งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย พ. ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กุมภาพันธ์ 2546

2 วัตถุประสงค์  รวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ทั้งผู้ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้และลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย เกี่ยวกับ  ภาระหนี้สิน ความเห็นต่อแนวทางต่าง ๆ ของโครงการ  การมีเงินออม เงินลงทุน การชำระหนี้ คืน การฟื้นฟูอาชีพ และประโยชน์ที่ ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ใน การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงโครงการฯ

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ แผนการสุ่มตัวอย่าง Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 75 สตราตัม(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มี จำนวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 54,540 ราย Stratified three-stage sampling โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 75 สตราตัม(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มี จำนวนประชากรที่ตกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 54,540 ราย คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่ อาศัยอยู่ในเขต เทศบาลตำบล และ นอกเขตเทศบาล ( ยกเว้นในเขตเทศบาล นคร เทศบาลเมือง และ กรุงเทพมหานคร ) ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่ อาศัยอยู่ในเขต เทศบาลตำบล และ นอกเขตเทศบาล ( ยกเว้นในเขตเทศบาล นคร เทศบาลเมือง และ กรุงเทพมหานคร )

4  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ไปทำการ สัมภาษณ์สมาชิก สถิติแห่งชาติ ไปทำการ สัมภาษณ์สมาชิก ในครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ในครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน ครัวเรือนละ 1 คน  ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ มกราคม มกราคม 2546 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

5 ความหมายพักชำระหนี้ / ลด ภาระหนี้ การพักชำระหนี้ เกษตรกรไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงิน ต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 ปี การลดภาระหนี้  เกษตรกรต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ต่อไปตามปกติ แต่จะได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จากรัฐบาลในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี

6 รายได้/หนี้สินของครัวเรือน ปี 2545 รายได้ หนี้สิน รวมกลางเหนือตะวันออก เฉียงเหนือ ใต้ 83, ,076 77,408 53,251 90,250 75, ,308 74,146 56,332 82, ,000 40,000 60,000 80, , , ,000 จำนวน (บาท)

7 การมีหนี้สินของครัวเรือน มีหนี้สิน 73.4 % ไม่มีหนี้สิน 26.6 % หนี้ในระบบ 61.9 % 8.8 % 2.7 % หนี้นอกระบบ หนี้จากแหล่งอื่นที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย แหล่งที่กู้ การมีหนี้สิน และแหล่งที่กู้

8 ความคิดเห็นของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ พักชำระหนี้ หรือ ลด ภาระหนี้ แก่เกษตรกรรายย่อย

9 การมีเงินออมของผู้ที่เข้าร่วม โครงการ ฯ 67.1 ร้อยละ มีเงินออม ไม่มีเงินออม รวม กลาง เหนือ ต.อ.น ใต้

10 การนำเงินที่ไม่ต้องผ่อนชำระคืน ธ. ก. ส ในช่วงพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้ไปใช้ ประโยชน์ การนำเงินไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 99.7  ใช้หนี้แหล่งเงินกู้อื่น 71.3  ใช้ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในครัวเรือน 31.1  ใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพอื่น 8.6 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

11 ความสามารถในการชำระหนี้ คืน ธ. ก. ส สามารถชำระหนี้ คืนได้ ไม่แน่ใจ ไม่สามารถชำระหนี้ คืนได้ กลางเหนือต.อ.นใต้รวม

12 เหตุผลที่ไม่สามารถชำระหนี้คืน ธ. ก. ส. ความสามารถในการชำระหนี้คืน รวม มีความสามารถในการชำระหนี้คืน ธ.ก.ส ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้คืน ธ.ก.ส. 1.5 ไม่แน่ใจ 10.9 เหตุผลที่ไม่สามารถชำระหนี้คืน ได้ / ไม่แน่ใจ 12.4  ผลผลิตเสียหาย 12.1  มีหนี้สินแหล่งอื่นต้องชำระ 9.0  มีสมาชิกในครัวเรือนติดการพนัน / เหล้า / ยาเสพติด 4.2  ราคาผลผลิตตกต่ำ 0.9  ไม่ประสบผลสำเร็จในการฟื้นฟูอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้ 0.2 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

13 การขอรับการฟื้นฟูอาชีพ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ขอรับการฟื้นฟูอาชีพไม่ขอรับการฟื้นฟูอาชีพ รวมกลางเหนือต.อ.นใต้

14 เรื่องที่ขอรับการฟื้นฟูอาชีพ กลาง ตะวันออก เฉียง เหนือ การขอรับการฟื้นฟูอาชีพ รวมเหนือ ใต้ รวม100.0 ขอรับการฟื้นฟูอาชีพ  ทำอาชีพเสริม  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ อาชีพเดิม  ทำการเกษตรผสมผสานตามคำ แนะนำของเจ้าหน้าที่  เปลี่ยนอาชีพใหม่  อื่น ๆ ไม่ขอรับการฟื้นฟู

15 55.2 % 42.0 % 2.8 % 53.3 % 43.5 % 3.2 % 42.6 % 53.5 % 3.9 % ผลการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง ภาระหนี้สิน การฟื้นฟูอาชีพ/ปรับปรุงการผลิต การมีเงินออม ดีขึ้น

16 ผลการเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ดีขึ้น รายได้ของครัวเรือน 51.3 % 44.9 % 3.8 % ความเป็นอยู่ทั่วไป 54.2 % 45.0 % 0.8 % ดีขึ้น เท่าเดิม แย่ลง

17 ความคิดเห็นของประชาชน ที่เข้าร่วม และไม่เข้าร่วม โครงการ พักชำระหนี้หรือลดภาระหนี้ แก่เกษตรกรรายย่อย

18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการฯ มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ รวมเข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ ร้อยละ

19 ประโยชน์ของการพักชำระหนี้ รวมเข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ ร้อยละ มาก ปานกลาง น้อย/ไม่มีประโยชน์ ไม่มีความคิดเห็น

20 ประโยชน์ของการลดภาระหนี้ รวม เข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ ร้อยละ มาก ปานกลาง น้อย/ไม่มีประโยชน์ ไม่มีความคิดเห็น

21 ประโยชน์ของการฟื้นฟูอาชีพ รวม เข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ ร้อยละ มาก ปานกลาง น้อย/ไม่มีประโยชน์ ไม่มีความคิดเห็น

22 ผลสำเร็จของโครงการ พักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย รวม เข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ ร้อยละ มาก ปานกลาง น้อย/ไม่สำเร็จ ไม่มีความคิดเห็น

23 ความเห็นเกี่ยวกับ การจัดโครงการพักชำระหนี้หรือลดภาระหนี้แก่เกษตรกรรายย่อย ที่เป็นหนี้มากกว่า 100,000 บาท ร้อยละ ควรจัด ไม่ควรจัด เข้าร่วม โครงการฯ ไม่เข้าร่วม โครงการฯ รวม

24 ข้อเสนอแนะ ร้อยละ หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ แสดงความ คิดเห็น  ขยายระยะเวลาคืนเงินกู้ ลด ดอกเบี้ย รวม  ควรให้มีโครงการช่วยเหลือ เกษตรกรตลอดไป 11.9  ควรมีนักวิชาการเข้ามาแนะนำด้าน การเกษตร 2.3  ควรเปิดโอกาสให้ทุกอาชีพเข้าร่วม โครงการอย่างเท่าเทียมกัน 1.1  ควรนำเงินกู้มาใช้ประกอบอาชีพให้เกิด ประโยชน์มากที่สุด 1.0  รัฐบาลควรมีมาตรการในการป้องกัน การทุจริต หรือ ควรมีมาตรการในการกระตุ้น เศรษฐกิจให้มากกว่านี้ 0.9  ควรมีการติดตามประเมินโครงการ อย่างต่อเนื่อง 0.8 ไม่แสดงความคิดเห็น 72.9


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพักชำระหนี้ / ลดภาระหนี้แก่ เกษตรกรรายย่อย พ. ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google