROKE และ STEMI ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ 090 – 197 51 47.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google