งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของการบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของการบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของการบริการ
การบริการ คือกระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้ 3ด้าน -โครงสร้าง -หน้าที่ -การปฏิบัติ

2 องค์ประกอบของการบริหาร
1.เป้าหมาย 2.ปัจจัยการบริหาร 3.ลักษณะของการบริหาร

3 กระบวนการบริหาร POSDCORB Planning การวางแผน
Organizing การจัดการองค์การ Staffing การจัดตัวบุคคล Directing การอำนวยการ Co-ordinating การประสานงาน Report การรายงาน Budgeting การงบประมาณ

4 องค์การคุณภาพ ความพึงพอใจ ลดต้นทุน Do it Right First Time คู่แข่ง
วิกฤตการณ์

5 ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุน Cost 1 ต้นทุนวัตถุดิบ 2 ต้นทุนของเครื่องจักร
3 ต้นทุนแรงงาน

6 ต้นทุน + กำไร = ราคาขาย ราคาขาย – ต้นทุน = กำไร

7 โครงสร้างของต้นทุน 1.การเพิ่มราคาขายให้สูงขึ้น
กำไรรวม = กำไรต่อหน่วย * ยอดขาย EX เดิมองค์กรขายสินค้าราคา8บาท/ชิ้น ต้นทุน5บาท/ชิ้นและมียอดขาย 5000ชิ้น/สัปดาห์ ต่อมาเพิ่มราคาขายเป็น 10บาท/ชิ้นโดยต้นทุนคงที่ แต่ยอดขายมีเพียง 2500บาท/สัปดาห์ สามารถเปรียบเทียบกำไรขององค์การได้ดังนี้

8 ก่อนขึ้นราคา กำไร/ชิ้น เป็น 8-5 = 3 บาท
กำไรรวม เป็น 5000*3 = 15000บาท/สัปดาห์ หลังขึ้นราคา กำไร/ชิ้น เป็น = 5 บาท กำไรรวม เป็น 5*2500 = บาท/สัปดาห์ หลังขึ้นราคากำไรรวมลดลง – = 2500 บาท การขึ้นราคาโดยไม่วิเคราะห์ให้รอบคอบ ผลกำไรจะไม่เพิ่มขึ้นตามต้องการแล้ว กำไรรวมยังลดลงด้วย

9 2. การลดต้นทุนให้ต่ำลง เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากการแข่งขันสูง ประโยชนที่ได้รับจากการลดต้นทุน - เพิ่มความสามารถการแข่งขันให้กับหน่วยงาน - ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ แระสิทธิผลกรผลิต - ลดการใช้ทรัพยากรลงได้จากการควบคุมที่มีคุณภาพ - ลูกค้าสามารถซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพดี รคาถูก

10 ประเภทต้นทุนคุณภาพ 1. ต้นทุนการป้องกัน 2. ต้นทุนการประเมิน
3. ต้นทุนความล้มเหลว - ต้นทุนความล้มเหลวภายในองค์การ - ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก

11 แนวทางการลดต้นทุน 1. ต้นทุนวัตถุดิบ การลดต้นทุนวัตถุดิบทำได้ดังนี้
- การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่า - ขจัดการสูญเสียของวัตถุดิบ 2. ต้นทุนการทำงานของเครื่องจักร 3. ต้นทุนค่าจ้างของพนักงาน


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของการบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google