งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำรวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม ( ตมอ.) พลตำรวจตรี โกสินทร์ หินเธาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำรวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม ( ตมอ.) พลตำรวจตรี โกสินทร์ หินเธาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำรวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม ( ตมอ.) พลตำรวจตรี โกสินทร์ หินเธาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข

2

3 เป้าหมาย : การนำแบบจำลอง ตมอ. ที่เคยผ่านการ ศึกษาวิจัย ( งบฯสกว.10 ล้านบาท ) มาปฏิบัติจริงที่ ฉะเชิงเทรา พื้นที่วิจัย ปีพ. ศ.2554 พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครปฐม นครศรีธรรมราช สงขลา และ บก. น.9

4 การคัดเลือกพื้นที่ มวลชนและตำรวจท้องที่พร้อมที่จะทำงานร่วมกัน ด้านกำลังคน ความเต็มใจสมัครใจ การมีอยู่ของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน พื้นที่

5 3 หลักการสำคัญของ ตมอ. การแสวงหา “ คณะกรรมการ ตมอ.” โดยมีเลขานุการ ( ตำรวจ ) ที่เข้มแข็ง การจัดตั้ง “ ศูนย์ปฏิบัติการ ตมอ.” การดำเนินการสร้างการมีส่วนในการ ลดอาชญากรรมตามหลักการ ตมอ. 7 ขั้นตอน

6 แนวคิดและหลักการ ตมอ. โครงสร้างบนฐานชุมชน การขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ - ศูนย์ปฏิบัติการ ตมอ. ทางสังคม - คณะกรรมการ ตมอ. - ชุดปฏิบัติการ ตมอ. การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตำรวจและมวลชน - ตำรวจปรับ 5 มวลชนปรับ 3 การจัดการความรู้ -coreteam - เทคโนโลยีการสื่อสารความรู้

7 ตำรวจปรับ 5 มวลชนปรับ 3 1. ปรับพฤติกรรมการทำงานจากเชิงรับเป็นเชิงรุก 2. ปรับความคิดที่จะยอมรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาชนในการแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมในด้านต่างๆ 3. ปรับเพิ่มความตั้งใจในการทำงานให้สูงขึ้นมากพอที่จะแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้อย่าง ชัดเจน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มวลชน 4. ปรับจิตใจให้อ่อนน้อมแต่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะทำงานร่วมกับมวลชนจำนวนมาก ที่มีความหลากหลายทางความคิด และความต้องการ 5. ปรับวิธีคิดและการทำงานให้เป็นระบบอย่างจริงจัง โดยมีการใช้ระบบข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และรอบด้าน มีการวางแผนงานที่แน่ชัด มีการปฏิบัติตามแผนที่มี ประสิทธิภาพ มีการประเมินผลการปฏิบัติการและปรับปรุงการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

8 ตำรวจปรับ 5 มวลชนปรับ 3 1. ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ว่า หน้าที่ในการลดอาชญากรรมเป็นงาน ในความรับผิดชอบของตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียวเปลี่ยนเป็นมีวิธี คิดว่าหน้าที่และความรับผิดชอบในการลดอาชญากรรมเป็นของ ตำรวจและมวลชนร่วมกัน 2. ปรับจิตใจให้มีจิตอาสาที่พร้อมจะเข้ามามีส่วนร่วมกับตำรวจใน การลดอาชญากรรมในพื้นที่ของตนเองเท่าที่สามารถจะร่วมมือได้ ตามช่วงเวลาและโอกาส 3. ปรับความคิดที่จะยอมรับว่าไม่มีใครที่จะได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงนอกจากมวลชน ในพื้นที่นั้นเอง

9 การแสวงหา คณะกรรมการ ตมอ. ฝ่ายกำลังพล ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายวัสดุอุปกรณ์ ฝ่ายการข่าว ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดหมาย บทบาทและหน้าที่ใน คณะกรรมการ ตมอ.

10 เลขานุการ คณะกรรมการ ตมอ. เลขานุการ คณะกรรมการ ตมอ. ต้องเป็นตำรวจ ทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ข้อมูลอาชญากรรม การวิเคราะห์ปัญหาและแนว ทางแก้ไขอาชญากรรม จัดการประชุม พร้อมจัดทำ เอกสารต่างๆ

11 ศูนย์ปฏิบัติการ ตมอ. ไม่อยู่ในพื้นที่ทำการของ สถานีตำรวจ เพื่อให้เป็นงาน มวลชนอย่างแท้จริงไม่ถูก ครอบงำโดยตำรวจ

12 หลักการลดอาชญากรรม ตามแนวทาง ตมอ.7 ขั้นตอน หลักการลดอาชญากรรม ตามแนวทาง ตมอ.7 ขั้นตอน 1. ตรวจสอบสภาพปัญหาอาชญากรรม 2. วิเคราะห์สภาพปัญหาอาชญากรรมของพื้นที่ ( เหยื่อ, ผู้กระทำ ผิด, สภาพแวดล้อม, ผู้สนับสนุนการกระทำผิด. แผนประทุษ กรรม ) 3. การเลือกประเภทอาชญากรรมที่สามารถใช้หลักการ ตมอ. ในการดำเนินการ 4. วางแผนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 5. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้วางแผนไว้ 6. ตรวจสอบ / ประเมินผลตามแผนท่ีได้วางไว้ 7. ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

13 แนวทางปฏิบัติการ 1. คัดเลือกชุมชุมเพื่อดำเนินโครงการ ตมอ. 2. ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ ตมอ. ให้แก่ตำรวจทุกท้องที่ ทุกระดับ

14 แนวทางปฏิบัติการ 3. ประชุมชี้แจงและ ทำความเข้าใจ แนวทางดำเนิน โครงการ ตมอ. ให้แก่มวลชนใน ชุมชนที่ร่วมโครงการ

15 แนวทางปฏิบัติการ 4. กำกับติดตามและ ดำเนินการวิจัยการดำเนิน โครงการ เพื่อนำเสนอต่อ บช. ภ.2 และ ตร.

16 พี่โก๋ 081-7829777 อ. ปู อ. ปู086-7804141 e-mail:drpanatda@gmail.com drpanatda@gmail.com พี่โก๋ 0817829777


ดาวน์โหลด ppt ตำรวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม ( ตมอ.) พลตำรวจตรี โกสินทร์ หินเธาว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ชำนาญสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google