งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G REEN ICT แนวทางการใช้ Green ICT ในองค์กร แบบพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G REEN ICT แนวทางการใช้ Green ICT ในองค์กร แบบพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 G REEN ICT แนวทางการใช้ Green ICT ในองค์กร แบบพอเพียง

2 แนวความคิดในการนำ ICT มา สนับสนุนเพื่อการลดพลังงาน เพื่อการ นำกลับมาใช้ เพื่อทำให้เกิด สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การจะสำเร็จได้ต้อง อยู่ที่ความตระหนักและการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ Green ICT คือ แนวทางการดำเนินงาน

3 หน่วยงานควรมีคู่มือการ ใช้งาน PC เช่น ปิดเครื่องทุกครั้งหลังใช้ งาน ถ้าไม่ใช้เครื่องต้องปิดและลุกจาก เครื่อง ( ใช้การ pool pc) หน่วยงานควรมีโครงการ Utilize Technology

4 หน่วยงานควรมีโครงการ Virtual Workplace The Virtual Workplace : องค์การ เสมือนจริง ลักษณะคือ ผังขององค์การจะเป็น แนวราบ ไม่มีโครงสร้างชัดเจน คนที่ทำได้ต้อง เก่งด้าน it และทำเฉพาะงานหลัก + สำคัญ ถ้าไม่สำคัญจะใช้วิธีการ Outsource พนักงานไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่ สำนักงาน คือทำที่ไหนก็ได้ แต่เน้น Output ของงาน แต่จะมีคนทำงานประมาณ 8 – 10 คน หน่วยงานควรมีโครงการ Recycle Management การปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ใช้แล้ว ให้กลับมามีคุณภาพดังเดิม และสามารถใช้ ประโยชน์ได้เหมือนเดิมทุกประการ

5 หน่วยงานควรมีแนวทางในการลดใช้ Printer โดยสนับสนุนให้มี การใช้ Printer ร่วมกัน จำกัดจำนวนการพิมพ์ ลักษณะการ พิมพ์ สิทธิในการพิมพ์ ควรมีโครงการทำงานที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง หน่วยงานควรมีแนวทางในการบริหารจัดการซาก ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานควรตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณ พลังงานของอุปกรณ์ ICT ที่มีในหน่วยงานก่อน จัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ มีการจัดทำนโยบายในการ จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6 หน่วยงานควรมีการนำระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง TelePresence ถือเป็นอีกนวัตกรรมด้าน ไอซีที ที่สามารถตอบรับกับการบริหารจัดการ ยุคใหม่ขององค์กรต่างๆ ที่ใส่ใจกับการลด ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นการนำเสนอห้องประชุม ทางไกลเสมือนจริง ที่ให้ประสบการณ์ร่วมกับ ผู้ประชุมที่อยู่คนละพื้นที่ เสมือนนั่งประชุม ห้องเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ประหยัดงบประมาณค่าเดินทาง ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจและ ช่วยลดมลภาวะ จากการใช้ พลังงานในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

7 Topics for environmentally conscious organizations - Cooling management การบริหารจัดการความเย็น และ การ ไหลเวียนของอากาศร้อน - เย็น ในศูนย์คอมพิวเตอร์ - Capacity management การบริหารจัดการประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องแม่ข่าย - Demand management การบริหารจัดการความต้องการใช้อุปกรณ์ และระบบงาน - Data center consolidation การรวมศูนย์คอมพิวเตอร์ไว้ที่เดียวกัน

8 Topics for environmentally conscious organizations - Enterprise architecture สถาปัตยกรรมโครงสร้างและการบริหาร จัดการขององค์กร - Standardization การจัดให้มีมาตรฐาน เช่น มีการใช้ water mist สำหรับมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยใน Data center เพื่อป้องกันสารพิษจากอุปกรณ์ป้อก กันอัคคีภัย - Virtualization การจัดให้มีสถาวะการทำงานแบบเสมือน ลดการจัดหา Server ประหยัดพลังงาน ลดความ ร้อน ลดค่าบำรุงรักษาเกิด Centralize management

9 THANK YOU GROUP UP2YOU


ดาวน์โหลด ppt G REEN ICT แนวทางการใช้ Green ICT ในองค์กร แบบพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google