งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติที่สำคัญซึ่ง สัมพันธ์กับความมั่นคง ( ด้านเศรษฐกิจ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติที่สำคัญซึ่ง สัมพันธ์กับความมั่นคง ( ด้านเศรษฐกิจ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติที่สำคัญซึ่ง สัมพันธ์กับความมั่นคง ( ด้านเศรษฐกิจ )

2 ความมั่นคงแห่งชาติ ทางเศรษฐกิจ มุ่งพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของ ประเทศเป็นหลัก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ความเป็นปึกแผ่นด้านการค้า การอุตสาหกรรม การเงิน ความอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ

3 นโยบายความมั่นคง แห่งชาติ ( พ. ศ.2555-59) นโยบายที่สำคัญทางเศรษฐกิจ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีโอกาสบริหาร จัดการทรัพยากรชุมชน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล พัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัย ส่งเสริมพลังงานทดแทน เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

4

5 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ( ขั้นที่ 1)

6 เพิ่มรายได้

7 ลดรายจ่าย

8 ขยายโอกาส

9

10

11 ยุทธศา สตร์ขั้น ที่ 2

12

13 3 ยุทธศาสตร์นำไทยสู่ ศูนย์กลางภูมิภาค

14 เป้าหมายหลักการลงทุน 2 ล้านล้านบาท ลดต้นทุนโลจิสติกส์ สัดส่วนผู้เดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถยนต์ ส่วนบุคคลลดลง การขนส่งทางรางและทางน้ำเพิ่มขึ้น ลดความสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งสินค้าเข้า - ออก ณ ด่านการค้า ชายแดนเพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาการเดินทางด้วยรถไฟความเร็ว สูง

15 ความมั่นคงแห่งชาติทาง เศรษฐกิจ ? มุ่งพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของ ประเทศเป็นหลัก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ความเป็นปึกแผ่นด้านการค้า การอุตสาหกรรม การเงิน ความอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติที่สำคัญซึ่ง สัมพันธ์กับความมั่นคง ( ด้านเศรษฐกิจ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google