งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กุมภาพันธ์ 2546

2 วัตถุประสงค์  รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ทั้งผู้ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย เกี่ยวกับ  ภาระหนี้สิน ความเห็นต่อแนวทางต่าง ๆ ของโครงการ  การมีเงินออม เงินลงทุน การชำระหนี้ คืน การฟื้นฟูอาชีพ และประโยชน์ที่ ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ใน การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงโครงการฯ

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 75 สตราตัม(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มี จำนวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 54,540 ราย Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 75 สตราตัม(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มี จำนวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 54,540 ราย คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่ อาศัยอยู่ในเขต เทศบาลตำบล และ นอกเขตเทศบาล ( ยกเว้นในเขตเทศบาล นคร เทศบาลเมือง และ กรุงเทพมหานคร ) ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่ อาศัยอยู่ในเขต เทศบาลตำบล และ นอกเขตเทศบาล ( ยกเว้นในเขตเทศบาล นคร เทศบาลเมือง และ กรุงเทพมหานคร )

4  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ไปทำการ สัมภาษณ์สมาชิก สถิติแห่งชาติ ไปทำการ สัมภาษณ์สมาชิก ในครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ในครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ครัวเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 2 - 18 มกราคม 2546 2 - 18 มกราคม 2546 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

5 ความหมายพักชำระหนี้ / ลด ภาระหนี้ การพักชำระหนี้ เกษตรกรไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงิน ต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 ปี การลดภาระหนี้  เกษตรกรต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ต่อไปตามปกติ แต่จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จากรัฐบาลในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี

6 รายได้/หนี้สินของครัวเรือน ปี 2545 รายได้ หนี้สิน รวมกลางเหนือตะวันออก เฉียงเหนือ ใต้ 83,119 129,076 77,408 53,251 90,250 75,325 113,308 74,146 56,332 82,973 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 จำนวน (บาท)

7 การมีหนี้สินของครัวเรือน มีหนี้สิน 73.4 % ไม่มีหนี้สิน 26.6 % หนี้ในระบบ 61.9 % 8.8 % 2.7 % หนี้นอกระบบ หนี้จากแหล่งอื่นที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย แหล่งที่กู้ การมีหนี้สิน และแหล่งที่กู้

8 ความคิดเห็นของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้ หรือ ลด ภาระหนี้ แก่เกษตรกรรายย่อย

9 การมีเงินออมของผู้ที่เข้าร่วม โครงการ ฯ 67.1 ร้อยละ มีเงินออม 0 20 40 60 80 100 32.9 ไม่มีเงินออม 70.7 29.3 74.3 25.7 64.8 35.2 56.9 43.1 รวม กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

10 การนำเงินที่ไม่ต้องผ่อนชำระคืน ธ. ก. ส ในช่วงพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้ไปใช้ ประโยชน์ การนำเงินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 99.7  ใช้หนี้แหล่งเงินกู้อื่น 71.3  ใช้ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในครัวเรือน 31.1  ใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพอื่น 8.6 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

11 ความสามารถในการชำระหนี้ คืน ธ. ก. ส. 87.6 สามารถชำระหนี้ คืนได้ 0 20 40 60 80 100 1.5 ไม่แน่ใจ ไม่สามารถชำระหนี้ คืนได้ 10.9 89.5 0.5 10.0 87.9 1.8 10.3 86.9 0.8 11.4 89.0 1.7 10.2 กลางเหนือต.อ.นใต้รวม

12 เหตุผลที่ไม่สามารถชำระหนี้คืน ธ. ก. ส. ความสามารถในการชำระหนี้คืน รวม 100.0 มีความสามารถในการชำระหนี้คืน ธ.ก.ส. 87.6 ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คืน ธ.ก.ส. 1.5 ไม่แน่ใจ 10.9 เหตุผลที่ไม่สามารถชำระหนี้คืน ได้ / ไม่แน่ใจ 12.4  ผลผลิตเสียหาย 12.1  มีหนี้สินแหล่งอื่นต้องชำระ 9.0  มีสมาชิกในครัวเรือนติดการพนัน / เหล้า / ยาเสพติด 4.2  ราคาผลผลิตตกต่ำ 0.9  ไม่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้ 0.2 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

13 การขอรับการฟื้นฟูอาชีพ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 40.9 59.1 ร้อยละ ขอรับการฟื้นฟูอาชีพไม่ขอรับการฟื้นฟูอาชีพ 0 20 40 60 80 36.7 63.3 37.4 62.6 43.1 56.9 42.7 57.3 รวมกลางเหนือต.อ.นใต้

14 เรื่องที่ขอรับการฟื้นฟูอาชีพ กลาง ตะวันออก เฉียง เหนือ การขอรับการฟื้นฟูอาชีพ รวมเหนือ ใต้ รวม100.0 ขอรับการฟื้นฟูอาชีพ 40.936.737.443.142.7  ทำอาชีพเสริม 22.515.120.026.018.7  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ อาชีพเดิม 9.013.47.57.614.9  ทำการเกษตรผสมผสานตามคำ แนะนำของเจ้าหน้าที่ 8.07.17.78.18.2  เปลี่ยนอาชีพใหม่ 0.70.61.10.50.7  อื่น ๆ 0.70.51.10.90.2 ไม่ขอรับการฟื้นฟู 59.163.362.656.957.3

15 55.2 % 42.0 % 2.8 % 53.3 % 43.5 % 3.2 % 42.6 % 53.5 % 3.9 % ผลการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ภาระหนี้สิน การฟื้นฟูอาชีพ/ปรับปรุงการผลิต การมีเงินออม ดีขึ้น

16 ผลการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ดีขึ้น รายได้ของครัวเรือน 51.3 % 44.9 % 3.8 % ความเป็นอยู่ทั่วไป 54.2 % 45.0 % 0.8 % ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง

17 ความคิดเห็นของประชาชน ที่เข้าร่วม และไม่เข้าร่วม โครงการ พักชำระหนี้หรือลดภาระหนี้ แก่เกษตรกรรายย่อย

18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการฯ มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ 93.5 98.6 90.4 6.5 1.4 9.6 0 20 รวมเข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ ร้อยละ 40 60 80 100

19 ประโยชน์ของการพักชำระหนี้ รวมเข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ 0 20 40 60 80 100 ร้อยละ มาก ปานกลาง น้อย/ไม่มีประโยชน์ ไม่มีความคิดเห็น 51.1 34.8 6.0 8.1 65.7 31.3 1.9 1.1 46.6 35.9 7.2 10.3

20 45.3 37.0 6.7 11.0 ประโยชน์ของการลดภาระหนี้ รวม เข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ 0 20 40 60 80 100 ร้อยละ 49.2 36.2 5.7 8.9 62.0 33.7 2.3 2.0 มาก ปานกลาง น้อย/ไม่มีประโยชน์ ไม่มีความคิดเห็น

21 ประโยชน์ของการฟื้นฟูอาชีพ รวม เข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ 0 20 40 60 80 100 ร้อยละ 45.7 33.8 8.7 11.8 53.6 33.6 7.7 5.1 43.4 33.9 8.9 13.8 มาก ปานกลาง น้อย/ไม่มีประโยชน์ ไม่มีความคิดเห็น

22 ผลสำเร็จของโครงการ พักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย รวม เข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ 0 20 40 60 80 100 ร้อยละ 35.6 43.2 7.1 14.1 51.1 40.5 4.4 4.0 30.8 44.1 7.9 17.2 มาก ปานกลาง น้อย/ไม่สำเร็จ ไม่มีความคิดเห็น

23 ความเห็นเกี่ยวกับ การจัดโครงการพักชำระหนี้หรือลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย ที่เป็นหนี้มากกว่า 100,000 บาท ร้อยละ ควรจัด ไม่ควรจัด 0 20 40 60 80 เข้าร่วม โครงการฯ 100 12.8 87.2 ไม่เข้าร่วม โครงการฯ 7.4 92.6 รวม 9.3 90.7

24 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ แสดงความ คิดเห็น  ขยายระยะเวลาคืนเงินกู้ ลด ดอกเบี้ย 13.1 27.1 รวม 100.0  ควรให้มีโครงการช่วยเหลือ เกษตรกรตลอดไป 11.9  ควรมีนักวิชาการเข้ามาแนะนำด้าน การเกษตร 2.3  ควรเปิดโอกาสให้ทุกอาชีพเข้าร่วม โครงการอย่างเท่าเทียมกัน 1.1  ควรนำเงินกู้มาใช้ประกอบอาชีพให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด 1.0  รัฐบาลควรมีมาตรการในการป้องกัน การทุจริต หรือ ควรมีมาตรการในการกระตุ้น เศรษฐกิจให้มากกว่านี้ 0.9  ควรมีการติดตามประเมินโครงการ อย่างต่อเนื่อง 0.8 ไม่แสดงความคิดเห็น 72.9


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google