งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2548 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ระยะเวลา 9 เดือน จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2548 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ระยะเวลา 9 เดือน จังหวัดชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2548 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ระยะเวลา 9 เดือน จังหวัดชัยภูมิ

2 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2548 การพัฒนาการ ท่องเที่ยว การพัฒนาการ ท่องเที่ยว การพัฒนาการเกษตรและ แปรรูปสินค้าการเกษตร ส่งออก การพัฒนาการเกษตรและ แปรรูปสินค้าการเกษตร ส่งออก การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

3 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2548 การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร การพัฒนาการลงทุน การพัฒนาการ ท่อง เที่ยว การพัฒนาการ ท่อง เที่ยว ภูมิใจเมืองชัยภูมิ ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

4 แนวทางการปฏิบัติราชการ ของผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ผู้คนมีคุณธรรม บ้านเมืองน่าอยู่ ชาวชัยภูมิ ภูมิใจ

5 สรุปผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC

6 มิติด้านประสิทธิผล ตามพันธกิจ 3 ประเด็น 17 ตัวชี้วัด มิติที่ 1

7 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ต่อไร่ - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - ผลการดำเนินงาน : ยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

8 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการแปรรูป สินค้าเพื่อการส่งออกประเภทข้าวหอมมะลิ - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 - ผลการดำเนินงาน : 61,623 ตัน หรือ ลดลง ร้อยละ 15.58 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ

9 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณการแปรรูป สินค้าเพื่อการส่งออกประเภทมันสำปะหลัง - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 - ผลการดำเนินงาน : 90,241 ตัน หรือ ลดลง ร้อยละ 2.75 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

10 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 1.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 - ผลการดำเนินงาน : 116.9 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.57 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

11 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 1.5 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ ท่องเที่ยว - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 - ผลการดำเนินงาน : รอข้อมูลจากส่วนกลาง - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์การ ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยภูมิ

12 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

13 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 1.001.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปการประเมินผลยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด

14 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของจังหวัด 1.6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ของจังหวัด (GPP) - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2547 - ผลการดำเนินงาน : รอข้อมูลจากส่วนกลาง - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน และคลังจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

15 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของจังหวัด 1.7 ร้อยละที่ลดลงของจำนวนครัวเรือน ยากจนที่มีรายได้เกณฑ์ จปฐ. - เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 25 - ผลการดำเนินงาน : 15,295 ครัวเรือน หรือ ลดลงร้อยละ 54.72 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

16 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของจังหวัด 1.8 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จ ของการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณและเงินอื่นๆ ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด - เป้าหมาย : ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 0.01 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณโดยมีสำนักงานจังหวัดเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก

17 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของจังหวัด 1.9 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอ - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 - ผลการดำเนินงาน : 795.01 ล้าน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.62 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

18 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของจังหวัด 1.10 จำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ได้รับการพัฒนาฝีมือและผ่านการทดสอบ ฝีมือแรงงาน - เป้าหมาย : 960 คน - ผลการดำเนินงาน : 457 คน - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

19 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของจังหวัด 1.11 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 - ผลการดำเนินงาน : 257.3 ล้าน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.50 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

20 ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของจังหวัด 1.12 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 - ผลการดำเนินงาน : รอข้อมูลจากส่วนกลาง - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์การ ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ จังหวัดชัยภูมิ

21 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ประเด็นการประเมินผลยุทธศาสตร์ของจังหวัด ร้อยละ

22 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 2.522.52 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปการประเมินยุทธศาสตร์ของจังหวัด

23 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.13 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งที่ เอาชนะยาเสพติด - เป้าหมาย : ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงาน : 1,557 หมู่บ้าน, 171 ชุมชน หรือ ร้อยละ 100 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ

24 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.14 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีที่สามารถ จับกุมผู้กระทำความผิดได้ - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - ผลการดำเนินงาน : เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.30 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ตำรวจภูธร จังหวัดชัยภูมิ

25 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.15 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.15.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เป้าหมาย : ขั้นตอนที่ 5 - ผลการดำเนินงาน : ขั้นตอนที่ 4 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.15.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ ป่าไม้ในจังหวัด - เป้าหมาย : เพิ่มขึ้นจากปี 2547 - ผลการดำเนินงาน : ไม่เปลี่ยนแปลง คือมี เนื้อที่ป่าไม้ร้อยละ 29.23 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.16 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอาหารสด ตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยสถานที่ผลิต อาหารแปรรูปที่ผ่านมาตรฐานด้านสาธารณสุข 1.16.1 ร้อยละของตัวอย่างอาหารสดที่ปราศจาก สารปนเปื้อน 6 ชนิดและตรวจพบสารฆ่าแมลง ผ่านเกณฑ์ตามความปลอดภัย - เป้าหมาย : ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 99.63 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ

28 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.16.2 ร้อยละของตลาดสดประเภท 1 ที่ได้ รับรองความสะอาดและผ่านเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อระดับดี (3 ดาว) หรือระดับดีมาก (5 ดาว) - เป้าหมาย : ร้อยละ 60 - ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 52 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

29 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.16.3 ร้อยละของร้านอาหารหรือแผงลอยที่ ผ่านเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) - เป้าหมาย : ร้อยละ 60 - ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 66.92 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

30 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.16.4 ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิต ที่ดี (GMP) - เป้าหมาย : ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

31 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.17 ระดับความสำเร็จของการลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก 1.17.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิด จากจราจรทางบก - เป้าหมาย : ระดับ 5 - ผลการดำเนินงาน : ระดับ 5 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

32 ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาล 1.17.2 ร้อยละที่เปลี่ยนแปลงของจำนวนการ เกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก - เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 2 - ผลการดำเนินงาน : ลดลงร้อยละ 12.7 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

33 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ร้อยละ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

34 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 4.504.50 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปประเด็นสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

35 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 2.202.20 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปประเด็นการประเมินผล มิติที่ 1

36 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 2 ประเด็น 2 ตัวชี้วัด มิติที่ 2

37 ประเด็นด้านคุณภาพการให้บริการ 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับ บริการ - เป้าหมาย : ร้อยละ 85 - ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 77 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

38 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ประเด็นด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ

39 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 4.004.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปผลงานประเด็นด้านคุณภาพการให้บริการ

40 ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 2.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ - เป้าหมาย : ระดับ 5 - ผลการดำเนินงาน : ระดับ 5 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

41 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ร้อยละ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

42 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 5.005.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปประเด็นการป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

43 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 4.504.50 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปประเด็นการประเมินผล มิติที่ 2

44 มิติด้านประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ 2 ประเด็น 2 ตัวชี้วัด มิติที่ 3

45 ประเด็นการลดค่าใช้จ่าย 3.1 ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัด ได้ - เป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 5 - ผลการดำเนินงาน : ลดลงร้อยละ 27.95 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

46 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC การลดค่าใช้จ่าย ร้อยละ

47 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 5.005.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปประเด็นการลดค่าใช้จ่าย

48 ประเด็นการลดระยะเวลาการให้บริการ 3.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอน การปฏิบัติงานของจังหวัด - เป้าหมาย : ร้อยละ 50 ของกระบวนงาน ทั้งหมด - ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 35 ของ กระบวนงานทั้งหมด - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

49 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ร้อยละ ประเด็นการลดระยะเวลาการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

50 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 3.003.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปการลดระยะเวลาการให้บริการ

51 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 4.004.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปประเด็นการประเมินผล มิติที่ 3

52 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 3 ประเด็น 3 ตัวชี้วัด มิติที่ 4

53 ประเด็นการบริหารความรู้ในองค์กร 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหาร ความรู้ภายในองค์กรปีงบประมาณ 2548 - เป้าหมาย : ร้อยละ 100 - ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 90 - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

54 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC การบริหารความรู้ในองค์กร ร้อยละ

55 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 3.003.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปการบริหารความรู้ในองค์กร

56 ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ 4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศของจังหวัด - เป้าหมาย : 5 ขั้นตอน - ผลการดำเนินงาน : 5 ขั้นตอน - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

57 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ร้อยละ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

58 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 5.005.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

59 ประเด็นการบริหารการเปลี่ยนแปลง 4.3 ระดับความสำเร็จและคุณภาพของการ จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด 4.3.1 ผลสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง - เป้าหมาย : สำเร็จ - ผลการดำเนินงาน : สำเร็จ - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

60 ประเด็นการบริหารการเปลี่ยนแปลง 4.3.2 คุณภาพของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง - เป้าหมาย : 5 ขั้นตอน - ผลการดำเนินงาน : 5 ขั้นตอน - หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงาน

61 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ร้อยละ การบริหารการเปลี่ยนแปลง มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

62 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 5.005.00 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปการบริหารการเปลี่ยนแปลง

63 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 4.504.50 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00 สรุปประเด็นการประเมินผล มิติที่ 4

64 ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 012345678910 3.073.07 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2548 รอบ 9 เดือน (ต.ค.47-มิ.ย.48) 0 – 2.99 3.00 – 4.99 5.00

65 30 สิงหาคม 2548 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC


ดาวน์โหลด ppt 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2548 สรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชัยภูมิ Provincial Operation Center : POC ระยะเวลา 9 เดือน จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google