งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ เสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ เสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ เสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรม คร.

2 ลดตายก่อน วัยอันควร จากโรค NCDs 25% ลดการ บริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 10 % ลดการขาด กิจกรรม ทางกาย 10 % ลดการ บริโภค ยาสูบ 30 % ลดการ บริโภค เกลือ/ โซเดียม 30% ลดภาวะ ความดัน โลหิตสูง 25 % ลดภาวะ ความดัน โลหิตสูง 25 % ภาวะ เบาหวานและ อ้วนไม่ให้ เพิ่ม ยาและ เทคโนโลยี ที่จำเป็น ครอบคลุม 80% ผู้ที่เสี่ยงสูง ต่อ CVD ได้รับยาและ คำปรึกษา 50% สร้างเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตในประชากร ป้องกันการเกิดโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันและชะลอการดำเนินโรค สู่ภาวะแทรกซ้อนและการเป็นซ้ำ ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร  ตำบลจัดการสุขภาพ  สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัยฯ  การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร  ตำบลจัดการสุขภาพ  สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัยฯ  การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล  คลินิก NCD คุณภาพ  การประเมินและจัดการโอกาสเสี่ยงต่อ CVD พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล  คลินิก NCD คุณภาพ  การประเมินและจัดการโอกาสเสี่ยงต่อ CVD DHS + system manager ระดับจังหวัด/อำเภอ กรม คร. กรม อ. กรม พ./กรม อ. กรม พ. กรม อ. กรม คร. เป้าหมายบริการ : ลดปัญหาจากโรค NCD โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุทางถนน (ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย) เป้าหมายบริการ : ลดปัญหาจากโรค NCD โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุทางถนน (ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย) KPI 2559 : อัตราป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลง

3 สถานที่ทำงาน/สปก. ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข * กรอบแนวคิด Healthy Workplace ของ WHO 2008 เพื่อสนับสนุน / ส่งเสริมเกี่ยวกับ  สภาพแวดล้อมการทำงาน ทางกายภาพ  สภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านจิตสังคมรวมถึง วัฒนธรรมองค์กร  แหล่งข้อมูลสุขภาพส่วน บุคคล / บริการด้านสุขภาพ  การมีส่วนร่วมระหว่างองค์กร และชุมชน 1) การสนับสนุนขององค์กรและการมี ส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ( นโยบายองค์กร / การติดต่อสื่อสาร / การ ตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล / การ มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ) 2) ปลอดโรค ( โรคไม่ติดต่อและ โรคจากการประกอบ อาชีพและ สิ่งแวดล้อม เช่น Dm,HT stroke, CVD, ปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ จราจร ) 4) กายใจเป็นสุข ( ขวัญและกำลังใจ ในการท่ำงาน, กิจกรรม นันทนาการ, คุณค่าของ พนักงาน ) 3) ปลอดภัย ( สารเคมี, ระบบ ไฟฟ้า, เครื่องจักร, ระบบป้องกันและ ระงับอัคคีภัย, สภาพแวดล้อมใน การ ทำงาน ฯลฯ ) 3

4 กรมควบคุมโรค บูรณาการกิจกรรมงาน NCD รวมวงเงินทั้งหมด 57.93 ลบ. (ขาขึ้น 2559) (สำนัก 16.75 ลบ./สคร.25.6 ลบ./จังหวัด 15.58 ลบ.) มาตรการ/ประเด็นงบประมาณ (ล้านบาท)หน่วย งาน ส่วนกลางจังหวัด สำนักสคร. มาตรการ 1.สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ปชก.10.256.915.58 1.1 สถานที่ทำงาน (Healthy Work place)  องค์กรลดเสี่ยง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด (1.35)  เวทีนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2557  พัฒนานโยบายให้เกิดการดำเนินการในสถานที่ทำงาน  พัฒนาและผลิตแนวทางดำเนินงานฯ (200 เล่ม)  สนับสนุนงบประมาณแก่ สคร เพื่อให้ดำเนินงานใน สถานที่ทำงานในเขตของ สคร 12 แห่งๆละ 50,000 บาท 0.50 0.05 0.20 0.60 ส.NCD 1.2 สนับสนุนเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน สถานบริการและชุมชน (0.51)  ทบทวนการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน ระดับบุคคลและชุมชน  ปรับปรุงเครื่องมือ  ผลิตและเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสถาน บริการและชุมชน 0.01 0.50 ส.NCD

5 กรมควบคุมโรค บูรณาการกิจกรรมงาน NCD งบประมาณ วงเงินทั้งหมด ลบ. (ขาขึ้น 2559) (สำนัก ลบ./สคร. ลบ./จังหวัด 15.58 ลบ.) มาตรการ/ประเด็นงบประมาณ (ล้านบาท)หน่วย งาน ส่วนกลางจังหวัด สำนักสคร. มาตรการ 1.สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ปชก. 1.3 สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัยฯ (23.226) - พัฒนาเกณฑ์/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน - พัฒนาต้นแบบ Facilitator และนำไปใช้ - อบรมผู้ตรวจประเมิน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ถอดบทเรียน - M&E - ชี้แจง/ร่วมเป็นคณะตรวจประเมิน - จัดอบรม/สนับสนุน/ประชาสัมพันธ์/ติดตามเก็บข้อมูล 0.39 0.43 0.48 1.00 0.45 1.29 3.60 (0.30/เขต) 15.58 (0.20/จ.) Env- occ 1.4 บังคับใช้กฎหมายสุรา-ยาสูบ (7.663) - เฝ้าระวัง ตรวจเตือน ปชส. -ชี้แจง กฎหมายควบคุมalc ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ - พัฒนาความร่วมมือภายในกสธ. 1.43 1.52 2.00 1.50 (0.125/เขต) 1.20 (0.1/เขต) -ส.ALC

6 มาตรการ/ประเด็นงบประมาณ (ล้านบาท)หน่วย งาน ส่วนกลางจังหวัด สำนักสคร. มาตรการ 2.พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยง รายบุคคล 6.5018.70 2.1 คลินิก NCD คุณภาพ (15.00 )  เพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ :สนับสนุนงบให้ สคร. ชี้แจง/ถ่ายทอดนโยบาย ปี 2559 ระดับพื้นที่ : สนับสนุนงบให้ สคร. ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อออก ประเมินรับรองคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2558  สนับสนุนงบให้ สคร. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ เพิ่มคุณภาพการดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ (KM)  สนับสนุนงบให้ สคร. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทีม จัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรังระดับอำเภอ (หลักสูตร NCD System manager CUP)  นิเทศ/ติดตาม การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ หลัง สถานบริการดำเนินการครบ 100  สรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนเตรียมการดำเนินงาน ขยายสู่ รพ.สต. 0.48 0.32 3.80 3.00 3.80 3.60 ส.NCD

7 มาตรการ/ประเด็นงบประมาณ (ล้านบาท)หน่วย งาน ส่วนกลางจังหวัด สำนักสคร. มาตรการ 2.พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยง รายบุคคล 2.2 ขยายผลการดำเนินงานการลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด CVDในพื้นที่ภาคกลาง (3.00)  ชี้แจงโครงการนำร่องฯ  สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมลดเสี่ยงฯ  ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนและรูปแบบ การลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 0.30 0.10 0.80 1.8 ส.NCD 2.3 นำร่องลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงในพื้นที่ภาคอีสาน (0.70)  จัดทำแนวทางการลดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย เบาหวานร่วมกับความดันโลหิตสูงโดยให้สอดคล้องกับ service plan  สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายบริการ สุขภาพอำเภอที่ร่วมโครงการ  ติดตาม เรียนรู้ ถอดบทเรียนพื้นที่ที่ดำเนินงาน  สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน 0.25 0.20 0.05 0.20

8 มาตรการ/ประเด็นงบประมาณ (ล้านบาท)หน่วย งาน ส่วนกลางจังหวัด สำนักสคร. มาตรการ 2.พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล 2.4 ค้นหากระบวนการจัดการความรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (3.00)  ชี้แจงโครงการมหกรรมการจัดการความรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน เพื่อดำเนินงานโครงการ จำนวน 4 ภาค ภาคละ 500,000 บาท  ติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน 4 ครั้ง  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตลาดนัดสุขภาพ 0.08 0.10 0.82 2.00 ส.NCD

9 มาตรการ/ประเด็นงบประมาณ (ล้านบาท)หน่วย งาน ส่วนกลางจังหวัด สำนักสคร. มาตรการ 2.พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยง รายบุคคล 2.5 คัดกรองการบริโภคยาสูบ และลด เลิกยาสูบ ในระบบ สุขภาพ (1.50) - สร้างกลไกขับเคลื่อนการคัดกรองฯในผู้ป่วยNCD และ ระบบส่งต่อ - M&E - สนับสนุน /M&E การดำเนินงาน 0.60 0.40 0.50 (ทุกเขต) -ส.ยาสูบ ติดตาม และประเมินผล2.00 รวม16.7525.6015.58

10 KPI 2559 : อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน

11 กรมควบคุมโรค บูรณาการกิจกรรม งานอุบัติเหตุทางถนนและบาดเจ็บอื่น ๆ วงเงินทั้งหมด 5.44 ลบ. (ขาขึ้น 2559) (สำนัก 5.44 ลบ./สคร. - ลบ.) มาตรการ/ประเด็นงบประมาณ (ล้านบาท)หน่วย งาน ส่วนกลางจังหวัด สำนักสคร. มาตรการ 1.สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตใน ปชก. อุบัติเหตุทางถนน (4.44)  พัฒนาฐานข้อมูลประเทศและบริหารจัดการข้อมูลลงสู่พื้นที่  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและ ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขฯ (Mr.RTI) รุ่นที่ 2  บริหารจัดการงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 1.90 1.00 0.78 0.76 ส.NCD บาดเจ็บอื่นๆ  ขยายพื้นที่ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการ สาธารณสุข (1.0)  พัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดยสถาน บริการสาธารณสุข  ลงพื้นที่สนับสนุน/ติดตามตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน ในพื้นที่เสี่ยงสูง  ผลิตสื่อต้นแบบในการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ 0.52 0.28 0.20 ส.NCD รวม5.44--

12 แผนการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยเรียน(จมน้ำ) สถานการณ์และผลการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๖ กรมควบคุมโรคมีรายงานอัตราการเสียชีวิตจาก การจมน้ำ ในเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เท่ากับ ๗.๖ ต่อแสน ประชากร

13 KPI : 1. เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 2. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน ๖.๕ ต่อประชากรเด็ก อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี แสนคน KPI : 1. เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 2. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ไม่เกิน ๖.๕ ต่อประชากรเด็ก อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี แสนคน เป้าหมายบริการ : ประชาชนกลุ่มวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ใน สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม มีทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะสุขภาพของตนเอง ได้ตามช่วงวัยตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิต ผลผลิต : การเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของเด็กลดลง ผลผลิต : เด็กมีรูปร่างสมส่วน ผลผลิต : เด็กไทยมี IQ EQ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ :  การทำงานเชิงบูรณาการและ แสวงหาภาคีเครือข่ายภายใต้ชื่อ “ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ” ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพทุกระดับ ยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนให้เกิดการ ตระหนัก รับรู้ ปฏิบัติได้ด้าน พฤติกรรมสุขภาพ มาตรการ :  เฝ้าระวัง กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ (ภายใต้องค์ประกอบ/มาตรการหลัก ๑๐ ด้าน) ของผู้ก่อการดี มาตรการ : ดำเนินการในโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพแบบบูรณาการ มาตรการ : เฝ้าระวัง ส่งเสริม และพัฒนา IQ/EQ

14 M Management* E Environment R Resuscitation* I Information T Training (Survival Swimming) M Media A Advocacy/ Policy* K Kindergarten E Education R Research* ผู้ก่อการดี (Merit Maker) “ป้องกันการจมน้ำ” * ต้องมีในระดับเงินและทอง ระดับเงินและทอง = 10 องค์ประกอบ, ระดับทองแดง = 6 องค์ประกอบ www.facebook.com/thaincd www.thaincd.com


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักโรคไม่ติดต่อ เสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google