งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาล ทางเศรษฐกิจ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 9 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาล ทางเศรษฐกิจ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 9 ธันวาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาล ทางเศรษฐกิจ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 9 ธันวาคม 2549

2 2 มาตรา 110 รัฐธรรมนูญ 2540... เขามาทำงานการเมืองเพื่อปวงชน เขาเสียสละ แม้กระทั่งทรัพย์สินและเงินทองของเขา เพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีอาชีพเป็นหลัก... แต่ เมื่อท่านไปจำกัดเสียแล้วว่าทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ ค้าอย่างนี้ก็ไม่ได้ สัมปทานอย่างนั้นก็ไม่ได้ แล้วเขาจะเอาอะไรกินละครับท่าน...... คือผมได้ไปปลูกป่า การเข้าไปทำสัญญาเช่า ที่ดินจากรัฐบาลแล้วก็ปลูกป่า ก็ถือเป็นการ เสียสละอยู่แล้ว เพราะคนไม่ค่อยจะทำกัน พอ มาเป็นผู้แทนฯ บอกว่าไม่ให้เป็น ไม่ได้

3 3 ทางเลือกในการผลักดันนโยบาย ของนักธุรกิจ ล็อบบี้ / สินบน เข้าสู่การเมือง เอง ให้เงินสนับสนุนทาง การเมือง

4 4 อำนาจ รัฐ สภาพแวดล้อมตลาดโทรคมนาคม 10 ปีที่ผ่านมา การแปร รูป รัฐวิสาห กิจ การเปิด เสรี กติกา การ แข่งขัน แปร สัญญา สัมปทาน

5 5 เปรียบเทียบตระกูล “ เจ้าสัว ” ที่ ลง - ไม่ลงเลือกตั้ง ลง เลือกตั้ง (13 ตระกูล ) ไม่ลง เลือกตั้ง (87 ตระกูล ) สินทรัพย์เฉลี่ย ( ล้านเหรียญ ) 4,418.46486.46 % รายได้จากธุรกิจ สัมปทาน 22.92.5 % กำไรต่อ ทรัพย์สิน 2.42.8 % หนี้สินต่อ ทรัพย์สิน 39.549.6 ที่มา : Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006)

6 6  บริษัทจดทะเบียนของ ตระกูลชินวัตร มีอัตรา ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ในปี 2546 สูงกว่าบริษัทอื่น ถึงร้อยละ 141 จุด ( สมเกียรติ, 2547) ผลตอบแทนจากการเข้าสู่ การเมือง  บริษัทจดทะเบียนที่มีสาย สัมพันธ์กับรัฐมนตรี มีผล กำไร 2544-2548 สูงกว่า ระดับเฉลี่ยร้อยละ 18.56 จุด (Imai, 2006)

7 7 ที่มา : Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006) “ เจ้าสัวธนกิจการเมือง ” v “ เจ้าสัวนอกรัฐ ” (1) 218.3 57.3

8 8 ที่มา : Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006 ) “ เจ้าสัวธนกิจการเมือง ” v “ เจ้าสัวนอกรัฐ ” (2) 0.649 2.223 1.57

9 9 ที่มา : Bunkanwanicha and Wiwattanakantang (2006) “ เจ้าสัวธนกิจการเมือง ” v “ เจ้าสัวนอกรัฐ ” (3) 12.8 - 0.6 12.2

10 10 นโยบายรัฐเอื้อประโยชน์ธุรกิจ สัมปทานอย่างไร ? ผู้บริโ ภค คู่แข่ง หน่วยงา นรัฐ ผู้เสีย ภาษี

11 11 มาตรการ / นโยบายความ เสียหาย ( ล้าน บาท ) ผลกระทบอื่นๆ การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตกิจการ โทรคมนาคม โดยยกเว้น ให้แก่ผู้รับสัมปทาน 39,000 - กีดกันการเข้าสู่ตลาด ของรายใหม่ - บั่นทอนฐานะทางการเงิน ของ ทศท. - กสท. การยกเว้นภาษีเพื่อ ส่งเสริมการลงทุนแก่ ชิน แซทเทลไลท์ 16,459 - สร้างการแข่งขันที่ไม่เป็น ธรรมในตลาดโทรคมนาคม ในประเทศ การปรับลดค่าสัมปทาน ของบริการโทรศัพท์พรี เพด 13,420 - สร้างการแข่งขันที่ไม่เป็น ธรรมในตลาดโทรคมนาคม ในประเทศ ความเสียหายที่เกิดในรัฐบาล ทักษิณ (1)

12 12 การออก พรก. ภาษีสรรพสามิต บริการโทรคมนาคม พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พรบ. อัตราภาษีสรรพสามิต พรก. แก้ไข พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2546 ประกาศกระทรวงการคลัง มติ ครม. 11 ก. พ.2546

13 13 มาตรการ / นโยบาย ความเสียหาย ( ล้านบาท ) ผลกระทบอื่นๆ การให้เงินกู้ EXIM Bank แก่พม่า 950 - สร้างภาระต่อผู้เสียภาษีไทย และพม่า - อาจสร้างปัญหาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ การแก้สัญญา ของเทเลอินโฟ มีเดีย 713 - สร้างภาระต่อผู้ใช้โทรศัพท์ - สร้างภาระต่อรัฐวิสาหกิจและผู้ เสียภาษี การยกเลิก สัญญาให้บริการ วิทยุติดตามตัว ของ แอดวานซ์ เพจจิ้ง 500 - สร้างภาระต่อรัฐวิสาหกิจที่ต้อง ให้บริการแทน และขาดรายได้จาก ค่าสัมปทาน รวม 71,042 ความเสียหายที่เกิดในรัฐบาล ทักษิณ (2)

14 กำไร - ขาดทุน ( ล้านบาท ) หมดภาระพิมพ์ - ลด สัมปทาน ลดค่าตอบแทน + แปลงเป็นหุ้น ลดภาระจัดพิมพ์ เริ่มสัญญาฉบับใหม่

15 15 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย (1) 1. ควรตรวจสอบและลงโทษนักการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทางวินัยและทาง อาญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า ดำเนินการโดยผิดกฎหมายและสร้าง ความเสียหายต่อรัฐและประชาชน 2. ควรกำหนดมาตรการขจัดความเชื่อมโยง ระหว่างธุรกิจสัมปทานกับการใช้อำนาจ รัฐ  ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองคงสัมปทานเดิม หรือรับสัมปทานใหม่  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับตำแหน่งใน บริษัทเอกชนที่รับสัมปทาน หลังพ้นจาก ตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนด

16 16 ข้อเสนอแนะทางนโยบาย (2) 3. ควรปรับปรุงแก้ไขกระบวนการกำหนด นโยบายให้โปร่งใสและมีส่วนร่วมอย่าง กว้างขวาง เพื่อป้องกัน “ คอร์รัปชั่นเชิง นโยบาย ” 4. ควรเร่งรัดการลดการผูกขาดในระบบ เศรษฐกิจ  เร่งรัดการเปิดเสรีตลาดที่แข่งขันน้อย  เพิ่มความเข้มแข็งของการป้องกันการ ผูกขาดและการกำกับดูแล


ดาวน์โหลด ppt 1 ทุนสัมปทานกับธรรมาภิบาล ทางเศรษฐกิจ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 9 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google