งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายยางน้อย สุขภาพดี ไม่มีพุง 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน ทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และน้ำอัดลม 2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายยางน้อย สุขภาพดี ไม่มีพุง 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน ทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และน้ำอัดลม 2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนทุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นโยบายยางน้อย สุขภาพดี ไม่มีพุง 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน ทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และน้ำอัดลม 2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนทุก แห่ง จัดกิจกรรมลดหวาน ลดเค็ม ลด มัน 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน ทุกแห่งร่วมกันสร้างสุขภาพดี 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน ทุกแห่งจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน ทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ควมรู้การดูแล สุขภาพแก่ประชาชนที่ถูกต้อง

3 กลุ่มเป้าหมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยางน้อย ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง น้อย ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน เกษตรตำบล พัฒนากรประจำตำบล ครู ศรช. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง น้อย เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยบ้าน ยางใหญ่ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานวาง แผนการดำเนินงานและกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยางน้อย ผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง น้อย ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน เกษตรตำบล พัฒนากรประจำตำบล ครู ศรช. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง น้อย เจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยบ้าน ยางใหญ่ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงานวาง แผนการดำเนินงานและกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมเชิง ปฏิบัติการภาคีเครือข่าย

4 วิทยากรให้ความรู้ ผู้จัดการประชุมชี้แจง โครงการ ประชุมกลุ่ม นำเสนอผลการ ประชุม

5 ผลการดำเนินงานวัดรอบ เอว ครั้งที่ 1  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้น ไปจำนวน 4,811 คน  มีภาวะอ้วนลงพุง จำนวน 899 คน  ชายจำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28  หญิงจำนวน 634 คน คิดเป็นร้อยละ 43.19

6 การจัดกิจกรรมค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันตรายของโรคอ้วนลงพุง แนว ทางการควบคุมน้ำหนัก การลด น้ำหนัก ลดรอบเอว การฝึกปฏิบัติ ในการออกกำลังกาย การคำนวณ พลังงานอาหารต่อวัน เป็นต้น  แบ่งฐานการเรียนรู้ (WALK RALLY )  ฐานที่ 1 มหันตภัยเงียบที่คุณไม่รู้  ฐานที่ 2 กินอย่างไร ห่างไกล โรค  ฐานที่ 3 ออกกำลังกายนั้นสำคัญ ไฉน  ฐานที่ 4 สู่เป้าหมาย … พิชิตอ้วน พิชิตพุง

7 ฐานที่ 2 กินอย่างไร ห่างไกลโรค ฐานที่ 1 มหันตภัย เงียบที่คุณไม่รู้ ฐานที่ 3 ออกกำลัง กายนั้นสำคัญไฉน ฐานที่ 4 สู่เป้าหมาย … พิชิตอ้วน พิชิตพุง

8 การรณรงค์สร้าง กระแส และรวมพลังสร้าง สุขภาพ  การประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย หอ กระจายข่าว วิทยุ ชุมชน เป็นต้น  การเดินรณรงค์ในงาน กีฬาตำบล  การแข่งขันการออก กำลังกาย

9 รวมพลังสร้างสุขภาพ เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประกวดการแข่งขัน แอโรบิก มอบรางวัลประกวดการ แข่งขันแอโรบิก


ดาวน์โหลด ppt นโยบายยางน้อย สุขภาพดี ไม่มีพุง 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน ทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และน้ำอัดลม 2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนทุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google