งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติที่สำคัญซึ่งสัมพันธ์กับความมั่นคง (ด้านเศรษฐกิจ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติที่สำคัญซึ่งสัมพันธ์กับความมั่นคง (ด้านเศรษฐกิจ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติที่สำคัญซึ่งสัมพันธ์กับความมั่นคง (ด้านเศรษฐกิจ)

2 ความมั่นคงแห่งชาติทางเศรษฐกิจ
มุ่งพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ความเป็นปึกแผ่นด้านการค้า การอุตสาหกรรม การเงิน ความอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ

3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.2555-59)
นโยบายที่สำคัญทางเศรษฐกิจ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นมีโอกาสบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล พัฒนาคลังข้อมูลสาธารณภัย ส่งเสริมพลังงานทดแทน เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

4

5 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส (ขั้นที่ 1)

6 เพิ่มรายได้

7 ลดรายจ่าย

8 ขยายโอกาส

9

10

11 ยุทธศาสตร์ขั้นที่ 2

12

13 3 ยุทธศาสตร์นำไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค

14 เป้าหมายหลักการลงทุน 2 ล้านล้านบาท
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ สัดส่วนผู้เดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลลดลง การขนส่งทางรางและทางน้ำเพิ่มขึ้น ลดความสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งสินค้าเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น ลดระยะเวลาการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง

15 ความมั่นคงแห่งชาติทางเศรษฐกิจ?
มุ่งพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ความเป็นปึกแผ่นด้านการค้า การอุตสาหกรรม การเงิน ความอยู่ดีมีสุขของคนในชาติ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติที่สำคัญซึ่งสัมพันธ์กับความมั่นคง (ด้านเศรษฐกิจ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google