งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริการ คือกระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้ 3 ด้าน - โครงสร้าง - หน้าที่ - การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริการ คือกระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้ 3 ด้าน - โครงสร้าง - หน้าที่ - การปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริการ คือกระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้ 3 ด้าน - โครงสร้าง - หน้าที่ - การปฏิบัติ

2 องค์ประกอบของการบริหาร 1. เป้าหมาย 2. ปัจจัยการบริหาร 3. ลักษณะของการบริหาร

3 กระบวนการบริหาร POSDCORB Planning การวางแผน Organizing การจัดการองค์การ Staffing การจัดตัวบุคคล Directing การอำนวยการ Co-ordinating การประสานงาน Report การรายงาน Budgeting การงบประมาณ

4 องค์การคุณภาพ ความพึงพอใจ ลดต้นทุน Do it Right First Time คู่แข่ง วิกฤตการณ์

5 ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุน Cost 1 ต้นทุนวัตถุดิบ 2 ต้นทุนของเครื่องจักร 3 ต้นทุนแรงงาน

6 ต้นทุน + กำไร = ราคาขาย ราคาขาย – ต้นทุน = กำไร

7 โครงสร้างของต้นทุน 1. การเพิ่มราคาขายให้สูงขึ้น กำไรรวม = กำไรต่อหน่วย * ยอดขาย EX เดิมองค์กรขายสินค้าราคา 8 บาท / ชิ้น ต้นทุน 5 บาท / ชิ้น และมียอดขาย 5000 ชิ้น / สัปดาห์ ต่อมาเพิ่มราคาขายเป็น 10 บาท / ชิ้นโดยต้นทุนคงที่ แต่ยอดขายมีเพียง 2500 บาท / สัปดาห์ สามารถเปรียบเทียบกำไรขององค์การได้ดังนี้

8 ก่อนขึ้นราคา กำไร / ชิ้น เป็น 8-5 = 3 บาท กำไรรวม เป็น 5000*3 = 15000 บาท / สัปดาห์ หลังขึ้นราคา กำไร / ชิ้น เป็น 10-5 = 5 บาท กำไรรวม เป็น 5*2500 = 12500 บาท / สัปดาห์ หลังขึ้นราคากำไรรวมลดลง 15000 – 12500 = 2500 บาท การขึ้นราคาโดยไม่วิเคราะห์ให้รอบคอบ ผลกำไรจะไม่ เพิ่มขึ้นตามต้องการแล้ว กำไรรวมยังลดลงด้วย

9 2. การลดต้นทุนให้ต่ำลง เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากการแข่งขันสูง ประโยชนที่ได้รับจากการลดต้นทุน - เพิ่มความสามารถการแข่งขันให้กับหน่วยงาน - ปรับปรุงประสิทธิภาพ และ แระสิทธิผลกรผลิต - ลดการใช้ทรัพยากรลงได้จากการควบคุมที่มีคุณภาพ - ลูกค้าสามารถซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ดี รคาถูก

10 ประเภทต้นทุนคุณภาพ 1. ต้นทุนการป้องกัน 2. ต้นทุนการประเมิน 3. ต้นทุนความล้มเหลว - ต้นทุนความล้มเหลวภายในองค์การ - ต้นทุนความล้มเหลวภายนอก

11 แนวทางการลดต้นทุน 1. ต้นทุนวัตถุดิบ การลดต้นทุนวัตถุดิบทำได้ดังนี้ - การใช้หลักวิศวกรรมคุณค่า - ขจัดการสูญเสียของวัตถุดิบ 2. ต้นทุนการทำงานของเครื่องจักร 3. ต้นทุนค่าจ้างของพนักงาน


ดาวน์โหลด ppt การบริการ คือกระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้ 3 ด้าน - โครงสร้าง - หน้าที่ - การปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google