งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการใช้ Green ICT ในองค์กรแบบพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการใช้ Green ICT ในองค์กรแบบพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการใช้ Green ICT ในองค์กรแบบพอเพียง

2 Green ICT คือ แนวความคิดในการนำ ICT มาสนับสนุนเพื่อการ ลดพลังงาน เพื่อการนำกลับมาใช้ เพื่อทำให้เกิด สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การจะสำเร็จได้ต้องอยู่ที่ความ ตระหนักและการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แนวทางการดำเนินงาน

3 หน่วยงานควรมีคู่มือการใช้งาน PC
เช่น ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งาน ถ้าไม่ใช้เครื่องต้องปิดและลุกจากเครื่อง (ใช้การ pool pc) หน่วยงานควรมีโครงการ Utilize Technology

4 หน่วยงานควรมีโครงการ Virtual Workplace
The Virtual Workplace : องค์การเสมือนจริง ลักษณะคือ ผังขององค์การจะเป็นแนวราบ ไม่มีโครงสร้างชัดเจน คนที่ทำได้ต้อง เก่งด้าน it และทำเฉพาะงานหลัก + สำคัญ ถ้าไม่สำคัญจะใช้วิธีการ Outsource พนักงานไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่สำนักงาน คือทำที่ไหนก็ ได้ แต่เน้น Output ของงาน แต่จะมีคนทำงานประมาณ 8 – 10 คน หน่วยงานควรมีโครงการ Recycle Management การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ใช้แล้ว ให้กลับมามี คุณภาพดังเดิม และสามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมทุกประการ

5 หน่วยงานควรมีแนวทางในการลดใช้ Printer โดยสนับสนุนให้มีการใช้ Printer ร่วมกัน จำกัดจำนวนการพิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ สิทธิในการพิมพ์ ควรมีโครงการทำงานที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หน่วยงานควรมีแนวทางในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณพลังงานของอุปกรณ์ ICT ที่มีในหน่วยงานก่อนจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ มีการจัดทำนโยบายในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6 หน่วยงานควรมีการนำระบบประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
TelePresence ถือเป็นอีกนวัตกรรมด้านไอซีที ที่สามารถตอบรับ กับการบริหารจัดการยุคใหม่ขององค์กรต่างๆ ที่ใส่ใจกับการลด ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นการนำเสนอห้องประชุมทางไกลเสมือนจริง ที่ ให้ประสบการณ์ร่วมกับผู้ประชุมที่อยู่คนละพื้นที่ เสมือนนั่งประชุม ห้องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ประหยัดงบประมาณค่า เดินทาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ ช่วยลดมลภาวะ จากการใช้พลังงานในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

7 Topics for environmentally conscious organizations
- Cooling management การบริหารจัดการความเย็น และ การไหลเวียนของอากาศร้อน- เย็น ในศูนย์คอมพิวเตอร์ - Capacity management การบริหารจัดการประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย - Demand management การบริหารจัดการความต้องการใช้อุปกรณ์และระบบงาน - Data center consolidation การรวมศูนย์คอมพิวเตอร์ไว้ที่เดียวกัน

8 Topics for environmentally conscious organizations
- Enterprise architecture สถาปัตยกรรมโครงสร้างและการบริหารจัดการขององค์กร - Standardization การจัดให้มีมาตรฐาน เช่น มีการใช้ water mist สำหรับมาตรฐาน การป้องกันอัคคีภัยใน Data center เพื่อป้องกันสารพิษจากอุปกรณ์ป้อก กันอัคคีภัย - Virtualization การจัดให้มีสถาวะการทำงานแบบเสมือน ลดการจัดหา Server ประหยัดพลังงาน ลดความร้อน ลดค่าบำรุงรักษาเกิด Centralize management

9 THANK YOU GROUP UP2YOU


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการใช้ Green ICT ในองค์กรแบบพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google